Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv

Status: Zatvoren

otvoren od 13.6.2017. do 1.9.2017.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga iz područja Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, za bespovratne potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa OP Konkurentnost i kohezija, otvoren  od 13.lipnja 2017. do 1. rujna 2017. godine. Nadležno tijelo je  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Sažetak:

Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Financijska alokacija

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000,00 kuna.

Iznos bespovratne potpore

Maksimalni iznos bespovratne potpore  koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 HRK.

Prihvatljvi prijavitelji:
 1. Prijavitelj mora biti znanstvena organizacija – znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u RH, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri MZO-u.
 2. Prijavitelj mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01): „znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja“.

Partneri na projektu

U ovom pozivu partnerstvo je obavezno. Prijavitelj može imati jednog ili više partnera. Za partnera vrijede isti uvjeti prihvatljivosti kao i za prijavitelja.

Broj projektnih prijava po jednom prijavitelju
 • Prijavitelj, znanstvena organizacija, u okviru ovog Poziva može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga i u svojstvu korisnika sklopiti više od jednog Ugovora.
 • Znanstvena organizacija može u svojstvu partnera sudjelovati kod prijave na više projektnih prijedloga i u svojstvu partnera sudjelovati u provedbi više od jednog Ugovora.
 • Znanstvena organizacija prijavitelj može istovremeno biti i partner na projektnom prijedlogu duge znanstvene organizacije (ili više njih) te kroz više od jednog Ugovora, sudjelovati u provedbi projekata u okviru ovog Poziva u svojstvu korisnika i partnera istovremeno.
Prihvatljive aktivnosti
 1. Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a
 2. Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta
 3. Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. objava radova, publiciranje, održavanje simpozija, sudjelovanje na stručnim sajmovima itd.)
 4. Izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
 5. Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
 6. Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
 7. Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
 8. Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava (bespovratne potpore Europskog fonda za regionalni razvoj) koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 kuna.