380 milijuna kuna za komercijalizaciju inovacija MSP

Bespovratne potpore do 5.320.000,00 po jednom projektu

NOVO: Natječaj je obustavljen!

01. 04. 2022. objavljen je Natječaj Komercijalizacija inovacija, temeljem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO). Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj natječaj iznose 380.000.000 kuna a financirat će se projekti komercijalizacije inovacija, s najmanje 760.000 do najviše 5.320.000, kuna.

Prijave se zaprimaju od 20.05.2022. do najkasnije 30.06.2023.godine, uz napomenu da je poziv objavljen u modalitetu trajnog poziva, što znači da se postupak provodi po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja a prijave se zatvaraju u momentu kada zatraženi iznosi potpora pristiglih prijava dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa 141.700.000 kuna.

Više o pozivu u nastavku, a za detaljnije informacije i konzultantske usluge u pripremi, prijavi i provedbi projekta, uključujući postupak nabave stojimo na raspolaganju.

NOVO: Natječaj je obustavljen!

Više o natječaju u nastavku:

Cilj natječaja

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti

 • pravne ili fizičke osobe mikro, mali ili srednji poduzetnici osim udruga i dobrotvornih organizacija te paušalnih obrta
 • koji su u trenutku podnošenja projektnog prijedloga registrirani djelatnost na koju se odnosi projekt
 • koji imaju najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog
 • kojima poslovni prihodi u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga iznose 30% ili više od ukupne vrijednosti projekta
 • Prijavitelj koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dobit ne smiju imati negativan EBITDA u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelj koji vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak ne smije imati iskazan gubitak prema DOH obrascima u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga

Prihvatljivi projekti

 • Projektne aktivnosti moraju rezultirati inovacijom (proizvodom/uslugom/tehnologijom) koja je u fazi TRL 9 – Uspješno dokazana tehnologija – konkurentna proizvodnja
 • Početno stanje inovacije koja je predmet projekta je jasno opisano i može se svrstati u TRL 7 – Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju ili TRL 8 – Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav
 • Projekt se provodi na teritoriju RH
 • Projekti se provode u prihvatljivom sektoru / djelatnosti

Isključeni sektori / djelatnosti

Ribarstva i akvakulture; Primarne poljoprivredne proizvodnje; Proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda; Kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću; Proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene; Poslovanja nekretninama; Financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja; Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem; Djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda

Napomena: Prijavitelj može biti registriran za više djelatnosti, pa i za neprihvatljive ali projekt koji prijavljuje ne smije se odnositi na neprihvatljive djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Neke od prihvatljivih aktivnosti u sklopu Natječaja Komercijalizacija inovacija su:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s aktivnostima projekta (isključena je kupnja rabljene opreme; kupnja zemljišta i zgrada te kupnja vozila)
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
 • Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. GBER)
  a. troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine,
  b. troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije
 • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (čl. 29. GBER)
  a. troškovi osoblja
  b. troškovi instrumenata, i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt (odnosi se na instrumente i opremu koja je nabavljena prije početka provedbe projekta i njena vrijednost je utvrdiva u poslovnim knjigama)
  c. troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
  d. dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta
 • Popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta
  a. Revizija projekta
  b. Usluge vanjskog stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije
  c. Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge

Iznos bespovratnih sredstava

 • Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000 kn
 • najniži iznos potpore po prijavitelju: 760.000 kn
 • najviši iznos potpore po prijavitelju: 5.320.000 kn
 • poslovni prihodi u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga iznose 30% ili više od ukupne vrijednosti projekta
 • Intenzitet potpore: Ovisi o lokaciji provedbe projekta i vrsti troškova / aktivnosti

Prijavite se na natječaj

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 20.svibnja 2022. godine u 11:00 sati
do iskorištenja raspoloživih sredstava Poziva, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine. Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi, prijavi i provedbi projekta, uključujući postupak nabave stojimo na raspolaganju.