Bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj

Status natječaja: Zatvoren

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj.

Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu).

Područja prihvatljivih projekata

Poziv je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020. – S3 te projekti moraju  biti u okviru jednog ili više tematskih prioritetnih S3 područja i to

 • Zdravlje i kvaliteta života
 • Energija i održivi okoliš
 • Promet i mobilnost
 • Sigurnost te Hrana
 • Bio-ekonomija.

Unutar pet tematskih prioritetnih područja obuhvaćeno je 13 pod-tematskih prioritetnih područja.

Poziv je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020. – S3  U okviru S3, RH je definirala pet prioritetnih tematskih područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i Bio-ekonomija.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici koji

 • su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga (osim ako se radi o organizaciji za istraživanje i širenje znanja)
 • u trenutku podnošenja projektnog prijedloga su registrirani za prihvatljive djelatnosti u okviru Poziva
 • u trenutku podnošenja projektnog prijedloga imaju registriran poslovni nastan u RH ili  u okviru projektnog prijedloga dokazuju da će isti registrirati najkasnije do trenutku plaćanja potpore
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • imaju iskazan pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija)
 • ispunjavaju ostale (opće) uvjete)

Prihvatljivi partneri

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Partneri moraju ispuniti sve gore navedene uvjete za prijavitelje, a mogu biti:

 • poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja
 • oni koji, uz prijavitelja, doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima za provedbu, što dokazuju dokumentacijom priloženom uz Prijavni obrazac.
 • i oni koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner

Iznos bespovratne potpore 

Indikativni iznos financijske omotnice za ovaj natječaj je 770.000.000,00 kn, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK za sve vrste potpore.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 25.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu,

Prihod prijavitelja i partnera u protekloj godini mora iznositi minimalno 30% zatražene potpore.  (Prijmer: Ukoliko ukupni prihodi prijavitelja (i partnera, ako je primjenjivo) iznose 900.000,00 kn, ukupna zatražena bespovratna sredstva mogu iznositi najviše 3.000.000 kn)

Indikativni datum objave: Prema Indikativnom planu objave natječaja iz OP Konkurentnost i kohezija do kraja 2019.godine planirana je objava Javnog poziva za bespovratna sredstva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”.