Uvjeti i postupak registracije dopunskih djelatnosti na OPG

Poljoprivredna gospodarstva bave se primarno poljoprivrednom proizvodnjom ali svoje poslovanje mogu proširiti uvodeći dodatne djelatnosti. Kojim dodatnim djelatnostima se poljopivredno gospodarstvo može baviti, kako obaviti registraciju i koji su uvjeti za to pročitajte u nastavku.

Djelatnosti poljoprivrednih gospodarstava

Primarna djelatnost poljoprivredna djelatnost OPG-a obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda bilinogojstva i stočarstva te proizvoda prvog stupnja njihove prerade (cjelokupan popis dostupan je  u Dodatku I. Zakona o poljoprivredi NN 149/2009, 127/2010, 50/2012, 120/2012).

Bespovratna sredstva iz EU fondova za dopunske djelatnosti na OPG – natječaj u najavi za lipanj

Osim primarnom poljoprivrednom djelatnosti, OPG se može baviti i jednom ili više dopunskih djelatnosti i to: 

Detaljan popis svih djelatnosti koje spadaju u navedenih 5 dopunskih djelatnosti potražite na kraju članka.

Registraciju i bavljenje dodatnim djelatnostima na OPG regulira  Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN, br. 76/14), a svaka pojedina dopunska djelatnost ima svoju pravnu regulativu.

Registracija dopunskih djelatnosti na OPG

Preduvjeti

Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava – Da bi poljoprivredno gospodarstvo moglo registrirati dodatnu djelatnost podrazumijeva se, prije svega, da je kao OPG upisano u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava. Upis se obavlja u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prema sjedištu OPG-a.

Resursi OPG upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava mora raspolagati resursima za obavljanje odabrane dodatne aktivnosti i ispunjavati uvjete iz propisa koji se odnose na pojedinu djelatnost, što za neke djelatnosti uključuje i stručnu osposobljenost.

Koraci u registraciji dopunskih djelatnosti

1. Ishođenje rješenja za obavljanje dodatne djelatnosti od nadležnih tijela

Dodatne djelatnosti potrebno je upisati u odgovarajuće registre i za isto ishoditi rješenje  ovisno o dopunskoj djelatnosti i to:

  • rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom;
  • rješenje o registraciji ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
  • rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu;

2. Ishođenje dokaza o osposobljenosti

Ako je za obavljanje odabrane dopunske djelatnosti propisima koji istu reguliraju propisana obveza osposobljenosti, potrebno je da odabrani nositelj dodatne djelatnosti istu posjeduje

3. Upis u registar poreznih obveznika

sukladno poreznim propisima

4. Podnošenje zahtjeva za upis dopunske djelatnosti

Zahtjev se podnosi u regionalnom uredu APPRRR, uz priložene dokaze o ispunjenim uvjetima i to:

  1. dokaz o upisu u registar poreznih obveznika sukladno poreznim propisima
  2. dokaz o osposobljenosti za obavljanje dopunske djelatnosti ako je ista propisana posebnim propisima koji reguliraju dopunsku djelatnost
  3. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tradicijskog ili umjetničkog obrta (samo za dodatnu djelatnost tradicijskog  ili umjetničkog obrta na OPG)
  4.  rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom (samo za djelatnosti na koje se odnosi).
Cjeloviti popis dopunskih djelatnosti na OPG

Dopunske djelatnosti na OPG su djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a i to:

1. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja obuhvaća:

1.1. proizvodnja poljoprivrednih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstva, sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

1.2. proizvodnja prehrambenih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstva (osim kupnje mlijeka i mesa), sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

1.3. pakiranje i/ili zamrzavanje i/ili sušenje i/ili konzerviranje prehrambenih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstva, sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe koja obuhvaća:

2.1. izrada proizvoda od drva i pluta od pretežito vlastite sirovine povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.2. izrada proizvoda od slame i drugih pletarskih materijala (bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.3. izrada rukotvorina, nakita, igračaka i suvenira od tkanine, kamena, gline, stakla i drugih materijala povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.4. izrada proizvoda od pčelinjeg voska, sapuna, drugih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.5. izrada eteričnih ulja, kozmetičkih proizvoda i drugih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe.

2.6. izrada proizvoda od konca i vune (pletenje, vezenje, kukičanje, proizvodnja proizvoda od čipke, proizvoda od filcane vune, izrada tradicijske odjeće i narodnih nošnji) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.7. izrada proizvoda od svježeg i sušenog cvijeća i drugog bilja povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.8. izrada ostalih proizvoda od drva (cijepani kolci; drveni kolci i stupovi, zašiljeni ali uzdužno nepiljeni) te izrada, pakiranje, obrada, prerada ogrjevnog drva u obliku oblica, cjepanica, pruća, snopova ili sličnih oblika (paletiranje, briketiranje, piletiranje);

3. Pružanje usluga koje obuhvaća:

3.1. pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom opremom, uređajima i/ili alatima koje obuhvaćaju rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima u komunalnim poslovima;

3.2. pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom opremom, uređajima i/ili alatima u građevinskim poslovima;

3.3. usluge u šumarstvu s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima opremom, uređajima i/ili alatima;

3.4. usluge sa radnim životinjama u poljoprivrednim i šumsko-gospodarskim poslovima;

3.5. usluge sa radnim životinjama u ostalim aktivnostima povezano s ruralnim običajima i/ili tradicijskim vještinama;

3.6. ostale usluge, aktivnosti i savjeti vezani uz držanje životinja, uzgoj bilja i preradu poljoprivrednih proizvoda;

3.7.ostale usluge i aktivnosti u korištenju raspoloživih radnih resursa gospodarstva

4. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga koje obuhvaća:

4.1. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u u prema posebnom propisu dopuštenom obuhvatu i sukladno propisima koji reguliraju ovo područje;

4.2. Pružanje ostalih usluga i aktivnosti na OPG-u;

5. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti koje obuhvaćaju:

5.1. omogućavanje stjecanja znanja i vještina o uzgoju bilja i životinja;

5.2. omogućavanje organiziranja tečajeva za izradu tradicijskih proizvoda i rukotvorina;

5.3. omogućavanje edukacijskih praktikuma i/ili omogućavanje održavanja radionica, tečajeva, seminara i edukacija iz registrirane dopunske djelatnosti OPG-a;

5.4. proizvodnja i isporuka energije iz obnovljivih izvora od poljoprivredne i/ili šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice, drugih izvora biomase, vode, vjetra i sunca do snage 1MW nominalne snage generatora (kotla);

5.5. proizvodnja i isporuka organskih gnojiva proizvedenih na OPG-u;

5.6. uzgoj i isporuka divljači, rakova, žaba, slatkovodni uzgoj riba na OPG-u;

5.7. uzgoj ostalih nespomenutih biljnih vrsta na OPG-u;

5.8. sudjelovanje na manifestacijama prikazivanjem aktivnosti i djelatnosti OPG-a vezanih s ruralnim običajima, zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

5.9. sakupljanje i/ili prerada samoniklog i ostalog bilja