Novi natječaj iz Podmjere 4.1.

Status: Zatvoren. Novi natječaj očekuje se 2019. godine.

20.srpnja 2018. g. objavljen je novi Natječaj za bespovratne potpore iz Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

Istovremeno su objavljeni i Natječaj iz Podmjere 4.1. tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva  te Natječaj za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.

Zahtjevi za potporu zaprimaju se od 31. kolovoza 2018. godine do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici

Tko se može prijaviti na natječaj za TO 4.1.2. 

a) fizičke i pravne osobe (čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik)

 • upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
  • pravne osobe (čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik) moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (2017.godina)
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (

b) fizičke i pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik

 • upisani u Upisnik poljoprivrednika bilo kada do dana objave natječaja
  • pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik moraju imati jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Kod fizičkih osoba, čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednikosoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, koje imaju jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:
-nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),
-posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. Pravilnika
-po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Visina i intenzitet potpore

Visina potpore

Najniža vrijednost bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR.
Najviša vrijednost bespovratne potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR.

Kod korisnika kod kojih je u razdoblju od tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu godišnji promet smanjen uslijed elementarne nepogode, vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke ili dokaz da su osigurana sredstva za provedbu projekta.

Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Za mlade poljoprivrednike najviše 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz uvjete:
a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.
b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Prihvatljivi troškovi

Materijalni troškovi

Građenje i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestata uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe

Nabava strojeva i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe

Nematerijalni troškovi

Opći troškovi

 •  troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi i način prijave na natječaj mjera 4.1.2.

Zahtjevi za bespovratnu potoporu podnose se u dva dijela

Prvi dio zahtjeva za bespovratnu potporu zaprimaju se od 31. kolovoza 2018. godine do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Slijedi obrada prijava, rangiranje i odabir projekata za skalapnje ugovora o financiranju.  Za odabrane projekte prijavitelji podnose drugi dio zahtjeva za potporu.

Drugi dio Zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Projekt se provodi u roku od najviše 3 godine .

Kontaktirajte nas trebate li konzultatnske usluge za Podmjeru 4.1.