Technology Readiness Level – Što je TRL?

TRL u razvoju inovacija

TRL je skraćenica od engl. Techology Readiness Level, prevedeno na hrvatski razina tehhološke spremnosti, a odnosi se na tehnološku spremnost neke tehnologije za komercijalnu primjenu. Skraćenica se ponajviše koristi u kontekstu razvoja inovacija, pa tako i u gotovo svim natječajima za bespovratne potpore, koji se odnose na inovacije.

Devet je TRL-ova, odnosno razina tehnološke spremnosti inovacije, prema klasifikaciji Komunikacije Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne pomoćne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 završna verzija, 26.6.2012. U kontekstu projekata financiranih iz EU fondova razina razvoja projekta definira kategoriju istraživanja koje će se provoditi i razinu financijske potpore

Definicija TRL razina u nastavku je primjenjiva za različita područja tehnologije, a temelji se na TRL skali korištenoj u Horizon2020. (Primjenjivo i na trenutno otvorene natječaje Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća i Komercijalizacija inovacija iz NPOO)

TRL 1 . temeljna (bazična, fundamentalna) istraživanja

• Identifikacija novog koncepta
• Identifikacija integracije koncepta
• Identifikacija očekivanih prepreka
• Identifikacija aplikacija
• Identifikacija materijala i tehnologija temeljena na teorijskim osnovama / podacima iz literature.
• Preliminarna procjena potencijalnih prednosti koncepta u odnosu na postojeće

TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta

• Stječe se poboljšano znanje o tehnologijama, materijalima i sučeljima.
• Novi koncept je istražen i dorađen
• Izvodi se prva procjena izvedivosti
• Početno numeričko znanje
• Kvalitativni opis interakcija između tehnologija
• Definiranje pristupa izradi prototipa i preliminarne tehničke specifikacije za laboratorijsko ispitivanje

TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta

• Realiziran prvi prototip laboratorijskog mjerila (dokaz koncepta) ili numerički model.
• Ispitivanje na laboratorijskoj razini inovativnog tehnološkog elementa (koji je materijal, podkomponenta, softverski alat,…), ali ne i cijelog integriranog sustava.
• Identificirani su ključni parametri koji karakteriziraju tehnologiju (ili gorivo)
• Provjera dokaza koncepta putem simulacijskih alata i unakrsnog provjere s podacima iz literature (ako je primjenjivo).

TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta

• Prototip (u smanjenim razmjerima) je razvijen i integriran s nadopunskim podsustavima na laboratorijskoj razini.
• Validacija nove tehnologije kroz poboljšanu numeričku analizu (ako je primjenjivo).
• Ključni pokazatelji uspješnosti su mjerljivi.
• Prototip pokazuje ponovljive/stabilne performanse (bilo TRL4 ili TRL5, ovisno o tehnologiji)

TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju

• Integracija komponenti s potpornim elementima i pomoćnim elementima u prototip (u velikom mjerilu)
• Robusnost je dokazana u (simuliranom) relevantnom radnom okruženju
• Prototip pokazuje ponovljive/stabilne performanse (ili TRL4 ili TRL5, ovisno o tehnologiji)
• Proces je pouzdan i izvedbe odgovaraju očekivanjima (bilo TRL5 ili TRL6, ovisno o tehnologiji)
• Ostali relevantni parametri koji se odnose na povećanje proizvodnje, okoliš, regulatorne i društveno-ekonomska pitanja definiraju se i kvalitativno ocjenjuju

TRL 6. Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju

• Demonstracija u relevantnom okruženju tehnologije fino prilagođene raznovrsnosti radnih uvjeta.
• Proces je pouzdan i izvedbe odgovaraju očekivanjima (bilo TRL5 ili TRL6, ovisno o tehnologiji).
• Dokazana je interoperabilnost s drugim povezanim tehnologijama.
• Definiran je proizvodni pristup (ili TRL6 ili TRL7, ovisno o tehnologiji).
• Rješavaju se okolišna, regulatorna i socio-ekonomska pitanja.

TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju

• Predkomercijalni sustav (u punom opsegu) prikazan je u operativnom okruženju.
• Usklađenost s relevantnim uvjetima okoliša, pitanjima autorizacije, lokalnim/nacionalnim standardima je zajamčena, barem za lokaciju na kojoj je tehnologija demonstrirana
• Integracija upstream i downstream tehnologija je verificirana i potvrđeno.
• Definiran je proizvodni pristup (ili TRL6 ili TRL7, ovisno o tehnologiji).

TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav

• Tehnologija je eksperimentirana u uvjetima primjene (tj. stvarnom svijetu) i dokazala je svoje funkcioniranje u konačnom obliku.
• Proizvodni proces je dovoljno stabilan za ulazak u proizvodnju manjeg opseba
• Dovršena je dokumentacija o obuci i održavanju.
• Integracija na razini sustava je dovršena i zrela.
• Potpuna usklađenost s obvezama, certifikatima i standardima adresiranih tržišta

TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja

• Tehnologija dokazano potpuno operativna i spremna za komercijalizaciju
• Cijeli proizvodni lanac je uspostavljen i svi materijali su dostupni
• Sustav je optimiziran za punu proizvodnju

TRL 1 – temeljno istraživanje

TRL 2 – 4 – eksperimentalni razvoj

TRL 5 – 8 – industrijsko istraživanje

TRL 9 – proizvodnja, tržište

Navedene definicije TRL razina su primjenjive za različita područja tehnologije, a temeljese na TRL skali korištenoj u Horizon2020. Primjenjivo je i na trenutno otvorene natječaje Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća i Komercijalizacija inovacija)