Aktualni natječaji za financiranje projekata iz EU fondova

U prosincu 2020.godine otvoreno je više natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova, za projekte u djelatnosti poljoprivrede, poduzetništva i neprofitni sektor.

Pregled otvorenih natječaja u nastavku. Provjerite uvjete natječaja, pripremite svoj projekt na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva za poljoprivredu.  Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.

Otvoreni natječaji za bespovratne potpore u prosincu 2020.godine

Natječaji za poljoprivredna gospodarstva

Mjera 4. Tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

 • Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Korisnici:

-poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
-javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
-udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara,

 • Prihvatljiva ulaganja:

-Ulaganje u građenje terasastih parcela
-Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
-Ulaganje u sadnju živica
-Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta

 • Otvoren od 9.11. 2020. do 11. 1. 2021.g.

Mjera 4 Tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

 • Svrha natječaja: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća – krumpir
 • Korisnici
 • a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • b) proizvođačke organizacije
 • Iznos bespovratne potpore je od 5.000 eura do 100.000 eura.
 • Otvoren od 24.8. do 30.12.2020.godine (novi produljeni rok)

Mjera 4.1.1. Bespovratne potpore za reprocentre u svinjogojstvu

Mjera 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Mjera 6 Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – LAG Natječaji

 • Predmet i svrha natječaja: Dodjela bespovratnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, kupnju zemljišta i životinja, izgradnju objekata i druga ulaganja u poljoprivredi
 • Iznos potpore: 15.000 eura bespovratno
 • Korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura

Natječaji za mjeru 6.3.1. otvoreni u prosincu 2020. g. 

Mjera 6.4. Tip operacije 6.4.1. Potpora razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti – LAG Natječaj

Potpore razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, za sektore:

turizam u ruralnim područjima
tradicijski i umjetnički obrti, obrti za izradu suvenira,
usluge u ruralnim područjima
usluge u poljoprivrednim djelatnostima
usluge u šumarskim djelatnostima
usluge u veterinarskim djelatnostima
usluge u društvenim djelatnostima
intelektualne usluge
prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (primjer)

Mjera 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine; za projekte u sektoru voća,povrća i cvijeća najmanje 6.000 eura, a u ostalim sektorima 8.000 eura.

Pravne osobe (d.o.o., j.d.o.o., zadruge) moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada tijekom cijele prošle godine. Kod fizičkih osoba (OPG, obrt) nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće).

Mjera 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i kultura

Otvoren do 31.12.2020. (novi produljeni rok)

Vinska omotnica: Mjera Informiranje u državama članicama 

Vinska omotnica: Mjera Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

 • Otvoreni do 5. 02. 2021.

Mjera 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i kultura

Otvoren do 31.12.2020. (novi produljeni rok)

Mjera 5 Tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 • Otvoren od 6.11. 2020. do 29.1.2021.g.

Mjera 3. Tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

 • Otvoren od 6.7.2020. do 31.12.2020.

Na javnom savjetovanju je i natječaj za Mjeru 4, tip operacije 4.1.1. Programa ruralnog razvoj, za proizvođače povrća u plastenicima. te se objava natječaja očekuje do kraja godine.

Poduzetništvo i neprofitni sektor

Promocija zdravlja i prevencija bolesti Faza 2

Ciljna skupina Natječaja su pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti. Prijavitelji (i eventualno partneri) moraju biti pravna osoba i to (jedno od):

-udruga koja u svom statutu ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
-zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
-ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
JL(R)S jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S)

Prijavite svoj projekt

Na natječaje koje provodi Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja mogu se javiti korisnici iz cijele RH, a na LAG natječaje samo korisnici s područja obuhvata LAG-a.

Provjerite uvjete natječaja, pripremite svoj projekt na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju i druga ulaganja u poljoprivredi.  Kontaktrirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.