Ekološka poljoprivreda u praksi – kako do eko certifikata?

Ekološka proizvodnja u samom je vrhu prioriteta razvojnih strategija EU. Stoga su u EU, pa tako i u Hrvatskoj kao zemlji članici, poljoprivrednicima na raspolaganju brojni poticaji za ekološku proizvodnju. Potražnja za proizvodima s eko markicom sve je veća, a svake godine sve se  više poljoprivrednika odlučuje se za prelazak na ekološki način proizvodnje.

Što je ekološka poljoprivreda?

Ekološka poljoprivreda slijedi koncept održivog gospodarenja. Može se definirati kao način proizvodnje koji u svim fazama; kroz pripremu, samu proizvodnju i distribuciju  koristi postupke i metode usklađene s načelima održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu. 

Pravna regulativa u Hrvatskoj

Temeljni pravni akt koji regulira ekološku proizvodnju u Hrvatskoj je Zakon o  ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 139/2010) – dalje: Zakon. Ekološka poljoprivreda regulirana je i Pravilnikom o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji NN 19/2016) kao i drugim propisima za pojedine proizvode ili postupke. Cjeloviti popis propisa potražite na kraju članka.   Ekološka proizvodnja, prema Zakonu, temelji se na sljedećim općim načelima:

 • Primjereno osmišljavanje i upravljanje biološkim procesima, temeljenim na ekološkim sustavima korištenjem prirodnih resursa primjenom metoda:
  • uporabe agrotehničkih, mehaničkih, fizikalnih, bioloških i biotehničkih mjera,
  • obrade poljoprivrednih kultura, uzgoja životinja ili proizvodnje u akvakulturi koja udovoljava načelima održivog ribolova,
  • koje isključuju korištenje GMO-a i proizvoda proizvedenih od ili s pomoću GMO-a s izuzećem veterinarsko-medicinskih proizvoda
  • procjene rizika i korištenje mjera predostrožnosti i prevencije, kada je to primjereno.
 • Ograničeno korištenje vanjskih unosa. Ukoliko su vanjski unosi potrebni i ograničeni su na unose iz ekološke proizvodnje, prirodne tvari ili tvari dobivene prirodnim putem te prirodna mineralna gnojiva niske topljivosti.
 • Strogo ograničeno korištenje kemijski sintetiziranih unosa izuzev iznimnih slučaja ukoliko odgovarajući postupci upravljanja ne postoje, nisu dostupni o na tržištu ili pridonose neprihvatljivom utjecaju na okoliš.

Kako poljoprivredno gospodarstvo može postati ekološki proizvođač?

Samo registrirani ekološki proizvođač može svoj proizvod označavati eko markicom i koristiti sve ostale pogodnosti vezane za ekološku poljoprivredu.

 1. Registriranje OPG-a

Da bi poljoprivredno gospodarstvo moglo registrirati dodatnu djelatnost mora, prije svega, biti kao OPG upisano u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava. Upis se obavlja u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) prema sjedištu OPG-a.

Više: Otvaranje OPG

2. Usklađivanje proizvodnje s propisima o ekološkoj poljoprivredi

Da bi OPG postalo ekološki proizvođač, svoju proizvodnju mora uskladiti propisima o ekološkoj poljoprivredi  i poštivati načela ekološke proizvodnje. Cjeloviti popis propisa potražite na kraju članka. Usklađenost se provjerava prije izdavanja certifikata, ali i naknadno –  najmanje jednom godišnje OPG se mora podvrći inspekciji kako bi se provjerilo pridržava li se pravila za ekološke proizvodnje.

       2. Upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji 

OPG koji se želi baviti ekološkom proizvodnjom i svoje proizvode na tržištu označavati eko markicom, mora  biti upisano  u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Prvi korak pri upisu je odabir Nadzorne stanice koja će obaviti prvu inspekciju.

2.1. Postupak Nadzorne stanice 

OPG se mora obratiti jednoj od Nadzornih stanica –  kontrolnih tijela ovlaštenih od strane Ministarstva poljoprivrede koja će provesti prvu inspekciju.   Ako je rezultat inspekcije pozitivan, Nadzorna stanica dostavlja Ministarstvu poljoprivrede Zapisnik o prvoj stručnoj kontroli.

2.2.  Zahtjev za upis u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača

Zahtjev za upis se predaje nadležnoj podružnici Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Obrazac zahtjeva za upis nalazi se u Prilogu II. Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Uz zahtjev treba priložiti:
–   zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela;
–   70,00 kn pristojbe
Temeljem dostavljene dokumentacije Agencija za plaćanja izdaje rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

3. Izdavanje Potvrdnice

Ako su svi prethodni koraci uspješno završeni, OPG od ovlaštenog kontrolnog tijela  će zatražiti potvrdnicu (certifikat). Potvrdnicu/certifikat izdaje ovlašteno kontrolno tijelo.

4.  Zahtjev za korištenje eko markice – znaka “Ekoproizvod” 

Nakon dobivanja Potvrdnice / Certifikata, OPG će Ministarstvu  poljoprivrede podnijeti Zahtjev za pravo korištenja nacionalnog znaka za ekološki proizvod   “ekoproizvod”i eko znaka Europske unije.

Ekoznak Europske unije obvezan je pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju ekoloških proizvoda a uz njega dopuštena je uporaba nacionalnog ekoznaka.

Izgled i način korištenja ekoznaka propisuje Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. 

Eko znak, popularnu eko markicu, mogu koristiti samo proizvodi u cijelosti proizvedeni po načelima ekološke proizvodnje. U prijelaznom razdoblju nije dozvoljena uporaba nacionalnog znaka za ekološki proizvod.

Kontrola i nadzor

Nad subjektima se obavlja inspekcija najmanje jednom godišnje kako bi se provjerilo pridržavaju li se pravila za ekološke proizvodnje. Stručnu kontrolu  provode  kontrolna tijela ovlaštena od strane Ministarstva.

Ekološka proizvodnja usmjerena je održivom razvoju i očuvanju prirodnih resursa te u konačnici zdravijem i kvalitetnijem proizvodu. Ekološkim proizvođačima na raspolaganju su i brojni poticaji za ekološku poljoprivredi. 

Pravna regulativa ekološke poljoprivrede

Nacionalni propisi:

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)

2. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 19/16)

EU propisi

 1. Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ( SL L 189, 20.7.2007) 
 2. Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5.rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (SL L 250, 18. 9. 2008.) / pročišćeni tekst 2016.

 3. UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008  od 8. prosinca 2008.  o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja / pročišćeni tekst 2016.

3.1. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija