Tko je obveznik plaćanja doprinosa u OPG i u kolikom iznosu

Obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u OPG ovisi o datumu upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i poreznom statusu OPG,   sukladno izmjenama propisa koji reguliraju ovu problematiku.

 Obveza plaćanja doprinosa u OPG
 • Članovi i nositelji OPG-a  koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava do 1.studenog  2010. godine nisu obvezni  plaćati doprinose  za mirovinsko niti za zdravstveno osiguranje bez obzira jesu li ili nisu zaposleni kod drugog poslodavca, odnosno imaju ili nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi. Nezaposlene osobe upisane u Upisnik do navedenog datuma mogu i dalje biti evidentirane na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe, a sve sukladno tada važećim zakonskim propisima, koji se na ove korisnike i dalje primjenjuju.

 

 • Članovi i nositelji OPG-a  koji su pak upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u periodu  od 1. studenog 2010. do 1.srpnja 2013. godine, ako  nisu zaposleni kod drugog poslodavcakoji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi  postaju obveznici mirovinskog osiguranja (ali ne i zdravstvenog). 

 

 • Svi oni članovi, uključujući i nositelja OPG upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nakon 1. srpnja 2013. godine, ako  nisu zaposleni kod drugog poslodavca, koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje,  obveznici su i mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.  

Ne smatra se  obavljaju  poljoprivrednu i šumarsku djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje osobe

1.koje su obvezno osigurane po drugoj osnovi, ili

2. koje su na redovitom školovanju, ili

3. koje su starije od 65 godina života, ili

4. koje su korisnici mirovine (osim korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti te korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti!).

(Čl. 11. Zakona o mirovinskom osiguranju NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16)

 • Osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit
Obračun doprinosa u OPG

U prethodnom odijeljku pojašnjeno je koje skupine članova i nositelja OPG imaju obvezu plaćanja doprinosa s osnova OPG-a. (osobe upisane su u Upisnik  PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, zavisno od datuma upisa u Upisnik) Naravno, i oni koji nemaju zakonsku obvezu mogu dobrovoljno postati obveznici plaćanja doprinosa po ovoj osnovi.

Objašnjenje koje slijedi odnosi se na tu skupinu korisnika, odnosno na one koji plaćanju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi OPG (po osnovi samostalne poljoprivredne djelatnosti).

Obračun doprinosa vrši se prema osnovici, a koja je umnožak prosječne mjesečne plaće u RH i različitih koeficijenta, koji pak ovisi o poreznom statusu OPG. Na tako dobivenu osnovicu  obračunavaju se doprinosi u OPG sukladno važećim stopama (tablice u nastavku).

Budući da se prosječni mjesečni iznos plaće mijenja, točan iznos je potrebno provjeriti u momentu početka obveze plaćanja! Za svaku godinu Ministar financija donosi Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, pa se prema istoj Naredbi za 2017.godinu uzima prosječna plaća iz lipnja 2016. godine, koja iznosi 7.739,00 kn.

Porezni status OPG

Zavisno od poreznog statusa OPG-a primjenjuju se različiti koeficijenti za izračun osnovice za doprinose.

Porezni status – porezna obveza OPG-a može biti:

Obveznik poreza na dohodak: Sukladno Zakonu o porezu na dohodak fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi

 • obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili
 • ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.

Glede PDV-a, subjekti  po sili zakona ulaze u sustav PDV–a ukoliko  ukupne isporuke bez PDV-a u 2016. prelaze 230.000,00 kuna (za 2017.), dok će se za 2018. godinu prag ulaska u sustav PDV-a povećati na 300.000,00 kuna (ukupne isporuke u 2017. godini. bez obzira na godišnje primitke. No svaki poslovni subjekt, pa tako i OPG može dobrovoljno ući u sustav PDV-a, bez obzira na visinu primitaka i isporuka, te i u tom slučaju postaje ujedno i obveznik poreza na dohodak.

Obveznik poreza na dohodak u paušalnom iznosu: Poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva može od paušalno utvrđenog dohotka plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu, ako ispunjava na to propisane uvjete (više: Paušalni obrt)

OPG koji nije obveznik poreza na dohodak: Slijedom navedenog, OPG koji godišnje ostvari primitak manji od 80.500,00 kuna nije obveznik poreza na dohodak. Ova skupina OPG-a dužna je voditi Evidenciju_prodaja_poljoprivrednih_proizvoda. Evidencija prodaje poljoprivrednih proizvoda služi za utvrđivanje godišnjih primitaka.

U svakom natječaju iz Programa ruralnog razvoja, a koji dopušta prijavu OPG-ova izvan sustava poreza na dohodak, obvezno uz prijavu treba priložiti i Evidenciju prodaje poljoprivrednih proizvoda pa je vrlo važno da je OPG vodi, namjerava li konkurirati za sredstva iz EU fondova.

Iznosi doprinosa u OPG

Obveze doprinosa za 2017.godinu, prema poreznom statusu OPG iznose:

 • Skupina 1.  OPG koji ima godišnje prihode manje od 80.500,00 kuna i nije obveznik poreza na dohodak a nositelju je to jedino ili glavno zanimanje : Ukupni iznos doprinosa mjesečno: 533,6 kuna
Doprinosi 2017
OPG koji nije obveznik poreza – godišnji primitak manji od 80.500,00 kn
Koef. Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNO kn
mjesečn godišnje
0,35 2.708,65 10% 7,50% 0,50% 1,70% 533,60 6.503,25

 

 • Skupina 2.  OPG preko 80.500,00 kuna primitaka godišnje – obveznik poreza na dohodak, a nositelju je to jedino ili glavno zanimanje Ukupni iznos doprinosa mjesečno:  1,583,40 kuna
Doprinosi 2017
OPG obveznik poreza na dohodak 
Koef. Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNO KN
mjesečn godišnje
0,55 4256,45 20% 15% 0,50% 1,70% 1.583,40 19.000,80

 

 • Skupina 2.1.  OPG preko 80.500,00 kuna primitaka godišnje obveznici poreza na dohodak u paušalnom iznosu   a nositelju je to jedino ili glavno zanimanje

OPG-ovi iz skupine 2. mogu prema vlastitoj odluci biti i obveznici poreza koji se obračunava u paušalnom iznosu  (princip identičan kao kod paušalnog obrta): Ukupni iznos doprinosa mjesečno: 1.151,57 kuna.

Doprinosi 2017
OPG obveznik poreza na dohodak koji se obračunava u paušalnom iznosu
Koef. Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNO KN
mjesečn godišnje
0,4 3095,6 20% 15% 0,50% 1,70% 1.151,57 13.818,84

 

 • Skupina 3. Osobe nositelji OPG-a  kojima poljoprivredna i šumarska djelatnost nije jedino ili glavno zanimanje a postanu obveznici poreza na dohodak i doprinosa, tada najveći iznos godišnje osnovice za izračun doprinosa može iznositi 60.364,20 kn, što znači maksimalno 10.563,74 kn godišnje za doprinose. 

 

 • Skupina 3. 1. Osobe nositelji OPG-a  kojima poljoprivredna i šumarska djelatnost nije jedino ili glavno zanimanje a postanu obveznici poreza na dohodak u paušalnom iznosu i doprinosa, tada se osnovica za izračun doprinosa izračunava  na  prema jednoj od četiri moguće kategorije paušala,
  • 0,00 do 85.000,00 kn godišnjeg primitka godišnja osnovica  12.750,00 kn,
  • 85.000,01 do 115.000,00 kn  godišnjeg primitka godišnja osnovica 17.250,00 kn,
  • 115.000,01 do 149.500,00 kn godišnjeg primitka godišnja osnovica 22.425,00 kn,
  • 140.500,00 do 230.000,00 kn godišnjeg primitka godišnja osnovica 34.500,00 kn.

 

 • Skupina 3. OPG obveznik poreza na dobit Ukupni iznos doprinosa  mjesečno: 3.166,80 kuna.

Pored opisanih obvezujućih zakonskih odredbi, propisi dopuštaju da OPG  dobrovoljno umjesto poreza na dohodak postane obveznik poreza na dobit (da dakle posluje i bude  oporezivano kao trgovačko društvo). Kod ovih obveznika doprinosi se obračunavaju kroz plaću, i to na iznos tzv. poduzetničke plaće koja za 2017.godinu iznosi 8.512,90 kn.

Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNI DOPRINOS
mjesečno godišnje
8512,90 20% 15% 0,50% 1,70% 3.166,80    38.001,60

Propisi

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o poljoprivredi

Zakon o porezu na dohodak

Pravilnik o porezu na dohodak

 

 

Oglasi