Bespovratna sredstva za preradu poljoprivrednih proizvoda i druge dopunske aktivnosti na OPG – Natječaj za podmjeru 4.2.

Status: Zatvoren

Agencija za plaćanja objavila je 29. svibnja 2017. godine dva natječaja iz podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«  Provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«. Natječaji su razdvojeni prema veličini prihvatljivih prijavitelja pa su tako raspisani

 • Natječaj iz podmjere 4.2 za mikro, male i srednje korisnike i
 • Natječaj iz podmjere 4.2 za velike korisnike

Rokovi za prijavu

Prvi dio zahtjeva za potporu može se podnositi od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

Visina i intenzitet potpore

Za oba natječaja:

 • za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR
 • za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike (poslovanje kraće od 2 godine) može iznositi do 200.000 EUR.

Korisnici potpore unutar podmjere 4.2.  su:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući početnike (početnici – poslovanje kraće od 2 godine)
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

 

 • Pravne osobe moraju imati  najmanje jednog zaposlenika  u GFI poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.
 • Proizvođačke organizacije  moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Fizičke osobe nositelji poljoprivrednog gospodarstva moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te moraju plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Više:

Sve o registraciji djelatnosti prerade voća i povrća na OPG

Iznosi doprinosa i poreza u OPG

Prihvatljivi su materijalni, nematerijalni i opći troškovi.

Prihvatljivi materijalni troškovi u tipu operacije 4.2.1

 1. ulaganje u građenje rekonstrukciju i/ili opremanje:
 • objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko
 • objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
 • objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (ovo ulaganje dopušteno je samostalno samo za korisnike koji su registrirani za preradu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu)
 • objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (ovo ulaganje dopušteno je samostalno samo za korisnike koji su registrirani za preradu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu)
 • laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade

2. kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

Trošak ulaganja u kupnju gospodarskih vozila, dopušten je kao samostalan trošak jedino za kupnju gospodarskih vozila s rashladnim uređajima, dok je kupnja ostalih gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme prihvatljiva isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja iz točke 1.

3. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta

do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine i/ili

4. prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Prihvatljivi materijalini troškovi u tipu operacije 4.2.2 su:

 1.  građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za:
 • proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe, i/ili
 • nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova i
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Prihvatljivi opći troškovi (do 10% ukupnih ostalih troškova):

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti .

Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u prethodnim i gornje granice od 10%