Kako do potpore za pokretanje vlastitog poslovanja?

Novo: Mjera Samozapošljavanje u 2022.godini

Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja s provođenjem mjera aktivne politike zapošljavanja, među kojima je najpopularnija mjera Potpore za samozapošljavanje. U 2020.godini iznosi su povećani te potpora može iznositi od 75.000 do 100.000 kuna (ili više ako se kombinira s drugim mjerama) a iznos ovisi o lokaciji.

Tko može iskoristiti potporu?

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova otvaranja i rada poslovnog subjekta. Potpore mogu zatražiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda te koje su obavile individualno savjetovanje i radionicu za samozapošljavanje  u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu HZZ te hrvatski povratnici iz EU zemalja.

  • Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru ako su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi).
  • Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.
  • Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika/ce

Iznos potpore

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ima prebivalište i otvara  poslovni subjekt.

Za ostvarenje iznosa za skupine I. i II (indeks razvijenosti od I do VI) uvjet  je, za skupinu nezaposlenih osoba, da je korisnik najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje imao prebivalište na tom području.

Za skupinu hrvatskih povratnika iz EU zemalja ne primjenjuje se navedeni uvjet. Ova skupina mora  imati regulirano prebivalište, ali ne mora imati prebivalište na tom području najmanje 12 mjeseci.

Ranije je potpora iznosila 55.000 kuna za sve lokacije, a pojedine djelatnosti mogle su ostvariti veću potporu do 70.000 kuna.

Općine i gradovi (JLS) kao mjesto prebivališta/sjedišta prema kojemu se određuje visina potpore razvrstane su u tri skupine, a prema stupnju razvijenosti i to:

1. Skupina (JLS od od I do IV skupine razvijenosti)
­ do 100.000,00 kn
­ do 110.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom mjestu

2. skupina (JLS V i VI skupine razvijenosti)
­ do 85.000,00 kn
­ do 95.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom mjestu

3. skupina (JLS VII i VIII skupine razvijenosti)
­ do 75.000,00 kuna
­ do 85.000,00 kuna ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom mjestu

Provjerite kojoj skupini razvijenosti pripada Vaša općina/grad na poveznici. 

Iznosi potpore za udruživanje korisnika samozapošljavanja

Više nezaposlenih osoba mogu se odlučiti na udruživanje u istom poslovnom subjektu. U tom slučaju  samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore, dok drugi suosnivači mogu ostvariti potporu u najvišem iznosu do 55.000,00 kuna.

Za korištenje mjere osposobljavanje na radnom mjestu također može biti odobreno dodatnih 10.000,00 kuna, a za ostvarivanje ove potpore jedan od podnositelja zahtjeva mora naznačiti traženi iznos na obrascu zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje.

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

Za osnivanje trgovačkog društva, gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 4 osobe iznosi za:
­ 1. skupinu do 265.000,00 kn
­ 2. skupinu do 250.000,00 kn
­ 3. skupinu do 240.000,00 kn

Više o otvaranju trgovačkog društva

Za otvaranje obrta ili slobodne profesije potpora se može dodijeliti za najviše dvije osobe te je
gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za:
­ 1. skupinu do 155.000,00 kn
­ 2. skupinu do 140.000,00
­ 3. skupinu do 130.000,00 kuna

Više o otvaranju obrta i paušalnog obrta

Za osnivanje zadruge gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše pet osoba koje se udružuju iznosi za:
­ 1. skupinu do 320.000,00 kn
­ 2. skupinu do 305.000,00 kn
­ 3. skupinu do 295.000,00 kn

Napomena: U slučaju korištenja osposobljavanja na radnom mjestu iznos se povećava za 10.000,00 kn.

Kako do potpore za samozapošljavanje?

Nezaposlene osobe moraju imati izrađeni profesionalni plan zapošljavanja i izvršiti sve aktivnosti (individualno savjetovanje, radionica za samozapošljavanje) za samozapošljavanje kod savjetnika za samozapošljavanje.

Nadalje, potrebno je izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Dio poslovnog plana je i troškovnik, s navedenim vrstama i iznosima troškova za koje se traži potpora.

Koji troškovi se mogu financirati iz potpore?

Potpora za samozapošljavanje može pokrivati troškove  vezane uz registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, poput nabave opreme, zakupa poslovnog prostora i obveznih doprinosa za 11 mjeseci poslovanja.

Za one koji ne planiraju prilikom početka poslovanja biti u sustavu PDV-a prihvatljivi su iznosi pdv-a, odnosno cjelokupna cijena navedene stavke.

Korisnik potpore za samozapošljavanje može koristiti mjeru osposobljavanje na radnom mjestu, po  kriterijima propisanima za tu mjeru, za najviše dvije osobe.
Podnositelj/ica zahtjeva u tom slučaju u poslovnom planu navodi i objašnjava potrebu za korištenjem ove mjere te troškovnik prilagođava propisanom iznosu. Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Isplata potpore

50 posto odobrene potpore za samozapošljavanje isplaćuje se u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi  bjanko  zadužnica  od strane korisnika potpore.

Preostalih 50 posto  isplaćuje se nakon isteka 6 mjeseci od potpisa ugovora te dostave propisane dokumentacije ili jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Obveze korisnika

Korisnici potpore za samozapošljavanje moraju  najmanje 12 mjeseci obavljati djelatnost iz poslovnog plana, a  korisnici iz 1.- 6. skupine razvijenosti JLS  moraju 12 mjeseci obavljati tu djelatnost na području prebivališta/sjedišta koje su prijavili u poslovnom planu – zahtjevu za potporu.

Korisnici potpore također dužni su namjenski iskoristiti sredstva, sukladno odobrenom troškovniku i poslovnom planu, a određene izmjene se mogu odobriti iz zahtjev i obrazloženje.

Korisnici također imaju obveze i periodičnog izvještavanja.

Iskoristite potporu!

Mjera Potpore za samozapošljavanje do sada se pokazala kao vrlo uspješna te je veliki broj nezaposlenih osoba iskoristio ovu priliku za pokretanje vlastitog poslovanja i samozapošljavanje. U 2020.godini Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja s provođenjem seta mjera aktivne politike zapošljavanja, među kojima je  mjera Potpore za samozapošljavanje najpopularnija.