Natječaj iz podmjere 6.2. u najavi

Natječaj iz podmjere 6.2. Programa ruralnog razvoja 2014-2020,  za dodjelu bespovratnih sredstva za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u najavljen je za 13. lipnja 2017. godine te je odgođen radi izmjene Pravilnika. Raspisivanje se očekuje u rujnu 2017.

Prijedlog novog Pravilnika upućen je na Javno savjetovanje.

Visina i intenzitet potpore

U okviru natječaja iz podmjere 6.2. dodjeljuje se potpora u iznosu od 50.000 eura, u 100% iznosu ulaganja.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se prema prijedlogu novog Pravilnika mogu prijaviti:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu i koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima (koji još nisu započeli nepoljoprivredne djelatnosti za koje traže potporu)  ekonomske veličine od najmanje 1.000 eura

i to:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • obrt
 • trgovačko društvo (osim onih čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 • zadruga

u rangu mikro ili malog poduzeća.

Korisnici drugih mjera kao prijavitelji u podmjeri 6.2.
 • Korisnici potpora iz drugih podmjera u okviru mjere 6 (6.1. za mlade poljoprivrednike ili 6.3. za mala poljoprivredna gospodarstva) mogu se javiti na ovaj natječaj nakon što u cijelosti završe projekte za koje su dobili potpore.
 • Korisnici potpora iz drugih mjera (Mjere 4 i drugih) mogu se javiti na ovaj natječaj nevezano za ostvarenu potporu.

Osim najavljenog natječaja iz podmjere 6.2., uskoro se očekuje i raspisivanje natječaja iz podmjere 6.4., u kojemu je moguće ostvariti do 200.00 eura bespovratne potpore,   kako za pokretanje tako i za razvoj već započetih djelatnosti  turizma i drugih  nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama.

Ulaganja za koja se može ostvariti potpora u okviru Podmjere 6.2.

rural-housing1

Prema prijedlogu novog Pravilnika

a) turizam u ruralnom području:

-građenje i/ili opremanje objekata i/ ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno propisima iz područja turizma i ugostiteljstva),

kupnju domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme

– kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog plovila do 7 m duljine, snage porivnog stroja do 15 Kw i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja turističkih usluga

-kupnju bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga ili

b) tradicijske, umjetničke obrte, izradu suvenira

 • građenje i/ili opremanje objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskih obrta, uključujući objekte u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta),

c) pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu

-građenje i/ili opremanje:

 1. dječjeg vrtića,
 2. igraonice za djecu,
 3. građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe
 4. građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva
 5. sportsko-rekreativnih građevina,
 6. građevine za pružanje veterinarskih usluga,
 7. IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga
 8. građevine za pranje,kemijsko čišćenje i održavanje objekata
 9. frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela

-kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog vozila najveće dopuštene nosivosti do 3.500 kg, dužine do 6 m,snage motora do 100 kW i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) za korisnike/poljoprivredna gospodarstva čije je sjedište u brdsko-planinskom području ili otocima s manje od 1000 stanovnika ili području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km² ili

d) preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih (nepoljoprivrednih) proizvoda

(koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o EU  )

-građenje i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda;

-izrada mrežne stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala).

Dodatni uvjeti za projekte:  
 • Za nepoljoprivredne djelatnosti koje nisu započete do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu
 • Za aktivnosti koje su u skladu s važećim strateškim ili planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave.
 • Za ulaganja  u ruralnom području u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
  • Za aktivnosti pod a) turizam u ruralnom području dodatni uvjet: ulaganje mora biti u naseljima  razvrstanim u razrede »C«, »D« ili  nerazvrstanim naseljima, te koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B«

Obveze korisnika po nacrtu novog Pravilnika

 • Vrijedi za sve korisnike:
  • Najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore, korisnik je dužan  baviti se aktivnošću za koju je ostvario potporu
  • Najmanje pet godina, počevši najkasnije kod podnošenja zadnjeg zahtjeva za isplatu  korisnik je dužan
   • biti registriran i obavljati djelatnost/aktivnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
   • voditi knjigovodstvo ili odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima
   • biti upisan u RPO, odnosno odnosno postati obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit
   • biti obveznik  mirovinskog i zdravstvenog osiguranja s te osnove
   • ne zasnivati radni odnos kod drugog poslodavca

Više: Kako registrirati dopunsku djelatnost na OPG?

 

Dobro pripremljen projekt i ranija predaja zahtjeva povećavaju šansu za dobivanje sredstava. Zatražite dodatne informacije i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme uz našu stručnu pomoć.  

Trošak konzultanta u cijelosti se isplaćuje iz potpore. Zatražite ponudu i pripremite se na vrijeme.

Pogledajte i ostale najavljene natječaje iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020