Program ruralnog razvoja nastavlja Strateški plan ZPP 2023-2027

Novo programsko razdoblje za poljoprivredu i ruralni razvoj

Bespovratne potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj dodjeljivale su se od 2014.godine temeljem Programa ruralnog razvoja. Program je bio namijenjen za period od 2014. do 2020.godine ali se provedba nastavila i u još dvije godine prijelaznog razdoblja, do kraja 2022.godine. S početkom 2023.godine započinje novo programsko razdoblje, koje će trajati do 2027. u kojem će se primjenjivati novi strateški dokument – Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike.

Program ruralnog razvoja je definirao inicijalno 19 mjera, s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima. Uslijed izvanrednih okolnosti u prijelaznom razdoblju provdena je i Mjera 21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima posebno pogođenim krizom uzrokovanom bolešću COVID-19. Također, provedena je i Mjera 22 za izvanrednu pomoć radi učinaka ruske invazije na Ukrajinu.

Alokacija Programa od 2,4 milijarde eura povećana je u prijelaznom razdoblju za 901 milijun eura iz višegodišnjeg financijskog okvira (Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – EPFRR) te sredstava Europskog plana oporavka (EURI) te ukupna alokacija iznosi 3,2 milijarde eura. Na poveznici možete pogledati trenutno otvorene natječaje, kao i Plan objave natječaja za 2023. godinu

Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike, koji je odobrila Europska komisija, s novih 3,8 milijardi eura, temelj je za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (EFJP i EPFRR) i primjenu alata i instrumenata ZPP-a (izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije) u narednom petogodišnjem razdoblju. Predstavlja ključni dokument za raspolaganje sredstvima iz europskih poljoprivrednih fondova.

Novi uvjeti za već poznate mjere

Strateški plan ZPP 2023-2027 u cijelosti možete pogledati na poveznici a u nastavku najvažniji detalji o mjerama koje su do sada privukle najveći interes hrvatskih poljoprivrednika. Izmjene u odnosu na dosadašnje uvjete su boldirane.

Mjera 6 TO 6.3.1. PRR Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Strateški plan predviđa Intervenciju 73.12. – Potpora malim poljoprivrednicima. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Ukupna predviđena alokacija za ovu mjeru je 30.000.000,00 Eura. Ostale najvažnije informacije:

 • Umjesto uvjeta ekonomske veličine gospodarstva od 2.000 € do 7.999 €, koji je vrijedio za Mjeru 6.3.1., sada je to raspon od od 3.000 Eura SO do 10.000 Eura SO za ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 Eura SO za ulaganja u ostalim sektorima.
 • Prihvatljivi su projekti ulaganja u proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda.
 • Umjesto dosadašnjeg fiksnog iznosa od 15.000 eura za 100% ulaganja, visina potpore je od 5.000 eura do 30.000 eura, za 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Isplata će se vršiti u cijelosti na principu nadoknade, višekratno.
 • Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, utjecaj ulaganja na okoliš, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
 • Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja
 • Najava natječaja: IV. kvartal 2023.godine Više

Mjera 6 TO 6.1.1. PRR Potpora mladim poljoprivrednicima

Intervencija 75.01. – Uspostava mladih poljoprivrednika: Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mladi ljudi trebaju biti motivirani za život i rad u ruralnom prostoru, stvarajući nova radna mjesta za sebe i svoje obitelji. Predviđena je ukupna omotnica od 76.470.588,75 Eura.

 • Definicija mladog poljoprivrednika: Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine (može ih steći i naknadno, do isplate zadnje rate) te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja /odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva
 • Mladi poljoprivrednik podnosi zahtjev za postojeće poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika, čija je ekonomska veličina od 10.000 Eura SO do 100.000 Eura SO, umjesto dosadašnjeg raspona 8.000 – 50.000 eura SO.
 • Mladi poljoprivrednici koji su ostvarili potporu u sklopu tipa operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” iz PRR-a nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije.
 • Mladi poljoprivrednik može ostvariti potporu iz ove intervencije samo jedan put u programskom razdoblju 2023. – 2027.
 • Korisnik koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nema potrebna stručna znanja i vještine, iste može steći najkasnije do kraja provedbe projekta.
 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju.
 • Mladi poljoprivrednik mora ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva te vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva ako se radi o korisniku pravnoj osobi i biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu za koji je ostvario potporu tri godine nakon konačne isplate potpore.
 • Potpora iznosi 75.000 Eura po korisniku, umjesto dosadašnjih 50.000 Eura. Potpora se isplaćuje u dvije rate, od čega 1. rata iznosi 70 % prihvatljivog iznosa potpore. Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.
 • Najava natječaja: Nije najavljen za 2023.godinu

Mjera 6. TO 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Intervencija 75.02. – Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti:

Cilj ove intervencije je pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti koje će stvoriti alternativu za nedovoljno iskorištenu radnu snagu za zapošljavanje u nepoljoprivrednim djelatnostima i uslugama što će promijeniti sliku ruralnog prostora i učiniti ga atraktivnijim i privlačnijim za život. Ukupna predviđena alokacija je 25.000.000,00 Eura.

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje pokreću nepoljoprivrednu djelatnost.
 • Prihvatljiva su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od najmanje 3.000 Eura SO, umjesto dosadašnjeg uvjeta 1.000 Eura.
 • Korisnici koji su ostvarili potporu u sklopu tipa operacije 6.2.1 „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz PRR nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije. Korisnik može ostvariti potporu iz ove intervencije samo jedanput u programskom razdoblju 2023. – 2027 (Obzirom da se radi o pokretanju djelatnosti)
 • Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
  • usluge u ruralnim područjima
   • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
   • usluge u društvenim djelatnostima
   • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti
  • turizam u ruralnom području
 • Prihvatljiva ulaganja su materijalna i nematerijalna imovina za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od gore navedenih sektora.
 • Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana
 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju.
 • Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 EUR za 100% prihvatljivih troškova projekta
 • Potpora se isplaćuje u dvije rate, od čega 1. rata iznosi 50 % prihvatljivog iznosa potpore.
 • Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, sektor ulaganja, društveno uključivanje, broj novih/sačuvanih radnih mjesta, stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.
 • Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja
 • Najava natječaja: Nije najavljen za 2023.godinu

Mjera 6. TOP 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Intervencija 73.14. – Razvoj poslovanja u ruralnim područjima; Cilj je poticati diverzifikaciju gospodarske aktivnosti koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima. Ukupna omotnica je 10.000.000,00 Eura.

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost.
 • Prihvatljiva su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od najmanje 6.000 Eura SO (umjesto dosadašnjih 2.000 Eura)
 • Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
  • usluge u ruralnim područjima
   • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
   • usluge u društvenim djelatnostima
   • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti
  • turizam u ruralnom području
 • Prihvatljiva ulaganja su materijalna i nematerijalna imovina za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od gore navedenih sektora.
 • Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana
 • Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode i/ili prodajne količine od djelatnosti koja je predmet potpore.
 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju.
 • Visina potpore je od 10.000 EUR do 200.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati: a) do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici b) do 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.
 • Isplata se vrši na principu nadoknade.
 • Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, sektor ulaganja, društveno uključivanje, broj novih/sačuvanih radnih mjesta, stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.
 • Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja
 • Najava natječaja: IV. kvartal 2023.godine

Ostale mjere

Od mjera Programa ruralnog razvoja u narednom razdoblju nastavlja se i provedba Mjere 8, Tip operacije 8.6.1. za koju je maksimalna potpora 700.000 Eura (Intervencija 73.06. – Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šrm-a (šumskog reprodukcijskog materijala), Tip operacije 8.6.2., s iznosom potpore od maksimalno 1.000.000 Eura (73.07. – Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva), kao i 8.5.1. i 8.5.2. , Mjere 4 i drugih.

Podsjećamo da su natječaji iz Mjere 4 (starog) Programa ruralnog razvoja još uvijek aktualni. U obradi su nedavno zatvoreni 4.2.1. Male klaonice i 4.1.1. Ulaganja u navodnjavanje i drugi, provedeni tijekom 2022.godine a otvoreni su 4.2.1. Prerada, prodaja i marketing poljoprivrednih proizvoda te 4.2.2. Obnovljivi izvori energije (u preradi) dok je za 4.4.1 (link na stari natječaj). upravo završilo e-javno savjetovanje i očekuje se objava.

U narednom programskom razdoblju predviđeni su i natječaji putem LAG-ova, a osim gore spomenutih mjera i bespovratnih potpora Strateški plan obuhvaća i mjere Vinske omotnice, druge sektorske intervencije financijske instrumente (kredite) i izravna plaćanja.