Objavljen Natječaj za  Podmjeru 6.4.  t.o.   6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Status natječaja: Zatvoren

Agencija za plaćanja objavila je 14.lipnja 2018. prvi natječaj za podmjeru 6.4., za bespovratne potpore ulaganjima u ruralni turizam i druge nepoljoprivrede djelatnosti u ruralnim područjima. Potpore iznose od minimalno 3.500,00 do maksimalno 200.000 eura, za do 70% prihvatljivih troškova,  a ukupna raspoloživa sredstva za ovaj natječaj su 250.000.000,00 kuna.

Projekti za koje se može ostvariti potpora

Sektori: Prihvatljivi su projekti koji se provode u sektorima:

 • ruralnog turizma
 • prerade/marketinga/prodaje (rezultat prerade mora biti nepoljoprivredni proizvod – proizvod koji NIJE naveden u Prilogu I Ugovora o EU
 • usluga
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
 • tradicijskih i umjetničkih obrta

Lokacija: Projekti se moraju provoditi u  naseljima s najviše 5.000 stanovnika, na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Ako se projekt odnosi na sektor ruralnog turizma naselje ne smije pripadati A niti B razredu turističke kategorizacije prema važećem Pravilniku

Započeta djelatnost: Projekt predstavlja razvoj, a ne pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti, što znači da za tu djelatnost prijavitelj već mora imati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući  nadležnog tijela.

Kontaktirajte nas trebate li dodatne informacije i konzultatnske usluge za Podmjeru 6.4.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe (OPG, obrti, d.o.o., j.d.o.o.) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

 • upisani u  Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura i to
  • Prijaviteljima koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev (za poticaje) ekonomska veličina se računa prema onoj prikazanoj u tom zahtjevu
  • Prijaviteljima koji nisu podnijeli Jedinstveni zahtjev (za poticaje) računa se ekonomska veličina na dan objave Natječaja (14.06.2018.)

Veličina

 • u rangu  su mikro ili malog poduzeća (definicija)

Porezni status

 •  upisani su u  Registar poreznih obveznika (obveznici poreza na dohodak – moguće i paušalno, ili poreza na dobit), najmanje godinu dana i to
  •  kod prijavitelja fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
  • kod prijavitelja pravnih osoba pravna osoba mora ispuniti ovaj uvjet

Prijavitelji ne moraju biti u sustavu PDV-a.

Zaposlenici

 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (2017.godina). To može biti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili bilo koji drugi zaposlenik.
 • Kod prijavitelja pravnih osoba odgovorna osoba mora biti zaposlena u istoj najkasnije u trenutku prijave na natječaj
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i to:
  • ako je prijavitelj OPG doprinosi za barem jednu osobu plaćaju se s osnova OPG-a tj. s osnova poljoprivredne ili dopunske djelatnosti (u koju se ulaže)
  • ako je prijavitelj obrt doprinosi za barem jednu osobu plaćaju se s osnova obrta – samostalne djelatnosti

Započeta djelatnost za koju se traži potpora

 • Prijavitelji moraju u trenutku prijave na Natječaj posjedovati  rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući  akt nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti za koju traže potporu i to:
  • Za ulaganja u sektor ruralnog turizma, prerade/marketinga/prodaje te  tradicijskih i umjetničkih obrta rješenje za bilo koju djelatnost iz tog sektora
  • Za ulaganja u sektor usluga rješenje upravo za djelatnosti za koju se traži potpora
 • Ako je prijavitelj OPG
  •  rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na nositelja OPG-a
  • nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost na nositelja ili člana OPG-a (nositelja nepoljoprivredne djelatnosti)
  • nositelj nepoljoprivredne djelatnosti je nositelj dopunske djelatnosti iz Upisnika poljoprivrednika za koju se traži potpora
 • Ako je prijavitelj obrt nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u obrtnom registru, a rješenje/odobrenje  mora glasiti na vlasnika obrta, koji mora biti i  nositelj nepoljoprivredne djelatnosti
 • Ako je prijavitelj pravna osoba nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u sudskom registru, a rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na pravnu osobu

Sjedište:

 • Prijavitelji moraju imaju sjedište na području općine ili grada na čjiem području se nalazi naselje ulaganja (projekta)

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi definirani su u Listi prihvatljivih troškova a mogu obuhvaćati:

 • Gradnju ili rekonstrukciju objekta za obavljanje djelatnosti
 • Opremanje objekta za obavljanje djelatnosti
 • Gradnju bazena
 • Nabavu strojeva i opreme  za obavljanje djelatnosti
 • Nabavu gospodarskog vozila za obavljanje djelatnosti
 • Nabavu plovila za obavljanje djelatnosti
 • Kupnju živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 • Nabavu računalne oprema uključujući računalni softver
 • Nabavu-ishođenje licence, prava, dozvole i sl.
 • Izrada dokumentacije (konzultantske usluge, usluge arhitekta, geodeta i dr.)

Obveze korisnika nakon isplate potpore

Sve navedene obveze  korisnik mora ispunjavati prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate

Iznos i intenzitet potpore

Potpore iznose od minimalno 3.500,00 do maksimalno 200.000 eura, za do 70% prihvatljivih troškova,  s izuzetkom ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, u sektoru usluga, kada intenzitet iznosi 40%.

Isplata

Korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno ili u ratama.

Za projekte u kojima potpora iznosi do 100.000,00 kuna korisnik mora podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno

Za projekte s odobrenim iznosom potpore većim od 100.000,00 kuna korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu   jednokratno ili u ratama (do dvije rate). Iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti najmanje 10% odobrenih sredstava potpore.

Zahtjev za isplatu podnosi se nakon provedenog projekta, ali moguće je podnijeti i zahtjev za predujam. Predujam može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava potpore.

Rokovi

Prijave se zaprimaju od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine.

Slijedi obrada prijava, rangiranje i odabir projekata za skalapnje ugovora o financiranju.  Za odabrane projekte prijavitelji podnose drugi dio zahtjeva za potporu.

Drugi dio Zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Projekt se provodi u roku od najviše 3 godine .

Kontaktirajte nas trebate li konzultatnske usluge za Podmjeru 6.4.

Photo Ruralna kuća za odmor Pexels