Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  za bespovratne potpore iz  Kohezijskog fonda, na temelju  Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, područje: Zaštita prirode i okoliša Poziv je otvoren za dostavu projektnih prijava od  8. lipnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine. Nadležno tijelo je  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

Prihvatljive aktivnosti trebaju izravno biti vezane uz sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

  1. radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja);
  2. usluge stručnog nadzora građenja;
  3. usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
  4. tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).
  5. aktivnosti promidžbe i vidljivosti (sukladno točki 6.7. ovih Uputa).

Rezultati projekta

Provedba projekta mora rezultirati uspješno saniranim i zatvorenim odlagalištem sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi na sanaciji, što se dokazuje ishođenom uporabnom dozvolom.

Financijska alokacija i iznosi bespovratnih sredstava

Ukupno raspoloživa financijska sredstva Kohezijskog fonda predviđena za ovaj Poziv iznose 80.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 875.000,00 HRK
  • najviši iznos 30.000.000,00 HRK

Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na čijem se području nalaze odlagališta koja su predmet ovog Poziva, sukladno ZOGO-u, čl. 23., st. 4, u kojem se navodi da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Nadalje i PGO definira JLS kao nositelje Mjere 4.2 Sanacija odlagališta neopasnog otpada u svrhu ostvarivanja Cilja 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom.

Ovaj Poziv ne predviđa mogućnost prijave partnera. 

Broj projektnih prijedloga po Prijavitelju

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga za sanaciju i zatvaranje jednog ili više odlagališta neopasnog otpada koja su prestala s radom (aktivnim korištenjem) i više se na tim odlagalištima ne odvija aktivnost odlaganja, na način da za svaki projekt sanacije i zatvaranja odlagališta mora podnijeti zaseban projektni prijedlog.

Sažetak:

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. i određeno je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17).