Ukratko o zadrugama

Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.

Usporedba: Zadruga – d.o.o. – obrt

Zadruga je pravna osoba, na koju se odnose odredbe Zakona o trgovačkim društvima; Ima svoj OIB, vodi  dvojno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o računovodstvu, izdaje   R-1 i plaća PDV na izdani račun.

Zadruga u pravnom prometu za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom. Zadruga ne odgovara za obveze svojih članova. Član zadruge ne odgovara za obveze zadruge.

Djelatnost i poslovanje zadruge

Zadruga može obavljati svaku djelatnost za koju ispunjava propisane uvjete. Odredbe propisa koje se odnose na predmet poslovanja i sjedište trgovačkoga društva odgovarajuće se primjenjuju na predmet poslovanja i na sjedište zadruge.

Zadruga može osnivati podružnice. Na osnivanje i rad podružnica na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Osnivanje zadruge

Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača; potpuno poslovno sposobnih fizičke i/ili pravnih osoba. Osnivanjem zadruge osnivač zadruge postaje član zadruge i upisuje se u imenik članova zadruge. Osnivačku skupštinu sazivaju osnivači zadruge. Osnivačka skupština donosi pravila zadruge, te sve ostale odluke većinom glasova osnivača zadruge. Zadruga se upisuje u sudski registar sukladno propisima o sudskom registru.

Osniva se Rješenjem nadležnog trgovačkog suda

Tvrtka je ime pod kojim zadruga djeluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Tvrtka zadruge mora sadržavati naznaku da se radi o zadruzi i naznaku glavne djelatnosti koju zadruga obavlja. Ako članstvo zadruge ima posebna svojstva koja obilježavaju zadrugu, zadruga može istaknuti ta svojstva u tvrtki zadruge. (npr. “braiteljska”)

Trošak osnivanja zadruge je oko 3.000,00 kuna (ovisi o broju članova).

Dužnosti i prava članova zadruge

Dužnost članova zadruge je, prema svojim interesima i mogućnostima, sudjelovanje u radu i doprinos razvoju zadruge. Članovi raspoređuju dobit zadruge za jednu ili više sljedećih namjena: razvitak zadruge, porast pričuva, članovima – razmjerno poslovanju sa zadrugom i kao potpora drugim aktivnostima zadruge

Član zadruge može biti samo osoba koja neposredno sudjeluje u radu zadruge, koja posluje putem zadruge ili koristi njezine usluge ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarenju ciljeva zbog kojih je zadruga osnovana. Član zadruge ne može prenijeti svoje članstvo na drugu osobu.  Zadruga je dužna voditi imenik članova zadruge, koji se vodi  kao javna knjiga i  trajno čuva.

U trgovačkim društvima koja su društva kapitala odlučuju samo većinski vlasnici kapitala. Dobit se maksimalizira  na razini društva i pripada većinskom vlasniku kapitala, kao i pravo donošenja poslovnih odluka. U zdrugama pak, članovi zadruge ravnopravno sudjeluju u poslovanju zadruge, odlučuju o svim bitnim pitanjima poslovanja i raspodjele dobiti. Dio dobiti se zadržava i ulaže u zadrugu, da bi servisirala potrebe svojih članova.

 (Izvor: Zakon o zadrugama NN 34/11, 125/13, 76/14)

Zašto osnovati zadrugu?

Cilj zadruge je dobrobit njezinih članova, a ispravan motiv za osnivanje je, primjerice otežano ili skupo samostalno poslovanje malih poslovnih subjekata, koji imaju slične karakteristike, probleme i ciljeve. Načela zadruge su: Dobrovoljno i otvoreno članstvo; Demokratsko upravljanje članova; Gospodarska suradnja članova – pravedna raspodjela; Autonomija i neovisnost; Izobrazba, osposobljavanje; Međuzadružna suradnja; Briga o zajedništvu.