Javni poziv Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP 

U petak 23.3. 2018. najavljene su skore izmjene Poziva  kojima će se, između ostalog, odgoditi početak zaprimanja projektnih prijedloga za 03. svibnja 2018. godine

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva objavilo je 2. veljače 2018.godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP. 

Prijaviti se mogu mikro, mala i srednja poduzeća s registriranom djelatnošću iz  područja – C Prerađivačka industrija il- J Informacije i komunikacije, za projekte koji se odnose na te djelatnosti, a uključuju ulaganje u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta, savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje, pripremu investicijske studije i prijavu projekta, ulaganje u grijanje i hlađenje  i druge prihvatljive troškove.

Cilj Poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Cilj Poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prihvatljivi prijavitelji Poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta  MSP su mikro, mala ili srednja poduzeća,  do trenutka prijave projekta  registrirani u sektorima u kojima će se  odvijati aktivnosti projekta i to (prema NKD 2007):

– C Prerađivačka industrija
– J Informacije i komunikacije

s izuzetkom onih koje spadaju u djelatnosti:

 • Ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća;
 • Primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • Djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim
  slučajevima:

  • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici
  • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 • Trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava
 • Proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja
  zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD Područje J oznaka 59)
 • Emitiranje programa (NKD Područje J oznaka 60)
 • Telekomunikacije (NKD Područje J oznaka 61)
 • Informacijske uslužne djelatnosti (NKD Područje J oznaka 63)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu (minimalno 70% vrijednosti projekta)
Vrsta potpore: Regionalna potpora
Namjena: Za početno ulaganje
Intenzitet potpore:  Mikro i mala poduzeća 45%
Srednja poduzeća 35%
Visina potpore:  Minimalno 500.000,00 kn

Maksimalno  15.000.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:
 1. Ulaganje u materijalnu imovinu
 • priprema zemljišta;
 • krčenje zemljišta;
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;
 •  nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu:

 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 •  troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora.

Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s

 • osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili
 • temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Stjecanje udjela u poduzetniku ne smatra se početnim ulaganjem

 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
Vrsta potpore: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
Namjena: Za savjetodavne usluge povezane s projektom
Intenzitet potpore:  Do 50%
Visina potpore:  Maksimalno 1.000.000,00
Prihvatljivi troškovi:
 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

 

 • Sudjelovanje na sajmovima
Vrsta potpore: Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
Namjena: Za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
Intenzitet potpore:  Do 50%
Visina potpore:  Maksimalno 1.000.000,00 kn
Prihvatljivi troškovi:
 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora.

 

 • Usavršavanje
Vrsta potpore: Potpore za usavršavanje
Namjena izravno povezane s projektom
Intenzitet potpore:  za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova
za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova
Za srednja poduzeća 70% prihvatljivih troškova ako se
usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
Visina potpore: Maksimalno 1.000.000,00 kn
Prihvatljivi troškovi:  
 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

 

 • Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
Vrsta potpore: De minimis
Namjena: Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga
Intenzitet potpore: Do 50%
Visina potpore: Do 4% ukupne vrijednosti projekta

Zbroj svih de minimis potpora jednom prijavitelju ne smije preći iznos od 200.000 eura u tri uzastopne fiskalne godine

 Prihvatljivi troškovi:
 •  troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave Poziva)

 

 • Uvođenje grijanja i hlađenja
Vrsta potpore: De minimis
Namjena: Troškovi grijanja i hlađenja povezani s projektom
Intenzitet potpore: Do 50%
Visina potpore: Zbroj svih de minimis potpora jednom prijavitelju ne smije preći iznos od 200.000 eura u tri uzastopne fiskalne godinee
 • troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)

 

 • Promidžba i vidljivost 
Vrsta potpore: De minimis
Namjena: Troškovi informiranja i vidljivosti sukladno Uputama Javnog poziva
Intenzitet potpore: Do 50%
Visina potpore: Zbroj svih de minimis potpora jednom prijavitelju ne smije preći iznos od 200.000 eura u tri uzastopne fiskalne godine
 • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava 

200.000.000,00 HRK

Visina i intenzitet potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

1. Regionalne potpore:

Za početno ulaganje   u iznosu od 500.000 do 15.000.000,00 kuna i to:

 • 35% za srednje poduzetnike i
 • 45% za mikro i male poduzetnike.

2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova:

savjetodavne usluge povezane s projektom u maksimalnom iznosu do   1.000.000,00 kuna za 50% prihvatljivih troškova.

3. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50%

4. Potpore za usavršavanje:
– 60% srednji poduzetnici (70% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju)
– 70% mikro i mali poduzetnici

5. Potpore male vrijednosti – de minimis:

Maksimalan ukupni iznos potpore male vrijednosti za tri godine ne smije premašiti 200.000 eura. Intenzitet u ovom pozivu je 50% prihvatljivih troškova. 

Rokovi

Poziv Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta  MSP objavljen je 2. veljače 2018. godine. Prijave se zaprimaju od 3. travnja 2018. do  28. prosinca 2018. godine. U petak 23.3. 2018. najavljene su skore izmjene Poziva  kojima će se, između ostalog, odgoditi početak zaprimanja projektnih prijedloga za 03. svibnja 2018. godine

Zatražite više informacija i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Oglasi