Kako otvoriti OPG?

Da bi poljoprivredno gospodarstvo moglo organizirano poslovati i ostvarivati državne poticaje, potpore iz EU fondova i druge prednosti potrebno ga je upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Upis – otvaranje OPG obavlja se u uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).Korake i uvjete za otvaranje OPG  provjerite u nastavku.

Novo: Upis elektroničkim putem i druge novosti

Na poveznici provjerite: Najavljeni natječaji za bespovratna sredstva  

Uvjeti za otvaranje OPG-a

Uvjet za otvaranje OPG  je posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke). Posjedovanje zemljišta podrazumijeva dokazivo pravo korištenja istoga (posjed upisan u katastar, vlasništvo upisano u zemljišne knjige, zakup ili drugo pravo korištenja).

Uvjet za otvaranje OPG je i  obavljanje poljoprivredne djelatnosti, što obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti.

Više: Porezi i doprinosi u OPG

Pravo na upis u Upisnik imaju   fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Nije propisana potrebna stručna sprema niti je potrebno imati temeljni kapital.

Iako za otvaranje OPG-a nije propisana određena stručna sprema niti osposobljenost, kod brojnih natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova dodatne bodove i veću šansu za dobivanje potpore nosi stručna osposobljenost iz područja poljoprivrede. Osim formalnog srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, bodove donose i osposobljavanja koja se također se provodi uz bespovratne EU potpore, u okviru Programa ruralnog razvoja – Mjera M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja;  Podmjera 1.1 Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina 

Koraci za otvaranje OPG-a

Prije svega treba odrediti nositelja i članove OPG-a te pripremiti podatke o poljoprivrednim resursima (zemljštu i stoki) koji će se uvesti u OPG.

 • Nositelj i članovi OPG-a

Član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji. OPG može imati i samo jednog člana. Članovi obiteljskog kućanstva mogu osnovati samo jedan OPG i mogu biti članovi samo jednog OPG-a, a u svojstvu člana OPG-a dobrovoljno se upisuju u Upisnik OPG-ova.

Dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu radi učinkovitijeg obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu osnovati zajednički OPG.

Među članovima se odabire nositelj OPG-a. Svi članovi potpisuju izjavu o odabiru nositelja OPG. Ako OPG ima jednog člana on je ujedno i nositelj.

Mogu li osobe s prebivalištem na istoj adresi imati različite OPG-ove?

Za članove jednog kućanstva, s prebivalištem na istoj adresi, osniva se u pravilu jedan OPG.  Iznimno, osobe koje imaju prebivalište na istoj adresi, ali nisu članovi istog kućanstva,  mogu u Upisnik upisati zasebno poljoprivredno gospodarstvo. U tom slučaju potrebno je priložiti i Izjavu  ovjerenu kod javnog bilježnika.

 • Naziv i sjedište

Za razliku od obrta i poduzeća, za OPG ne treba odabirati ime/naziv niti posebno navoditi sjedište.  Naziv OPG-a je prezime i ime nositelja gospodarstva a sjedište, odnosno adresa OPG-a je adresa nositelja i članova OPG-a. Nositelj i članovi OPG-a mogu dodati nazivu gospodarstva i komercijalno ime, koje će koristiti na etiketama proizvoda i u druge marketinške svrhe.

 • Resursi

Odrediti poljoprivredne resurse (zemljišta i/ili stoku) koji će se uvesti u OPG. Nositelj ili članovi moraju imati pravo korištenja istih, kako bi ih mogli upisati.

Nakon toga podnosi se zahtjev za upis OPG-a u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava uz sljedeću dokumentaciju:

Dokumentacija za otvaranje OPG

Nositelj OPG-a podnosi zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.  Sadržaj zahtjeva  propisan je  Pravilnikom o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (76/11 i 42/13). a na mrežnim stranicama Agencije nalazi se i primjer obrasca Zahtjeva.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu za upis u Upisnik također je propisana  Pravilnikom o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (76/11 i 42/13): 

 • preslika osobne iskaznice
 • izjava članova gospodarstva o odabiru nositelja gospodarstva (obrazac)
 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika (nositelja i članova) katastarskih čestica koje se prijavljuju  (ne stariji od 6 mjeseci)
 • po potrebi: preslika izvatka iz zemljišnih knjiga i/ili posjedovnog lista i/ili ovjerenog ugovora o zakupu, prodaji i plodouživanju i/ ili pravomoćne sudske odluke ili pravomoćnog rješenja nadležnog tijela (original na uvid), uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Upravna pristojba (tenutno 70,00 kuna; prije otvaranja OPG informirati se u regionalnom uredu APRRRR o aktualnom iznosu)

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  je baza podataka koja sadrži podatke o poljoprivrednim gospodarstvima i njihovim resursima. Upisom u Upisnik, poljoprivrednom gospodarstvu se dodjeljuje jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). 

Prijava u Poreznoj upravi

Ako je novootvoreni OPG prema poreznim propisima obveznik poreza na dohodak tada  OPG valja prijaviti u nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana od dana početka rada OPG-a.

Kada je OPG obveznik poreza na dohodak?

“Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva (OPG) obveznici poreza na dohodak u sljedećim slučajevima

 • ako su po toj osnovi obveznici pdv-a prema posebnom zakonu  ili
 • ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna”

(čl. 29. st.3. Zakona o porezu na dohodak NN 115/16)

Ukoliko OPG, koji se prijavljuje u Poreznu upravu, želi primjenu paušalnog oporezivanja i za to ispunjava uvjete, u ovom koraku na Poreznoj upravi izjavljuje svoju namjeru takvog oporezivanja.

Prijava u poreznoj upravi vrši se uz sljedeću dokumentaciju

 1. Prijava u Registar poreznih obveznika (Obrazac RPO, RPO A i RPO B)
 2. Popis dugotrajne imovine koja se unosi u OPG (Obrazac DI)
 3. Izjava o izabranom knjigovodstvenom servisu
 4. Kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG-a

Ako je novootvoeni OPG ujedno i obveznik PDV-a po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost  (prihodi veći od 230.000,00 kuna (nakon 01.01.2018.: 300.000,00 kuna) ili sami članovi OPG žele dobrovoljno ući u susttav, nakon prijave u Registar vrši se i Prijava u Registar obveznika PDV-a (Obrazac P – PDV-1).

Prijava u HZMO iHZZO

OPG je potrebno prijaviti u Zavod za mirovinsko osiguranje i Zavod za zdravstveno osiguranjeu roku od 8 dana od dana početka rada. Potrebne obrasce valja ovjeriti potpisom i pečatom nositelja OPG-a.

Više: Iznosi poreza i doprinosa u OPG

U skladu s propisima o mirovinskom osiguranju, nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje, upisom u Registar OPG-a postaju obveznici mirovinskog osiguranja. Članovi i nositelji OPG koji nisu zaposleni kod drugog poslodavca obveznici su plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja po osnovu poljoprivrede.

Propisi vezani za otvaranje OPG

Zakon o OPG

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)

Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (76/11 i 42/13)

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16) 

Pravilnik o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dodanu vrijednosr NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16) 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/13, 137/13