634.000.000,00 kuna za popore inovativnim proizvodima i uslugama visoke dodane vrijednosti

Status Natječaja: Otvoren od 15.07.2019 do 15.11.2019.godine.  

Pozivom Inovacije u S3 područjima sufinancirat će se bespovratnim potporama ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zaštita intelektualnog vlasništva, troškovi osoblja i razvoja s ciljem komercijalizacije inovacija i stvaranja proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Prihvatljiva područja ulaganja

Tematska područja i međusektorske teme Strategije pametne specijalizacije (S3), koja su prihvatljiva za financiranje su:

 • Zdravlje i kvaliteta života
  • Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja
  • Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
  • Nutricionizam
 • Energija i održivi okoliš
  • Energetske tehnologije, sustavi i oprema
  • Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali
 • Promet i mobilnost
  • Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
  • Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
  • Inteligentni transportni sustavi i logistika
 • Sigurnost
  • Kibernetička sigurnost
  • Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene
  • Program protuminskog djelovanja
 • Hrana i bioekonomija
  • Održiva proizvodnja i prerada hrane
  • Održiva proizvodnja i prerada drva

Što se može financirati iz potpore?

innovative tech

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja

Pozivom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1.  Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014);
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014);
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2. (članak 14. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014).
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili “Inovacija procesa“.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • Troškovi plaća osoblja  zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv
 • Troškovi upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu);
 • Troškovi revizije projekta;
 • Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon;
 • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije

Tko se može prijaviti?

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno definiciji  koji su

 • registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga
 • su registrirani za prihvatljive djelatnosti u okviru Poziva
 • su imali barem jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2018. godini
 • su imali pozitivan kumulativ EBITDA tri (3) godine prije predaje projektnog prijedloga (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) prema GFI / odnosno iskazanu dobit prema DOH obrascima za godine n-1 do n-3 (kumulativni godišnji iznos primitaka mora biti veći od kumulativnog ukupnog iznosa izdataka za tri (3) godine koje prethode 2019.godini
 • imaju registriran poslovni nastan u RH, ili će u okviru projektnog prijedloga dokazati da će isti registrirati najkasnije do trenutku plaćanja potpore

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3 Uputa.

Iznos i intenzitet potpore

 • Raspoloživa sredstva Poziva su 634.000.000,00 kuna.
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu iznosi  20.000.000,00 kuna.
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu iznosi 750.000,00 kuna.
 • Iztenzitet bespovratne potpre iznosi 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća te 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (Regionalne potpore za ulaganje)

Rokovi

Projekni prijedlozi za bespovratne potpore podnose se 15.07.2019 do 15.11.2019.godine.