Tko je obveznik plaćanja poreza i doprinosa u OPG i u kolikom iznosu

Obveza plaćanja poreza u OPG ovisi o iznosu godišnjih primitaka, a obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u OPG ovisi o datumu upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i poreznom statusu OPG, sukladno izmjenama propisa koji reguliraju ovu problematiku.

Obveza plaćanja poreza u OPG – Tko je obveznik?

Obveza plaćanja poreza u OPG ovisi o iznosu godišnjih primitaka. OPG koji po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ostvari ukupan godišnji primitak veći od 80.500 kuna postaje obveznik poreza na dohodak i dužan je  prijaviti se u RPO (Registar poreznih obveznika).

Sve ovo odnosi se na OPG-ove koji imaju samo primarnu – poljoprivrednu djelatnosti. OPG koji registrira dopunsku djelatnost postaje obveznik poreza na dohodak, s osnova te djelatnosti. Naime, kako dopunske djelatnosti na OPG ne spadaju u  poljoprivredu i šumarstvo, na iste se niti ne odnose gore spomenute odredbe poreznih propisa specifične za  te djelatnosti, pa niti odredbe praga primitaka od 80.500 kuna godišnje. Niti jedna druga djelatnost u RH osim poljoprivrede i šumarstva nema ovu pogodnost te su svi koji se bave bilo kojom drugom (dopunskom) djelatnosti obveznici poreza na dohodak (ili poreza na dobit), kao i doprinosa, već u trenutku registracije te djelatnosti.

Porezni status OPG

Porezni status – porezna obveza OPG-a može biti:

OPG koji nije obveznik poreza: OPG koji godišnje ostvari primitak od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva manji od 80.500,00 kuna i nema niti jednu dopunsku djelatnost nije obveznik poreza na dohodak. Ova skupina OPG-a dužna je voditi Evidenciju_prodaja_poljoprivrednih_proizvoda. Evidencija prodaje poljoprivrednih proizvoda služi za utvrđivanje godišnjih primitaka.

U svakom natječaju iz Programa ruralnog razvoja, a koji dopušta prijavu OPG-ova izvan sustava poreza na dohodak, obvezno uz prijavu treba priložiti i Evidenciju prodaje poljoprivrednih proizvoda pa je vrlo važno da je OPG vodi, namjerava li konkurirati za sredstva iz EU fondova.

OPG obveznik poreza na dohodak prema poslovnim knjigama: Sukladno Zakonu o porezu na dohodak fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi:

 • obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili
 • u poreznom razdoblju (godina) ostvarili ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.

Ova skupina OPG-ova vodi poslovne knjige na principu knjigovodstva obrta. Porez se, na osnovicu (osnovicu čine prihodi umanjeni za porezno priznate rashode; što čini dohodak, umanjeno za preneseni gubitak i osobni odbitak) do 30.000,00 kn mjesečno odnosno 360.000,00 kn godišnje obračunava po stopi 24%, iznad tog iznosa 40%.

Obveznik poreza na dohodak u paušalnom iznosu: Poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva može od paušalno utvrđenog dohotka plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu, ako ispunjava na to propisane uvjete (više: Paušalni obrt). Ova skupina OPG-ova izdaje račune, vodi evidenciju prodaje i knjigu primitaka te do 15.1. predaje na Poreznu upravu obrazac PO-SD za proteklu godinu.

OPG obveznik poreza na dobit: OPG može dobrovoljno odabrati porez na dobit umjesto poreza na dohodak, a po sili zakona to je dužan ako ima ukupni godišnji primitak veći od 3 milijuna kuna ili ako ispuni jedan od sljedeća tri uvjeta:  
– u prethodnom poreznom razdoblju ima  dohodak veći od 400.000,00 kuna,
– vrijednost dugotrajne imovine je veća  od 2 milijuna kuna,
– u prethodnom poreznom razdoblju ima prosječno više od 15 zaposlenih radnika.

Ova skupina OPG vodi složenije knjigovodstvo i predaje godišnja  financijska izvješća. Obveznik plaća godišnji porez na dobit (12% za prihode do 3.000.000 kuna, 18% za veće prihode), ali si je također dužan i obračunavati plaću te iz nje odvajati porez po propisanim stopama, i to na osnovicu tzv. poduzetničke plaće koja za 2017.godinu iznosi 8.512,90 kn, a porezne stope su: Za dohodak do 30.000,00 kn mjesečno odnosno 360.000,00 kn godišnje 24%, iznad tog iznosa 40%.

Glede PDV-a, svi poslovni subjekti  po sili zakona ulaze u sustav PDV–a ukoliko  ukupne isporuke bez PDV-a u 2016. prelaze 230.000,00 kuna (za 2017.), dok će se za 2018. godinu prag ulaska u sustav PDV-a povećati na 300.000,00 kuna (ukupne isporuke u 2017. godini, što ne moraju biti godišnji primitci!  No svaki poslovni subjekt, pa tako i OPG može dobrovoljno ući u sustav PDV-a, bez zakonske obveze. Važno je imati na umu da obveznik PDV-a ne može biti paušalni OPG.

 Obveza plaćanja doprinosa u OPG – Tko je obveznik?

Objašnjenje obveze i iznosa plaćanja doprinosa u OPG koje slijedi može Vam se činiti komplicirano i dugo, ali upravo takva je ova problematika – više je  varijanti  obveza i iznosa, a ovise o  datumu upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i poreznom statusu OPG.

 • Članovi i nositelji OPG-a koji je upisan u RPO obvezici su doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 • Članovi i nositelji OPG-a  koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava do 1.studenog  2010. godine, a nisu upisani u RPO, nisu obvezni  plaćati doprinose  za mirovinsko niti za zdravstveno osiguranje bez obzira jesu li ili nisu zaposleni kod drugog poslodavca, odnosno imaju li ili nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi. Nezaposlene osobe upisane u Upisnik do navedenog datuma mogu i dalje biti evidentirane na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe, a sve sukladno tada važećim zakonskim propisima, koji se na ove korisnike i dalje primjenjuju.
 • Članovi i nositelji OPG-a  koji su pak upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u periodu  od 1. studenog 2010. do 1.srpnja 2013. godine,  ako  nisu zaposleni kod drugog poslodavcakoji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi, postaju obveznici mirovinskog osiguranja ali ako nisu u RPO ne i zdravstvenog osiguranja.
 • Svi oni članovi, uključujući i nositelja OPG, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nakon 1. srpnja 2013. godine, ako  nisu zaposleni kod drugog poslodavca, koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje,  obveznici su i mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
 • Članovi i nositelj OPG upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nakon 1. srpnja 2013. godine koji ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, i nisu u RPO, nisu obveznici  mirovinskog niti zdravstvenog osiguranja.

Ne smatra se  da obavljaju  poljoprivrednu i šumarsku djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje (dakle, nisu obveznici doprinosa samim otvaranjem OPG-a osobe:

 1. koje su obvezno osigurane po drugoj osnovi, ili
 2. koje su na redovitom školovanju, ili
 3. koje su starije od 65 godina života, ili
 4. koje su korisnici mirovine (osim korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti te korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti!).

(Čl. 11. Zakona o mirovinskom osiguranju NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16)

Obračun doprinosa u OPG

U prethodnom odijeljku pojašnjeno je koje skupine članova i nositelja OPG imaju obvezu plaćanja doprinosa s osnova OPG-a. Naravno, i oni koji nemaju zakonsku obvezu mogu dobrovoljno postati obveznici plaćanja doprinosa po ovoj osnovi.

Iznos doprinosa nije za sve spomenute skupine jednak, a ovisi o statusu zaposlenja osobe i poreznom statusu OPG.

Obračun doprinosa vrši se prema osnovici, a koja je umnožak prosječne mjesečne plaće u RH i različitih koeficijenta, koji pak ovisi o poreznom statusu OPG. Na tako dobivenu osnovicu  obračunavaju se doprinosi u OPG sukladno važećim stopama (tablice u nastavku).

Budući da se prosječni mjesečni iznos plaće mijenja, točan iznos je potrebno provjeriti u momentu početka obveze plaćanja! Za svaku godinu Ministar financija donosi Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, pa se prema istoj Naredbi za 2017.godinu uzima prosječna plaća iz lipnja 2016. godine, koja iznosi 7.739,00 kn.

Iznosi doprinosa u OPG

Obveze doprinosa za 2017.godinu, prema poreznom statusu OPG iznose:

 • Skupina 1.  OPG koji nije obveznik poreza na dohodak

OPG koji ima godišnje prihode manje od 80.500,00 kuna i nije obveznik poreza na dohodak a nositelju je to jedino ili glavno zanimanje: Ukupni iznos doprinosa mjesečno: 533,6 kuna ili godišnje 6.503,25 kuna. 

 • Skupina 2.  OPG obveznik poreza na dohodak prema poslovnim knjigama

  • Skupina 2.a) OPG  obveznik poreza na dohodak prema poslovnim knjigama , čijem je nositelju poljoprivredna i šumarska djelatnost jedino ili glavno zanimanje:  Ukupni iznos doprinosa mjesečno:  1,583,40 kuna (godišnje 19.000,80 kuna).
  • Skupina 2b) OPG obveznik poreza na dohodak prema poslovnim knjigama čijem nositelju poljoprivredna i šumarska djelatnost NIJE jedino ili glavno zanimanje

Za OPG-ove iz skupine 2b) iznosi doprinosa različiti su, a ovise o iznosu dohotka (prihod – porezno priznati rashod). Iznos dohotka iz poslovnih knjiga do 60.364,20 kn  je osnovica za izračun doprinosa. Za dohodak veći od tog iznosa osnovica ostaje 60.364,20 kn.  Doprinos se izračunava množenjem osnovice sa sljedećim stopama:

 • 10% osnovice doprinos  za mirovinsko osiguranje ( 7,5% za I. stup i + 2,5% za II. stup, ako je nositelj u II.stupu),
 • 7,5% osnovice doprinos za zdravstveno osiguranje   

Kako najviša godišnja osnovica ne može biti više od 60.364,20 kn, tako doprinosi za skupinu 2.b) mogu iznositi maksimalno 10.563,74 kn godišnje.

 • Skupina 3. OPG obveznik poreza na dohodak (paušalno)
  • Skupina 3c) OPG obveznik paušalnog poreza na dohodak kojem je to jedina / glavna djelatnost: Doprinosi ukupno  1.151,56 kn mjesečno 13.818,72 kn godišnje
  • Skupina 3b) OPG obveznik paušalnog poreza na dohodak kojem to NIJE jedina / glavna djelatnost:

Za skupinu 3b) doprinosi su različiti ovisno o prihodovnom razredu. Obračun doprinosa vrši se prema osnovici, u jednoj od četiri moguće kategorije paušala:

 • 0,00 do 85.000,00 kn godišnjeg primitka godišnja osnovica  12.750,00 kn
 • 85.000,01 do 115.000,00 kn  godišnjeg primitka godišnja osnovica 17.250,00 kn
 • 115.000,01 do 149.500,00 kn godišnjeg primitka godišnja osnovica 22.425,00 kn
 • 140.500,00 do 230.000,00 kn godišnjeg primitka godišnja osnovica 34.500,00 kn

Na gore prikazane osnovice doprinosi iznose:

 • 10% osnovice doprinos  za mirovinsko osiguranje ( 7,5% za I. stup i + 2,5% za II. stup, ako je nositelj u II.stupu),
 • 7,5% osnovice doprinos za zdravstveno osiguranje   
 • Skupina 4. OPG obveznik poreza na dobit Ukupni iznos doprinosa  mjesečno: 3.166,80 kuna (godišnje 38.001,60 kuna)

Kod ovih obveznika doprinosi se obračunavaju kroz plaću, i to na osnovicu tzv. poduzetničke plaće koja za 2017.godinu iznosi 8.512,90 kn, te doprinosi iznose 3.166,80 kuna mjesečno ( 38.001,60 kuna godišnje.)

Propisi

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o poljoprivredi

Zakon o porezu na dohodak

Pravilnik o porezu na dohodak