Kako (i zašto) osnovati udrugu?

UdrugaŠto je udruga,kada je uputno odabrati ovaj pravni oblik za realizaciju svojih ideja, što treba uzeti u obzir prije odluke o osnivanju udruge? Tko može osnovati udrugu i koji je postupak osnivanja, što je s poreznim obvezama i vođenjem računovodstva? Odgovore potražite u nastavku.

Zašto udruga?

Prije početka postupka osnivanja, potrebno je informirati se o pojmu udruga i svrhama za koje se udruge osnivaju, ali i o svim pravima i obvezama koje osnivanje i članstvo u udruzi sa sobom nosi.

Ideja udruga je stvaranje pozitivnih promjena u okolini, na korist određenim skupinama stanovništva, dok je trgovačkim  društvima i obrtima načelno primarna svrha stvaranje profita i dobiti. Pogrešno je, dakle, odlučiti se za osnivanje udruge samo zato što se može učiniti jeftinojom ili jednostavnjom opcijom.

Prije svega je stoga, potrebno odrediti cilj i ciljne skupine za udrugu u nastanku. Cilj udruge, svrha njenog osnivanja je rješenje problema – promjena  koja se želi postići, kojoj će uruga doprnijeti, i to  u odnosu na ciljanu skupinu i/ili zajednicu u kojoj udruga namjerava djelovati.

Iako se motivi za osnivanje udruga ne podudaraju s motivima osnivanja trgovačkih društava (d.o.o.), predodžbe radi  izdvajamo neke razlike u pravima i obvezama između ova dva pravna oblika:  Za osnivanje udruge ne morate imati temeljni kapital te članovi udruge ne odgovaraju za obveze udruge. Udruge sa pravnom osobnošću (upisane u Registar udruga) mogu aplicirati i za donacije iz državnog proračuna.

No, iako udruga može obavljati gospodarsku djelatnost (ako je to tako Statutom utvrđeno), njeno djelovanje  temelji se na načelu neprofitnosti što znači da se udruga ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti. Gospodarske djelatnosti udruga može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja (čl. 4. Zakona o udrugama /Narodne novine 74/14) 

Tko može osnovati udrugu? 

Za osnivanje udruga potrebna su tri osnivača; domaće ili strane fizičke ili pravne osobe, čak i maloljetne osobe s navršenih 14 godina života i  punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova uz prethodnu ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.

Najmanje jedan osnivač udruge, kao i osoba određena za zastupanje udruge mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Postupak osnivanja udruge

 • Osnivačka skupština i Statut udruge

Udruga u nastajanju mora prvenstveno održati osnivačku skupštinu i o tome sačiniti zapisnik te donijeti statut udruge, o čijem se usvajanju odlučuje na osnivačkoj skupštini.

Za statut se slobodno može reći da je zakon za udrugu, stoga se njegovoj izradi treba ozbiljno posvetiti. Obvezni sadržaj statuta udruge propisan je zakonom (Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14), a može sadržati i druge odredbe važne za buduće djelovanje udruge. Na što sve treba obratiti pažnju pročitajte na poveznici. 

Na osnivačkoj skupštini utvrđuje se naziv i sjedište udruge, imenuje se predsjednik udruge, osobe za zastupanje udruge i članovi tijela udruge (upravni odbor, izvršni odbor, tajništvo i drugo određeno statutom), donosi odluka o pečatu i dr. 

 • Odluka o upisu udruge u Registar udruga 

U pravilu se na osnivačkoj skupštini donosi odluka o upisu udruge u Registar udruga. Ako ta odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini, valja izraditi posebnu odluku o tome. 

 • Upis u Registar udruga

Za osnivanje udruge potrebno je podnijeti Zahtjev za upis u Registar udruga u Uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba, nadležnom za poslove opće uprave, mjesno nadležnom prema sjedištu udruge. Zahtjevu se prilažu Statut udruge, popis osnivača udruge, Zapisnik osnivačke skupštine i dokaz o  plaćenoj upravnoj pristojbi. 

U Zahtjev se upisuju važni podaci o udruzi (propisani Zakonom, navedeni i u Statutu). Među tim podacima je i razvrstavanje prema području djelovanja, za koje u Zahtjevu treba navesti brojčanu oznaku tog/tih područja  prema Klasifikaciji djelatnosti udruga, a sportske udruge i prema prema Nomenklaturi sportova i sportskih grana.  Registar udruga je javan.

 • Upis u Registar poslovnih subjekata

Udruga koja namjerava aplicirati za javna sredstva za financiranje svog djelovanja upisuje se u Registar poslovnih subjekata pri Zavodu za statistiku RH pri čemu dobiva matični broj. 

Zahtjev se podnosi na obrascu RPS-1, a koji se može kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti s web stranice: http://www.dzs.hr. Uz zahtjev se prilaže preslika rješenja o upisu u registar udruga i dokaz o uplati upravne pristojbe. Predaja zahtjeva može se izvršiti osobno, putem redovne pošte ili putem e-maila. 

 • Odluka o otvaranju žiro-računa i osobi ovlaštenoj za poslove otvaranja žiro-računa

Ovlašteno tijelo udruge održava sjednicu i donosi odluku o osobi ovlaštenoj za otvaranje žiro-računa udruge i odabiru poslovne banke na kojoj će se račun otvoriti i voditi. 

 • Otvaranje žiro-računa

Po primitku matičnog broja od strane DZS, na odabranoj banci otvara se žiro-račun udruge. 

 • Izrada pečata

Sukladno odluci donesenoj na osnivačkoj skupštini izrađuje se pečat udruge. Prilaže se rješenje o upisu u registar udruga i statut (u dijelu u kojemu je opisan izgled pečata). 

 • Upis u Registar neprofitnih organizacija 

Upis u Registar neprofitnih organizacija vrši se dostavom popunjenog obrasca RNO, (odnosno na obrascu RNO-P za promjene), koji se također mogu kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti s web stranice Ministarstva financija: http://www.mfin.hr/hr/registar-npf. Ovaj se obrazac za sada dostavlja isključivo redovnom poštom. 

 • Posebne odredbe za pojedine vrste udruga
  • Sportske udruge

Nakon svih navedenih koraka sportske udruge se moraju upisati i u Registar sportskih udruga. (Zakon o sportu)

Također, da bi mogle aplicirati za sredstva financiranja jedinica lokalne uprave (općina i gradova) sportske se udruge učlanjuju u savez sportskih udruga u svom gradu – općini. 

Nadalje, da bi sportske udruge mogle sudjelovati u raznim natjecanjima moraju se učlaniti u strukovne saveze na razni jedinica regionalne uprave (županija) ili na državnoj razini, ako takvi savezi ne postoje na razini njihove županije. 

 • Humanitarne udruge

Humanitarne udruge su dužne su podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja  humanitarne akcije najmanje 15 dana prije planiranog početka humanitarne akcije (Zakon o humanitarnoj pomoći).

 Članstvo u udruzi 

 • Primanje članova u udrugu

Uz osnivače, udruga u članstvo može primati i druge fizičke i pravne osobe na način utvrđen Statutom, o čemu se donosi odluka.

 • Posebne odredbe za maloljetne članove udruge

Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe, pri čemu za osobe do 14 godina zakonski zastupnik (roditelj/skrbnik) daje izjavu o učlanjenju, a za osobe od 14 do 18 godina suglasnost za učlanjenje, oboje u pisanom obliku. 

 • Potrebne evidencije i za članove udruge

Udruga je dužna voditi popis članova, u elektronskom ili drugom prikladnom obliku a obvezan sadržaj popisa je ime i prezime, OIB, kategorija članstva a mogu se staviti i posebne napomene.  Članovi se mogu razvrstavati u različite kategorije članstva (npr.  punopravne ili redovne članove, pridružene članove…) Za nevođenje propisanog popisa članova udruga podliježe sankcijama koje uključuju i novčane kazne. 

Popis članova udruge mora se dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, kao voditelji zbirki osobnih podataka (popisa članova). Upute o načinu registracije u Središnji registar evidencija  zbirki osobnih podataka mogu se pronaći na web stranici:
http://www.azop.hr/page.aspx?PageID=11

 • Članarina

U pravilu je obveza članova udruge plaćanje članarine. O plaćanju članarine za to nadležno tijelo udruge treba donijeti Odluku, u kojoj će odrediti visinu članarine (koja ne mora biti ista za sve kategorije članova) koju treba istaknuti na vidnom mjestu u sjedištu udruge odnosno na web stranici udruge, ako ista postoji.  U ovoj odluci određuje se i postupak kod neplaćanja članarine i eventualno mogućnost privremenog oslobađanja od plaćanja članarine. 

 

Potražite na: Ministarstvo uprave RH, Središnji državni portal, Elektronički zahtjev za upis u registar udruga

Porezne obveze

Rješenje o upisu udruge dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Iako udruge nisu obveznice poreza na dobit, one koje obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne su u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u Registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja određene gospodarske djelatnosti.

Udruge koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost nisu obveznici poreza na dobit ili na dohodak, a ako obavljaju gospodarsku djelatnost za koju se procijeni da, kao neoporezivana može predstavljati nelojalnu konkurenciju u tržišnoj utakmici, tada Porezna uprava može obvezati udrugu na plaćanje poreza. Udruga stoga može biti obveznik poreza na dobi i poreza na dodanu vrijednost.

Ako udruga ima zaposlenike, ili angažira osobe na  temelju ugovora o djelu, za iste je obveznik plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema obvezujućim zakonskim propisima.  Provjerite propise Porezne uprave koje se odnose na udruge. 

Računovodstvo

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) svaka novoosnovana udruga dužna je voditi dvojno knjigovodstvo najmanje prve 3 godine djelovanja. Udruge su dužne, sukladno istom zakonu, predavati financijska izvješća FINA-i.

Napominjemo da je članak informativnog karaktera. Za sve konkretnije informacije molimo provjerite obvezujući Zakon o udrugama Narodne novine 74/14)

Korisni linkovi:

Narodne novine (potražite Zakon o udrugama u Narodnim novinama br. 74/14)

Porezna uprava – Udruga

Registar udruga RH

Ministarstvo uprave RH, Središnji državni portal, Elektronički zahtjev za upis u registar udruga