Objavljen novi Pravilnik za Mjeru 8, Podmjeru 8.6 potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Novi Pravilnik za mjeru 8 objavljen je u Narodnim novinama 46/2018 od 18.5.2018.  Pravilnik se odnosi na Mjeru 8. Podmjeru 8. 6. Tipove operacija 8.6.1. (Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«) , 8.6.2. ( »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« ) i 8.6.3 (»Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«).

Najvažniji detalji Pravilnika:

Tip operacije 8.6.1.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Prihvatljivi korisnici

a) šumoposjednici  (moraju biti upisan u Upisnik šumoposjednika)
b) udruge šumoposjednika (moraju biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom)
c) obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Svi prijavitelji moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije ako upotreba predmeta ulaganja zahtjeva tu obvezu. Ako je korisnik projekta udruga šumoposjednika, najmanje jedan član udruge mora biti licenciran izvoditelj radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Prihvatljivi troškovi

U skladu s listom prihvatljivih troškova koja će biti dio Natječaja

 1. Materijalni troškovi

a) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva
b) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva
c) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase
d) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva
e) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju i
f) izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

2. Nematerijalni troškovi

Ne

 3. Opći troškovi

a) troškovi pripreme poslovnog/tehnološkog/idejnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Potpora:

Minimalno: 5.000,00 €
Maksimalno: 700.000,00 €

8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«

Prihvatljivi prijavitelji

obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva

registrirani za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi
 1. Materijalni troškovi
  a) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
  b) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa
  c) instalacija i/ili kupnja opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva i
  d) izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda.
 2. Nematerijalni troškovi
  a) kupnja računalnih programa i
  b) razvoj računalnih programa
 3. Opći troškovi 
  a) troškovi pripreme poslovnog/tehnološkog/idejnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednostib) troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednostic) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Potpora:

Minimalno: 10.000,00 €
Maksimalno: 1.000.000,00 €

Uvjeti za rabljenu opremu:

Kupnja rabljenih  strojeva, alata, uređaja i opreme u skladu s listom prihvatljivih troškova  dopuštena je u okviru tipa operacije 8.6.1 i tipa operacije 8.6.2 prihvatljiva je za ulaganja pod sljedećim uvjetima:

 • strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine
 • prodavatelj strojeva, alata, uređaja ili opreme mora dostaviti izjavu o porijeklu te izjavu da kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima
 • strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama
  tipa operacije i udovoljavati normama i standardima
 • cijena strojeva, alata, uređaja i opreme ne smije biti viša od njihove tržišne vrijednosti i
  mora biti manja od cijene novih strojeva, alata, uređaja i opreme sličnih karakteristika.

Uvjeti se primjenjuju kumulativno.

8.6.3 »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«

Prihvatljivi prijavitelji

a) šumoposjednici  (moraju biti upisani u Upisnik šumoposjednika

b) udruge šumoposjednika (moraju biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom)

c) mikro, mala i srednja poduzeća i

d) jedinice lokalne samouprave i njihova udruženja.

Prihvatljivi troškovi
 1. Materijalni troškovi
  a) gradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora
  b) zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama
  c) kupnja i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma
  d) izrada i distribucija promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma
  e) kupnja novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda.
  (Najmanje 90 % prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalne troškove.)
 2. Nematerijalni troškovi
  NE
 3. Opći troškovi 
  a) troškovi pripreme poslovnog/tehnološkog/idejnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednostib) troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednostic) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Potpora:

Minimalno: 5.000,00 €
Maksimalno: 30.000,00 €

Dodatni uvjeti za troškove-ulaganja za sva tri tipa operacije

 • Građenje: Ako projekt sadrži aktivnost građenja, korisnik mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati pravo vlasništva ili pravo građenja
 • Opremanje: U slučaju kada ulaganja uključuju opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora
  dostaviti ovjeren ugovor o koncesiji/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje deset godina,
  računajući od trenutka kada je podnio zahtjev za potporu.
 • Utjecaj na okoliš: Ako se radi o ulaganju za koje je prema posebnim propisima potrebna ocjena o potrebi procjene i/ili procjena utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u skladu s Direktivom 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća, korisnik je obvezan prije podnošenja zahtjeva za potporu provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.
  Projekti koji će imati značajan negativni utjecaj na okoliš, neće biti financirani sredstvima javne potpore osim ako su poduzete korektivne mjere propisane od strane nadležnog tijela.

Intenzitet potpore

Za sva tri tipa operacije: 50%: