Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  je  jedinstveni registar poljoprivrednika. Sadrži sve najvažnije podatke o poljoprivrednom gospodarstvu a vodi se u elektronskom obliku. Upis se obavlja na Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju a upisati se mogu sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje  posjeduju poljoprivredne resurse i obavljaju poljoprivrednu djelatnosti.

Upis u Upisnik je obvezan za OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u, koja  podnose zahtjev za državnu potporu ili sudjeluju u natječajima za bespovratne potpore iz EU fondova putem Programa ruralnog razvoja. 

Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Novo: Upis elektroničkim putem i druge novosti

 • Tko se može upisati?

Više: Upis u ARKOD

U Upisnik se mogu upisati sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje  posjeduju poljoprivredne resurse   i obavljaju poljoprivrednu djelatnost. Poljoprivredni resursi su zemljišta i/ili stoka. Poljoprivredna djelatnost  uključuje  bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti.

To mogu biti fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti ili pravne osobe: d.o.o. (i j.d.o.o.), zadruge, udruge  i druge pravne osobe.

Sukladno Zakonu o OPG, fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije, ako ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske, može u Republici Hrvatskoj registrirati OPG.

OPG, ima nositelja i članove.  Članovi OPG- mogu biti sve punoljetne osobe iz istoga kućanstva,  koje imaju prebivalište na istoj adresi. Članovi između sebe biraju nositelja poljoprivrednog gospodarstva. Važno je napomenuti da u pogledu doprinosa članovi i nositelj OPG-a imaju ista prava i obveze. Od 2010. godine svi koji nisu osigurani po drugom osnovu učlanjenjem u OPG postaju obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Više: Kako otvoriti OPG? 

Obrt ili pravna osoba  upisana u Upisnik , ima odgovornu osobu – ujedno odgovornu osobu u obrtu ili pravnoj osobi.

Nositelj OPG-a ne može istovremeno imati i obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 • Gdje se obavlja upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava?

Postupak upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava obavlja se na Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Agenciji za plaćanja prijavljuju se i sve važne promjene.   Agencija za plaćanja   izdaje Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Novo: Upis elektroničkim putem i druge novosti

Svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). MIBPG je obvezan podatak o poljoprivrednom gospodarstvu kojega sadrže i svi ostali registri  koje vodi Ministarstvo poljoprivrede ili  druge ustanove u poljoprivredi.

Upisnik se vodi u elektronskom obliku, a podaci o poljoprivrednim gospodarstvima uneseni u Uredima objedinjavaju se u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u Agenciji.

 • Kako se upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava? 

Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva podnosi Uredu zahtjev za upis u Upisnik ili zahtjev za prijavu promjena u Upisniku na propisanom obrascu. Član poljoprivrednog gospodarstva može podnijeti zahtjev za prijavu promjena koje se odnose na određene podatke o njegovom članstvu u Upisniku. Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik, zahtjeva za prijavu promjena u Upisniku i zahtjeva za ispis iz Upisnika plaća se upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

 • Potrebna dokumentacija za upis 
 • popunjeni obrazac Upisnika
 • posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci nositelja i/ili članova gospodarstva i/ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika i posjedovni list za te čestice, i/ili kupoprodajni ugovor,i/ili rješenje o nasljeđivanju, i/ili rješenje o doživotnom uzdržavanju
 • preslika osobne iskaznice
  • Za OPG: za nositelja i/ili članove gospodarstva
  • Za obrte i pravne osobe preslika osobne iskaznice odgovorne osobe
 • izjava članova o nositelju gospodarstva
 • ugovor o žiro-računu
 • upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna
  • Dodatno za obrte i pravne osobe:
   • potvrda Porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika
   • po potrebi preslika obrtnice/izvatka iz sudskog registra

Što sadrži Upisnik poljoprivrednih gospodarstava?

Novo: Digitalna poljoprivredna iskaznica 

Upisnik sadrži podatke o:

 • poljoprivrednom gospodarstvu
 • nositelju/ odgovornoj osobi na poljoprivrednom gospodarstvu i članovima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • sjedištu poljoprivrednog gospodarstva
 • gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta
 • posjedu poljoprivrednog zemljišta
 • korištenju poljoprivrednog zemljišta
 • prodaji vlastitih proizvoda proizvedenih na OPG-u
 • stoci

Može li se ispisati iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava?

Iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava može se ispisati podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu. Ispisano poljoprivredno gospodarstvo moguće je ponovno upisati ako su ispunjeni uvjeti sukladno   Pravilniku o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (76/11 i 42/13i Zakonu o poljoprivredi. Agencija će brisati OPG iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava po službenoj dužnosti u slučaju:

 • smrti nositelja, a nije se nastavilo obavljanje djelatnosti na OPG-u
 • prestanka ispunjavanja uvjeta za upis poljoprivrednih gospodarstava

Zašto se upisati u Upisnik?

Upis u Upisnik je obvezan za poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, za poljoprivredna gospodarstva koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi te za OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u.

Povezani propisi:

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)

Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (76/11 i 42/13)