Sastavljanje i objavljivanje financijskih izvješća udruga

Neprofitna organizacija dužna je sastavljati financijske izvještaje. Financijski izvještaji predaju se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja.

Godišnji financijski izvještaji udruga i drugih neprofitnih organizacija, osim sindikata i udruga poslodavaca, javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija.

Više: Koje poslovne knjige vode udruge?

Dostavljanje financijskih izvješća udruga i ostalih neprofitnih organizacija

Financijska izvješća udruga i ostalih neprofitnih organiziacija dostavljaju se Ministarstvu financija odnosno tijelu koje isto odredi (FINA). Financijski izvještaji u elektroničkom obliku objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva financija. Neprofitna organizacija uz financijske izvještaje predaje i Referentnu stranicu ovjerenu potpisom zakonskog zastupnika i pečatom

Vrsta financijskih izvješća i rokovi dostave

Obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva:

  • Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija  sadrži podatke o financijskom stanju (imovini, obvezama i vlastitim izvorima), ostvarenom financijskom rezultatu (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda) te o broju zaposlenih. Osim navedenih podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima godišnji financijski izvještaj sadrži i bilješke uz financijske izvještaje. Neprofitne organizacije u Finu predaju samo Bilancu i Izvještaj o prihodima i rashodima bez bilješki.

Rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

  • Izvještaj za prvo tromjesečje (od 1. siječnja do 31. ožujka) – obveza ukinuta
  • Izvještaj za tri tromjesečja (od 1. travnja do 30. rujna) – obveza ukinuta

Za navedena razdoblja (I.-III. i I.-IX. mjesec)  sastavlja se skraćeni račun prihoda i rashoda a sadrži određene podatke o prihodima i rashodima, ulaganjima te plaćama i prosječnom broju zaposlenih i to za tekuće i za odgovarajuće razdoblje prethodne godine.

Rok za predaju je 20 dana nakon isteka promatranog razdoblja, odnosno:

  • 20. travnja za razdoblje I–III. i
  • 20. listopada za razdoblje I–IX.

Novo! 

Pravilnikom  o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija  ukinuta je obveza neprofitnih organizacija za predaju izvješća za prvo tromjesečje (od 1.siječnja do 31. ožujka) i za tri tromjesečja (od 1. travnja do 30. rujna).

Od dana objave Izmjena, 12.7.2017.godine, udruge i druge neprofitne organizacije obvezne su predavati samo godišnje financijsko izvješće i polugodišnje financijsko izvješće. 

  • Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija sastavlja se i predaje za razdoblje I.-VI. mj., a sadrži podatke o prihodima, rashodima, višku/manjku prihoda, stanju novčanih sredstava te prosječnom broju zaposlenih.

Rok za predaju obrasca je 30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 30. srpnja.

Neprofitna organizacija uz financijske izvještaje predaje i Referentnu stranicu ovjerenu potpisom zakonskog zastupnika i pečatom

  • Izjava o neaktivnosti

Neprofitna organizacija koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužna je u roku od 60 dana od završetka izvještajnog razdoblja Ministarstvu financija dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Neprofitne organizacije obveznici jednostavnog knjigovodstva,

Neprofitne organizacije obveznici jednostavnog knjigovodstva imaju obvezu sastaviti i predati u Finu godišnji izvještaj o prihodima i izdacima Rok za predaju e 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

Izvori: