Registracija objekta za proizvodnju džemova, sokova i drugih prerađevina od voća i povrća

Djelatnost prerade voća i povrća moguće je registrirati kao dopunsku djelatnost na OPG. Tko može registrirati objekt za preradu voća i povrća, koji su uvjeti i koraci u registraciji pročitajte u nastavku.

Uvjeti za registraciju objekta

Da bi OPG mogao registrirati bilo koju od dopuštenih dopunskih djelatnosti, mora prije svega, raspolagati resursima za obavljanje odabrane dodatne aktivnosti. Za konkretnu dopunsku djelatnost to se prvenstveno odnosi na odgovarajuće poljoprivredne kulture upisane u Upisnik i posjedovanje objekta.

Budući da 50% i više  sirovine u preradi na OPG mora potjecati iz vlastite proizvodnje, proizlazi da OPG koji želi registrirati preradu mora imati u svojim resursima određene površine voćnjaka ili oranica pod povrtnim kulturama.

Objekt u kojem će se obavljati prerada mora biti adekvatan namjeni i usklađen s propisima o hrani.

Koraci u registraciji objekta

  1. Upis OPG-a u Upisnik

Da bi poljoprivredno gospodarstvo moglo registrirati objekt za preradu voća i povrća podrazumijeva se, prije svega, da je kao OPG upisano u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava. Upis se obavlja u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) prema sjedištu OPG-a.

Više: Otvaranje OPG

      2. Registracija objekta

Način i korake u registraciji objekta za preradu voća i povrća propisuje Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN 84/2015), na temelju Zakona o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15). 

OPG koji pokreće djelatnost prerade voća i povrća upisuje se u Upisnik registriranih subjekata i objekata, kao subjekt u poslovanju s hranom. Upisnik vodi Uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije. Subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za registraciju ministarstvu nadležnom za zdravlje.

Za nove subjekte prijava se podnosi prije početka rada u objektu, putem mrežne stranice Ministarstva zdravlja ili osobno podnošenjem pisanog zahtjeva nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije, ovisno o lokaciji objekta.

Za odobrene zahtjeve Ministastvo izdaje Rješenje o upisu te izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekata.

     3. Registracija dopunskih djelatnosti na OPG

OPG koje se želi baviti proizvodnjom džemova, sokova i drugih prerađevina od voća i povrća, ovisno o vrsti prerađevine, prodaji i obujmu prerade, po potrebi upisuje  još i dopunske djelatnosti. Registracija dopunskih djelatnosti obavlja se također na APPRRR.

Više o svim dopunskim djelatnostima na OPG

Registraciju i bavljenje dodatnim djelatnostima na OPG regulira  Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN, br. 76/14).

Nositelj dopunske djelatnosti može biti  nositelj OPG-a ili član OPG-a, uz suglasnost nositelja OPG-a. Pravo prodaje, uz nositelja imaju svi članovi OPG-a. Nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u mora imati odgovarajuću kvalifikaciju potrebnu za obavljanje dopunske djelatnosti, sukladno posebnim propisima.

Propisi koji reguliraju poslovanje objekata za preradu voća i povrća

Osim gore spomenutih propisa, vezanih za registriranje i poslovanje objekata i subjekata za preradu voća i povrća, svoje poslovanje isti trebaju uskladiti i s drugim propisima.

Prostori, u kojima se obavlja proces proizvodnje i prerade moraju udovoljavati uvjetima iz Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Sva hrana, koja se stavlja u promet, bez obzira na mjesto prodaje, mora biti označena deklaracijom sukladno Zakonu  o informiranju potrošača o hrani Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i Pravilnikom o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada

Način pripreme, sastav i druge odrednice samog proizvoda voćnih prerađevina reguliraju i Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladi, pekmezu te zaslađenom kesten pireu te Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju.

Pravni propisi

S obzirom na povremene izmjene pravnih propisa, u trenutku pokretanja seoskog turizma svakako provjerite trenutno važeće varijante dolje navedenih propisa. Ažurirani popis važećih propisa nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva.

  • Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
  • Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15)
  • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)
  • Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/2014)
  • Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN 84/15)
  • Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane (NN 114/04, NN 34/2005 
  • Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu, (NN 94/11)
  • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN 48/13)