Do 500.000,00 kn po projektu za 100% ulaganja u promociju zdravlja i prevenciju bolesti

Bespovratne potpore EU fondova za projekte udruga, zaklada i ustanova u području zaštite zdravlja te JL(R)S

Prijave od 23.11.2020 do 30.06.2021.godine

Važno: Ministarstvo zdravstva PRIVREMENO OBUSTAVLJA mogućnost podnošenja novih projektnih prijedloga do 30. travnja 2021. godine do 12.00 sati.

Ciljevi Poziva: Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Specifični cilj Poziva je Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Bespovratna sredstva za provedbu natječaja sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Tko se može prijaviti na Natječaj?

Prijavitelj se može prijaviti samostalno ili u projektnom partnerstvu.

Ciljna skupina Natječaja su pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti. Prijavitelj i partner moraju ispuniti uvjete:

biti pravna osoba i to (jedno od):

 • udruga koja u svom statutu ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
 • zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
 • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
 • JL(R)S jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S)

U svojstvu prijavitelja može se dostaviti samo jedan projektni prijedlog, a prijavitelj može istovremeno biti partner u jednom ili više drugih projekata. U svojstvu partnera može se sudjelovati u više projektnih prijedloga.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

 • Najniži iznos bespovratne potpore: 200.000,00 kn
 • Najviši iznos bespovratne potpore: 500.000,00 kn
 • Intenzitet (stopa sufinanciranja projektnih troškova): 100%

Prihvatljive aktivnosti i troškovi – Za što se može ostvariti potpora?

Prihvatljive aktivnosti
 • medijske kampanje;
 • izrada televizijskih spotova, reklama;
 • okrugli stolovi;
 • otvoreni dani;
 • radionice, seminari, predavanja;
 • održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji);
 • izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali);
 • održavanje webinara
 • Upraljavljanje projektom (upravljanje projektom, praćenje provedbe, izvještavanje o provedbi)
 • Promidžba i vidljivost projekta (izrada promotivnih materijala (brošure, letci, plakati, šalice, majice i ostalo; organizacija informativnih događaja (svečanosti predstavljanja projekta, završne svečanosti); izrada internetskih stranica projekta te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija)
Prihvatljivi troškovi

a) Izravni troškovi

Izravni troškovi osoblja

Fiksna stopa 20% prihvatljivih ostalih izravnih troškova koji nisu troškovi osoblja te operacije

 • Naknade za obavljeni rad osoblja koje je izravno uključeno u provedbu projekta i pojedinih aktivnosti (npr. voditelja projekta, administratora) prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi projektnih aktivnosti (uključujući sve pripadajuće poreze i prireze, doprinose iz plaće i na plaću i dr.)
 • Dodatci na plaću, prijevoz, prigodne nagrade/naknade radniku u stvarno isplaćenom iznosu, a najviše do neoporezivog godišnjeg iznosa, naknade plaće za koje poslodavac ne može dobiti povrat iz drugih izvora (npr. bolovanje do 42 dana);
 • Drugi osobni primitci u skladu s važećim radnim zakonodavstvom a sukladno važećoj Uputi o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020.

Ostali izravni troškovi (koji nisu izravni troškovi osoblja)

 • Troškovi putovanja na području Republike Hrvatske za osobe izravno uključene u provedbu projekta
 • Troškovi vanjskih usluga
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti

b) Neizravni troškovi

Primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja

Rokovi

Rok za prijavu započinje 23.11.2020. godine u 9:00 sati

Rok za prijavu ističe danom iscrpljenja dostupne financijske omotnice ili na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga 30. lipnja 2021.godine. (ovisno što prije nastupi)