Novi natječaj iz Podmjere 4.1.

20.srpnja 2018. g. objavljen je novi Natječaj za bespovratne potpore iz Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3.   »Korištenje obnovljivih izvora energije

Istovremeno su objavljeni i Natječaj iz Podmjere 4.1. tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva  te Natječaj iz Podmjere 4.1. tip operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Zahtjevi za potporu zaprimaju se od 31. kolovoza 2018. godine do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici

Tko se može prijaviti na natječaj za TO 4.1.3. 

a) fizičke i pravne osobe čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik

moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • upisane su u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
  • pravne osobe (čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik) moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (2017.godina)
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (

b) fizičke i pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik

moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • upisani u Upisnik poljoprivrednika bilo kada do dana objave natječaja
  • pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik moraju imati jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Kod fizičkih osoba, čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednikosoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, koje imaju jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:
-nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),
-posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. Pravilnika
-po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Visina i intenzitet potpore

Visina potpore

 • Najniža vrijednost bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.
 • Najviša vrijednost bespovratne potpore po projektu iznosi
  • za početnike 100.000 eura
  • za ostale 1.000.000 eura

s tim da:

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR.

Kod korisnika kod kojih je u razdoblju od tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu godišnji promet smanjen uslijed elementarne nepogode, vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke ili dokaz da su osigurana sredstva za provedbu projekta.

Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Intenzitet potpore po projektu može iznositi 70% u sljedećim slučajevima:
a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013) ili
c) ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013).
Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 90% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario gore navedeno povećanje postotka potpore potrebno je ispuniti uvjete:
a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Prihvatljivi troškovi

Materijalni troškovi

 • Građenje i opremanje

postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

objekataza obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

 • Nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe

Nematerijalni troškovi

Opći troškovi

 •  troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi i način prijave na natječaj mjera 4.1.2.

Zahtjevi za bespovratnu potoporu podnose se u dva dijela

Prvi dio zahtjeva za bespovratnu potporu zaprimaju se od 31. kolovoza 2018. godine do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Slijedi obrada prijava, rangiranje i odabir projekata za skalapnje ugovora o financiranju.  Za odabrane projekte prijavitelji podnose drugi dio zahtjeva za potporu.

Drugi dio Zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Projekt se provodi u roku od najviše 3 godine .

Kontaktirajte nas trebate li konzultatnske usluge za Podmjeru 4.1.

Oglasi