Novi natječaj iz Podmjere 4.1.

Status: Zatvoren

Otvoren od 31. kolovoza 2018. godine do 5.12. 2018. godine

20.srpnja 2018. g. objavljen je novi Natječaj za bespovratne potpore iz Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3.   »Korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi korisnici

Tko se može prijaviti na natječaj za TO 4.1.3. 

a) fizičke i pravne osobe čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik

moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • upisane su u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
  • pravne osobe (čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik) moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (2017.godina)
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (

b) fizičke i pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik

moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • upisani u Upisnik poljoprivrednika bilo kada do dana objave natječaja
  • pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik moraju imati jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Kod fizičkih osoba, čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednikosoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, koje imaju jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:
-nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),
-posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. Pravilnika
-po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Iznosi potpore
Korisnici koji vode poslovne knjige i nisu početnici:
Maksimalni iznos potpore Minimalni iznos potpore
Kojima je zbroj prometa kroz tri prethodne godine veći od 100.000 eura Zbroj tri najveća godišnja prometa u proteklih pet godina, ali ne više od 1.000.000 € 5.000 €
Mogućnost povećanja (do najviše 1.000.000 €): Uz dostavu obvezujućeg pisma namjere banke ili dokaza da su osigurana sredstva za provedbu projekta
Kojima je zbroj prometa kroz tri prethodne godine manji od 100.000 eura, a ne radi se o smanjenju uslijed elementarne nepogode 100.000 €
Kojima je promet u posljednje tri godine smanjen uslijed elementarne nepogode Zbroj tri najveća godišnja prometa u proteklih pet godina
Mogućnost povećanja (do najviše 1.000.000 €): Uz dostavu obvezujućeg pisma namjere banke ili dokaza da su osigurana sredstva za provedbu projekta
Korisnici koji vode poslovne knjige, a koji su početnici 100.000 €
Korisnici koji ne vode poslovne knjige 100.000 €

Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore
Osnovni intenzitet potpore, bez ostvarenih povećanja 50%
Povećanja intenziteta
Lokacija ulaganja: Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013) Dodatnih 20%
Ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013).
Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik koji:
 • ako je korisnik pravna osoba, m.p. Je zaposlen u istoj u trenutku predaje projekta (zahtjeva za potporu)
 • ako je korisnik fizička osoba (obrt ili OPG)  m.p. mora biti zaposlen (početi plaćati doprinose s osnova poljoprivrede) u istoj do trenutka predaje konačnog zahtjeva za isplatu
Maksimalni intenzitet potpore, uz kombiniranje povećanja 90%

Prihvatljivi troškovi

Materijalni troškovi

 • Građenje i opremanje

postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

objekataza obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

 • Nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe

Nematerijalni troškovi

Opći troškovi

 •  troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi i način prijave na natječaj mjera 4.1.2.

Zahtjevi za bespovratnu potoporu podnose se u dva dijela

Prvi dio zahtjeva za bespovratnu potporu zaprimaju se od 31. kolovoza 2018. godine do 30.studenog 2018. godine do 12:00 sati (izmjenama produljeno do 5. prosinca 2018.g.).

Slijedi obrada prijava, rangiranje i odabir projekata za skalapnje ugovora o financiranju.  Za odabrane projekte prijavitelji podnose drugi dio zahtjeva za potporu.

Drugi dio Zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Projekt se provodi u roku od najviše 3 godine .

Kontaktirajte nas trebate li konzultatnske usluge za Podmjeru 4.1.

Oglasi