Program ruralnog razvoja nastavlja Strateški plan ZPP 2023-2027

Novo programsko razdoblje za poljoprivredu i ruralni razvoj

Bespovratne potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj dodjeljivale su se od 2014.godine temeljem Programa ruralnog razvoja. Program je bio namijenjen za period od 2014. do 2020.godine ali se provedba nastavila i u još dvije godine prijelaznog razdoblja, do kraja 2022.godine. S početkom 2023.godine započinje novo programsko razdoblje, koje će trajati do 2027. u kojem će se primjenjivati novi strateški dokument – Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike.

Program ruralnog razvoja je definirao inicijalno 19 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima. Uslijed izvanrednih okolnosti u prijelaznom razdoblju provdena je i Mjera 21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19.

Alokacija Programa od 2,4 milijarde eura povećana je u prijelaznom razdoblju za 901 milijun eura iz višegodišnjeg financijskog okvira (Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj) te sredstava Europskog plana oporavka (EURI) te ukupna alokacija iznosi 3,2 milijarde eura. Na poveznici možete pogledati trenutno otvorene natječaje.

Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike, koji je odobrila Europska komisija, s novih 3,8 milijardi eura, temelj je za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (EFJP i EPFRR) i primjenu alata i instrumenata ZPP-a (izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije) u narednom petogodišnjem razdoblju. Predstavlja ključni dokument za raspolaganje sredstvima iz europskih poljoprivrednih fondova.

Novi uvjeti za već poznate mjere

Strateški plan ZPP 2023-2027 u cijelosti možete pogledati na poveznici a u nastavku najvažniji detalji o mjerama koje su do sada privukle najveći interes hrvatskih poljoprivrednika. Izmjene u odnosu na dosadašnje uvjete su boldirane.

Mjera 6 TO 6.3.1. PRR Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Strateški plan predviđa Intervenciju 73.12. – Potpora malim poljoprivrednicima. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Ukupna predviđena alokacija za ovu mjeru je 30.000.000,00 Eura. Ostale najvažnije informacije:

 • Umjesto uvjeta ekonomske veličine gospodarstva od 2.000 € do 7.999 €, koji je vrijedio za Mjeru 6.3.1., sada je to raspon od od 3.000 Eura SO do 10.000 Eura SO za ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 Eura SO za ulaganja u ostalim sektorima.
 • Prihvatljivi su projekti ulaganja u proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda.
 • Umjesto dosadašnjeg fiksnog iznosa od 15.000 eura za 100% ulaganja, visina potpore je od 5.000 eura do 30.000 eura, za 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. Isplata će se vršiti u cijelosti na principu nadoknade, višekratno.
 • Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, utjecaj ulaganja na okoliš, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
 • Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja

Mjera 6 TO 6.1.1. PRR Potpora mladim poljoprivrednicima

Intervencija 75.01. – Uspostava mladih poljoprivrednika: Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mladi ljudi trebaju biti motivirani za život i rad u ruralnom prostoru, stvarajući nova radna mjesta za sebe i svoje obitelji. Predviđena je ukupna omotnica od 76.470.588,75 Eura.

 • Definicija mladog poljoprivrednika: Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine (može ih steći i naknadno, do isplate zadnje rate) te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja /odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva
 • Mladi poljoprivrednik podnosi zahtjev za postojeće poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika, čija je ekonomska veličina od 10.000 Eura SO do 100.000 Eura SO, umjesto dosadašnjeg raspona 8.000 – 50.000 eura SO.
 • Mladi poljoprivrednici koji su ostvarili potporu u sklopu tipa operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” iz PRR-a nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije.
 • Mladi poljoprivrednik može ostvariti potporu iz ove intervencije samo jedan put u programskom razdoblju 2023. – 2027.
 • Korisnik koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nema potrebna stručna znanja i vještine, iste može steći najkasnije do kraja provedbe projekta.
 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju.
 • Mladi poljoprivrednik mora ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva te vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva ako se radi o korisniku pravnoj osobi i biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu za koji je ostvario potporu tri godine nakon konačne isplate potpore.
 • Potpora iznosi 75.000 Eura po korisniku, umjesto dosadašnjih 50.000 Eura. Potpora se isplaćuje u dvije rate, od čega 1. rata iznosi 70 % prihvatljivog iznosa potpore. Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Mjera 6. TO 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Intervencija 75.02. – Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti:

Cilj ove intervencije je pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti koje će stvoriti alternativu za nedovoljno iskorištenu radnu snagu za zapošljavanje u nepoljoprivrednim djelatnostima i uslugama što će promijeniti sliku ruralnog prostora i učiniti ga atraktivnijim i privlačnijim za život. Ukupna predviđena alokacija je 25.000.000,00 Eura.

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje pokreću nepoljoprivrednu djelatnost.
 • Prihvatljiva su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od najmanje 3.000 Eura SO, umjesto dosadašnjeg uvjeta 1.000 Eura.
 • Korisnici koji su ostvarili potporu u sklopu tipa operacije 6.2.1 „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz PRR nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije. Korisnik može ostvariti potporu iz ove intervencije samo jedanput u programskom razdoblju 2023. – 2027 (Obzirom da se radi o pokretanju djelatnosti)
 • Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
  • usluge u ruralnim područjima
   • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
   • usluge u društvenim djelatnostima
   • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti
  • turizam u ruralnom području
 • Prihvatljiva ulaganja su materijalna i nematerijalna imovina za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od gore navedenih sektora.
 • Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana
 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju.
 • Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 EUR za 100% prihvatljivih troškova projekta
 • Potpora se isplaćuje u dvije rate, od čega 1. rata iznosi 50 % prihvatljivog iznosa potpore.
 • Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, sektor ulaganja, društveno uključivanje, broj novih/sačuvanih radnih mjesta, stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.
 • Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja

Mjera 6. TOP 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Intervencija 73.14. – Razvoj poslovanja u ruralnim područjima; Cilj je poticati diverzifikaciju gospodarske aktivnosti koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima. Ukupna omotnica je 10.000.000,00 Eura.

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost.
 • Prihvatljiva su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od najmanje 6.000 Eura SO (umjesto dosadašnjih 2.000 Eura)
 • Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
  • usluge u ruralnim područjima
   • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
   • usluge u društvenim djelatnostima
   • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti
  • turizam u ruralnom području
 • Prihvatljiva ulaganja su materijalna i nematerijalna imovina za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od gore navedenih sektora.
 • Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana
 • Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode i/ili prodajne količine od djelatnosti koja je predmet potpore.
 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju.
 • Visina potpore je od 10.000 EUR do 200.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati: a) do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici b) do 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.
 • Isplata se vrši na principu nadoknade.
 • Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, sektor ulaganja, društveno uključivanje, broj novih/sačuvanih radnih mjesta, stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.
 • Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja

Ostale mjere

Od mjera Programa ruralnog razvoja u narednom razdoblju nastavlja se i provedba Mjere 8, Tip operacije 8.6.1. za koju je maksimalna potpora 700.000 Eura (Intervencija 73.06. – Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šrm-a (šumskog reprodukcijskog materijala), Tip operacije 8.6.2., s iznosom potpore od maksimalno 1.000.000 Eura (73.07. – Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva), kao i 8.5.1. i 8.5.2. , Mjere 4 i drugih.

Podsjećamo da su natječaji iz Mjere 4 (starog) Programa ruralnog razvoja još uvijek aktualni. U obradi su nedavno zatvoreni 4.2.1. Male klaonice i 4.1.1. Ulaganja u navodnjavanje i drugi, provedeni tijekom 2022.godine a otvoreni su 4.2.1. Prerada, prodaja i marketing poljoprivrednih proizvoda te 4.2.2. Obnovljivi izvori energije (u preradi) dok je za 4.4.1 (link na stari natječaj). upravo završilo e-javno savjetovanje i očekuje se objava.

U narednom programskom razdoblju predviđeni su i natječaji putem LAG-ova, a osim gore spomenutih mjera i bespovratnih potpora Strateški plan obuhvaća i mjere Vinske omotnice, druge sektorske intervencije financijske instrumente (kredite) i izravna plaćanja.