Postupak osnivanja j.d.o.o.

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) moguće  je moguće iz bilo kojeg javnobilježničkog ureda ili HITRO.HR ureda u Republici Hrvatskoj.  Osnivački polog za j.d.o.o. je 10,00 kuna, ali ukupan trošak osnivanja iznosi oko 700,00 kuna, a postupak traje jednako kao i za osnivanje d.o.o.  

Više: Osnivanje i poslovanje d.o.o. 

 

Prvi korak: Odabir i rezervacija imena

Odabir imena: Prvi korak je odabrati ime za poduzeće. Pritom treba voditi računa o tome da  glavni dio imena (“tvrtka”) mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi.  

Također, ime tvrtke mora biti jedinstveno, pa pri odabiru treba provjeriti raspoloživost imena na portalu  sudreg.pravosudje.hr. Preporuča se pripremiti i nekoliko rezervnih imena, u slučaju da odabrano ime ne bude raspoloživo. Ako koristite usluge HITRO.HR, tamo možete provjeriti raspoloživost imena, odnosno postoji li već društvo sa istim ili sličnim imenom.

Rezervacija imena: Rezervacija imena j.d.o.o. nije obvezna i primjenjuje se samo u slučaju da otvaranje ne namjeravate izvršiti odmah nego naknadno a želite “sačuvati” odabrano ime. Rezervacija imena vrijedi 30 dana.  

Rezervacija imena j.d.o.o. se vrši tako da se na računalu ispuni obrazac RZ , isti isprinta u dva primjerka i potpiše, zatim uplati    sudska pristojba  koja trenutno iznosi 10,00 kuna, pa isprintante i potpisane obrasce i potvrdu o plaćanju pristojbe dostavi u fizičkom obliku, osobno, u  ured HITRO.HR ili na Trgovački sud.  

Drugi korak: Javni bilježnik

Ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane). Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Javni bilježnik sastavlja, potpisuje i ovjerava Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova, te prosljeđuje dokumentaciju u ured HITRO.HR. Trošak javnog bilježnika iznosi oko 500,00 kuna.   

Treći korak: Uplata pristojbe i osnivačkog pologa

Potrebno je uplatiti sudske pristojbe i osnivački polog.  Sudska pristojba trenutno iznosi 60,00 kuna, a najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kuna. Uplate možete izvršti u FINA-i ili na banci, pri čemu banka uplatu temeljnog kapitala vrši na prolazni račun.

Četvrti korak:  Javni bilježnik

Prikupljenu dokumentaciju  predajete Javnom bilježniku ili u ured  HITRO.HR. (Dokumentacija se sastoji od:   prijave za upis osnivanja; zapisnika o osnivanju; popisa članova društva; ovjerenog potpisa člana uprave; potvrde o uplati osnivačkog pologa;  potvrde o uplati sudske pristojbe;  izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja). 

Javni bilježnik ili HITRO.HR će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem (e-Tvrtka) ili predati papirnu dokumentaciju. Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u.   Kada se na Trgovački sud predaje dokumentacija u papirnom obliku, rok za upis društva u sudski registar je 15 dana.   

Peti korak: Državni zavod za statistiku – Registar poslovnih subjekata

U roku od 15 dana od dobivanja potvrde o upisu u Registar trgovačkog suda dužni ste z novi j.d.o.o. Državnom zavodu za statistiku podnijeti zahtjev za upis  u registar poslovnih subjekata. Za isto postoji propisani obrazac m RPS-1 obrazac  kojega možete pronaći na internetu ili zatražiti u uredu HITRO.HR. Obrascu se prilaže Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u.  

Uz Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta, novi d.o.o. dobiva i matični broj. 

Šesti korak: Izrada pečata i natpisne ploče

Obvezni sadržaj pečata i natpisne tvrtke je tvrtka d.o.o. Pečat i natpisna ploča, ovisno o ponudama različitih tiskara koštat će Vas u prosjeku od 60,00 do 200,00 kuna za svaki, s tim što, naravno možete odabrati i oblik i vrstu koja će Vas koštati više. Za izradu pečata trebat ćete predočiti o Rješenje osnivanju društva, Potvrdu o OIB-u i matičnom broju.

Sedmi korak: Otvaranje poslovnog žiro računa za j.d.o.o. 

S Rješenjem o upisu u sudski registar i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti na banci otvarate poslovni račun za d.o.o. i tražite prijenos osnivačkog pologa na poslovni žiro-račun j.o.o.o.

Otvaranje računa u banci komercijalne banke naplaćuju prema svojim općim uvjetima i odlukama o naknadi, a prosječna cijena je oko 50,00 kuna. Na nekim bankama ne plaća se naknada za otvaranje poslovnog računa.

Osmi korak: Prijava na HZMO i HZZO

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO – e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO – e-Zdravstveno).

Ako je direktor novoosnovanog JDOO-a zaposlen u drugoj firmi, tj. ako je osiguran po drugoj osnovi, i ako u svom JDOO-u nema nijednog zaposlenog nije potrebno izvršiti prijavu na HZMO i HZZO. 

Mora li j. d.o.o. imati zaposlene?

J.d.o.o. kao niti d.o.o. ne moraju imati zaposlene. Ali, ako osnivate j.d.o.o. ili d.o.o. a niste zaposleni kod drugog poslodavca dužni ste prijaviti se kao obveznik uplate doprinosa i sklopiti ugovor o radu.

Deveti korak: Knjigovodstveni servis

Ukoliko d.o.o. neće imati zaposlenika na radnom mjestu računovođe, s potrebnim kompetencijama, za vođenje poslovnih knjiga d.o.o. potrebno je u pravilu odabrati neki od ovlaštenih knjigovodstvenih / računovodstvenih servisa. S istim se sklapa ugovor, koji se naknadno prilaže u Poreznu upravu.

Deseti Korak: Ugovor o poslovnom prostoru 

S vlasnikom prostora u kojem ćete obavljati djelatnost j.d.o.o., na adresi sjedišta tvrtke, treba sačiniti  ugovor o najmu poslovnog prostora s vlasnikom prostora na adresi sjedišta tvrtke. J.d.o.o. je pravna osoba, pa čak ako ste i sami vlasnik poslovnog prostora treba sačiniti ugovor između Vas, kao fizičke osobe i najmodavca te  j.d.o.o. kao najmoprimca.  Taj ugovor treba kod javnog bilježnika ovjeriti. (Trošak: oko 50,00 kuna ovjera potpisa). 

Jedanaesti korak: Porezna uprava

Radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i eventualno PDV-a, treba izvršiti prijavu u Poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema sjedištu d.o.o. )  u roku od 8 dana od upisanog dana početka obavljanja djelatnosti, uz sljedeću dokumentaciju:

  • Rješenje o upisu u Sudski registar;
  • Obavijest Državnog zavoda za statistiku s matičnim brojem
  • Potpisni karton žiro-računa
  • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga (ako ste isti sklopili s knjigovodstvenim servisom)
  • Ugovor o najmu poslovnog prostora
  • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi.a

Poreznoj upravi prijavljuje se i ugovor o najmu prostora, radi utvrđivanja predujmova poreza na dohodak od imovine.

Dvanaesti korak: Ured za gospodarstvo – Minimalni tehnički uvjeti 

Ukoliko su za djelatnost j.d.o.o. propisani minimalni tehnički uvjeti (djelatnost trgovine ili turizma primjerice),  prije početka obavljanja djelatnosti potrebno je podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta, mjesno nadležnom uredu za poslove gospodarstva državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Pristojba  iznosi  70,00 kuna. 

Isplata dobiti u   j.d.o.o. 

J.do.o.  mora imati zakonske rezerve u koje mora na kraju godine unijeti četvrtinu iznosa dobiti društva. (Dobit društva je razlika između prihoda i rashoda u poslovnoj godini, a umanjuje se za eventualne gubitke iz prošle godine. Na dobit društva obračunava se porez, a na preostali iznos dobiti četvrtina iznosa unosi se u zakonske rezerve).  Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti samo za:

  •  za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva
  • za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i
  • za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose.

Ostatak dobiti članovi društva mogu slobodno rasporediti.

U slučaju prelaska na d.o.o. prestaju obveze navedene za zakonske rezerve. 

Prelazak j.o.o.o. na d.o.o.

Nakon što zakonske rezerve premaše iznos od 20.000,00 kuna j.d.o.o. može, ali ne mora,  postati d.o.o., odlukom odluka članova društva o povećanju temeljnog kapitala na 20.000,00 kuna, što je zakonski minimum za osnivanje d.o.o.