Novi natječaj iz Podmjere 4.1.

Status: Zatvoren, novi natječaj očekuje se 2019. godine

Otvoren od 31. kolovoza 2018. godine do 5.12. 2018. godine

20.srpnja 2018. g. objavljen je novi Natječaj za bespovratne potpore iz Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3.   »Korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi korisnici

Tko se može prijaviti na natječaj za TO 4.1.3. 

a) fizičke i pravne osobe čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik

moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • upisane su u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
  • pravne osobe (čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik) moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (2017.godina)
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (

b) fizičke i pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik

moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • upisani u Upisnik poljoprivrednika bilo kada do dana objave natječaja
  • pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik moraju imati jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Kod fizičkih osoba, čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednikosoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, koje imaju jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:
-nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),
-posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. Pravilnika
-po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Iznosi potpore
Korisnici koji vode poslovne knjige i nisu početnici:
Maksimalni iznos potpore Minimalni iznos potpore
Kojima je zbroj prometa kroz tri prethodne godine veći od 100.000 eura Zbroj tri najveća godišnja prometa u proteklih pet godina, ali ne više od 1.000.000 € 5.000 €
Mogućnost povećanja (do najviše 1.000.000 €): Uz dostavu obvezujućeg pisma namjere banke ili dokaza da su osigurana sredstva za provedbu projekta
Kojima je zbroj prometa kroz tri prethodne godine manji od 100.000 eura, a ne radi se o smanjenju uslijed elementarne nepogode 100.000 €
Kojima je promet u posljednje tri godine smanjen uslijed elementarne nepogode Zbroj tri najveća godišnja prometa u proteklih pet godina
Mogućnost povećanja (do najviše 1.000.000 €): Uz dostavu obvezujućeg pisma namjere banke ili dokaza da su osigurana sredstva za provedbu projekta
Korisnici koji vode poslovne knjige, a koji su početnici 100.000 €
Korisnici koji ne vode poslovne knjige 100.000 €

Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore
Osnovni intenzitet potpore, bez ostvarenih povećanja 50%
Povećanja intenziteta
Lokacija ulaganja: Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013) Dodatnih 20%
Ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013).
Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik koji:
 • ako je korisnik pravna osoba, m.p. Je zaposlen u istoj u trenutku predaje projekta (zahtjeva za potporu)
 • ako je korisnik fizička osoba (obrt ili OPG)  m.p. mora biti zaposlen (početi plaćati doprinose s osnova poljoprivrede) u istoj do trenutka predaje konačnog zahtjeva za isplatu
Maksimalni intenzitet potpore, uz kombiniranje povećanja 90%

Prihvatljivi troškovi

Materijalni troškovi

 • Građenje i opremanje

postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

objekataza obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

 • Nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe

Nematerijalni troškovi

Opći troškovi

 •  troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi i način prijave na natječaj mjera 4.1.2.

Zahtjevi za bespovratnu potoporu podnose se u dva dijela

Prvi dio zahtjeva za bespovratnu potporu zaprimaju se od 31. kolovoza 2018. godine do 30.studenog 2018. godine do 12:00 sati (izmjenama produljeno do 5. prosinca 2018.g.).

Slijedi obrada prijava, rangiranje i odabir projekata za skalapnje ugovora o financiranju.  Za odabrane projekte prijavitelji podnose drugi dio zahtjeva za potporu.

Drugi dio Zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Projekt se provodi u roku od najviše 3 godine .

Kontaktirajte nas trebate li konzultatnske usluge za Podmjeru 4.1.