Bespovratne potpore za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama

Objavljen Natječaj

Ministar poljoprivrede donio je novi Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., koji je objavljen u NN 49/2018. Na temelju novog Pravilnika Agencija za plaćanje će raspisati Natječaj, što se,  prema Planu raspisivanja natječaja, trebalo dogoditi već prošlog mjeseca.

U nastavku donosimo najosnovnije uvjete za ostvarivanje potpore iz Podmjere 6.4. za razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Iznos i intenzitet potpore: 

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama. Najveći iznos potpore nije određen, ali najviši iznos javne potpore koji pojedini korisnik može ostvariti tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine  iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet bespovratne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Za koje projekte se može ostvariti bespovratna potpora? 

 • projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je već izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
 • projekt se provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika   na području općine/grada u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • Projekt nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano  poduzete su korektivne mjere
 • Prihvatljivi su projekti u sektorima:
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (marketing se mora odnositi na predmet prerade)
  • usluge u ruralnim područjima a koje mogu obuhvaćati
   • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
   • usluge u društvenim djelatnostima
   • intelektualne usluge
  •   tradicijski i umjetnički obrti
  •   turizam u ruralnom području

Posebne odredbe za sektor turizma:

prihvatljivi su samo projekti u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede

Posebne odredbe za sektor prerade/marketinga i izravne prodaje: 

Rezultat prerade (izlazni proizvod) mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora (ne spada poljoprivrednd proizvodd)

Važne odredbe o obveznoj dokumentaciji:  

Korisnik (u trenutku prijave na Natječaj) mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo

Projekt nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere

Tko se može prijaviti?

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva mora (na dan raspisivanja Natječaja) biti  najmanje 2.000 eura
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

Za sektore  ruralnog turizma,  prerade i tradicijskih i umjetničkih obrta:

 • korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za bilo koju djelatnost iz tog sektora

Za sektor  usluga

 • korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje upravo one  djelatnosti za koju se traži potpora

Posebne odredbe za fizičke osobe (obrt i opg)

 • nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 •  fizičke osobe (u trenutku prijave na natječaj) moraju imati najmanje jednog zaposlenika što znači:
  • OPG:  socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) za jednu osobu moraju se plaćati po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti  koji razvija
  • obrt: socijalni doprinosi (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) za jednu osobu moraju biti plaćeni po osnovi samostalne djelatnosti – obrta

Posebne odredbe za pravne osobe: 

 • moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika u 2017.godini

Osim navedenog, svi prijavitelji (kao i u svim natječajima Programa ruralnog razvoja) moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014,  imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu te ne smiju biti “poduzetnici u teškoćama”

Koje su obveze korisnika nakon isplate potpore? 

Sve obveze navedene u nastavku teksta korisnik mora ispunjavati prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate

SVI korisnici moraju

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika
 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva mora (na dan raspisivanja Natječaja) biti  najmanje 2.000 eura
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.
 • Korisnik već kod prijave za potporu obavezno mora odabrati, te kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i ostvariti,   jedan od dva cilja:

  1. razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili

  2. razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

Posebne odredbe za sektor  ruralnog turizma,  prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektor  tradicijskih i umjetničkih obrta:

 • korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt  za bilo koju djelatnost iz tog sektora

Posebne odredbe za sektor  usluga

 • korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt  za obavljanje upravo one nepoljoprivredne djelatnosti za koju je ostvarena potpora

Posebne odredbe za fizičke osobe (obrt i opg)

 • nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 •  fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i to:
  • OPG:  po osnovi poljoprivrede ili dopunske djelatnosti u sektoru za koji je ostvarene potpora
  • obrt:   po osnovi samostalne djelatnosti
 • nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti i to:

  OPG:   nositelj  nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu

  Obrt: Vlasnik/suvlasnik obrta/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu

Posebne odredbe za pravne osobe: 

 • moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika
 • odgovorna osoba u toj pravnoj osobi/nositelj nepoljoprivredne djelatnosti mora ostati zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Svi prijavitelji također (kao i u svim natječajima Programa ruralnog razvoja) moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014,  imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu te ne smiju biti “poduzetnici u teškoćama”

Rokovi

Rokovi za podnošenje prijava za potporu bit će oderđeni Natječajem.

Rok za početak provedbe ulaganja je  tri mjeseca od datuma Odluke o dodjeli sredstava

Rok za provedbu projekta (provedbu ulaganja i ostvarenje definiranog cilja) je  najviše tri godine od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava