Novi natječaj iz Podmjere 4.1. za prioritetne sektore

20.srpnja 2018. g. objavljen je novi Natječaj za bespovratne potpore iz Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva.

Istovremeno su objavljeni  i  Natječaj iz Podmjere 4.1. tip operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«   te Natječaj za tip operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

Aktualno: Otvoreni natječaji za stočarstvo i peradarstvo

Zahtjevi za potporu zaprimaju se od 31. kolovoza 2018. godine do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Kontaktirajte nas trebate li konzultatnske usluge za Podmjeru 4.1.

Prihvatljivi korisnici

Tko se može prijaviti na natječaj za TO 4.1.1. 

a) fizičke i pravne osobe (čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik)

 • upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
  • pravne osobe (čija odgovorna osoba nije mladi poljoprivrednik) moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (2017.godina)
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (

b) fizičke i pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik

 • upisani u Upisnik poljoprivrednika bilo kada do dana objave natječaja
  • pravne osobe čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednik moraju imati jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Kod fizičkih osoba, čija je odgovorna osoba mladi poljoprivrednikosoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, koje imaju jednog zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:
-nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),
-posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. Pravilnika
-po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Uvjeti prihvatljivosti za mjeru 4.1.1. vezani za ekonomsku veličinu

Natječaj je razdvojen po sektor ima te unutar svakoga sektora na dvije grupe korisnika, s obzirom na ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva i to:

Sektor voća i povrća

 1. Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 € do 250.000 €
 2. Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine veće od 250.000 €

Sektor stočarstva i peradarstva

 1. Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 € do 250.000 €
 2. Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine veće od 250.000 €

Potvrdu o izračunu ekonomske veličine za natječaj iz podmjere 4.1. izdaje Savjetodavna služba, a mjerodavna je ekonomska veličina prikazana u  posljednjem dostupnom Jedinstvenom zahtjevu za izravnu potporu i IAKS mjera ruralnog razvoja (Jedinstveni zahtjev).

Visina i intenzitet potpore

Visina potpore mjera 4.1.1.

Najniža vrijednost bespovratne potpore po projektu za mjeru 4.1.1.  iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR.
Najviša vrijednost bespovratne potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR.

Kod korisnika kod kojih je u razdoblju od tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu godišnji promet smanjen uslijed elementarne nepogode, vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke ili dokaz da su osigurana sredstva za provedbu projekta.

Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

Intenzitet potpore mjera 4.1.1.

Intenzitet potpore najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Za mlade poljoprivrednike  najviše 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz uvjete:
a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.
b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Prihvatljivi troškovi u mjeri 4.1.1.

Materijalni troškovi

 • Gradnja i opremanje

zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom

ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino)
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva
 • novi sustavi za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu /izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (eu) br. 1305/2013

Svi navedeni troškovi uključuju i troškove za pripadajući hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa

Nematerijalni troškovi

Opći troškovi

 •  troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi i način prijave na natječaj mjera 4.1.1.

Zahtjevi za bespovratnu potoporu podnose se u dva dijela

Prvi dio zahtjeva za bespovratnu potporu zaprimaju se od 31. kolovoza 2018. godine do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Slijedi obrada prijava, rangiranje i odabir projekata za skalapnje ugovora o financiranju.  Za odabrane projekte prijavitelji podnose drugi dio zahtjeva za potporu.

Drugi dio Zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Projekt se provodi u roku od najviše 3 godine .

Kontaktirajte nas trebate li konzultatnske usluge za Podmjeru 4.1.