Javni poziv Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP 

Status: OBUSTAVLJEN

Zbog velikog broja prijava zaustavljeno zaprimanje novih projekata za poziv Izgradnja i opremanje MSP

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 23.05.2018 10:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.12.2018 00:00:00

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva objavilo je 2. veljače 2018.godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP. 

Prijaviti se mogu mikro, mala i srednja poduzeća s registriranom djelatnošću iz  područja – C Prerađivačka industrija il- J Informacije i komunikacije, za projekte koji se odnose na te djelatnosti, a uključuju ulaganje u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta, savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje, pripremu investicijske studije i prijavu projekta, ulaganje u grijanje i hlađenje  i druge prihvatljive troškove.

Cilj Poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Cilj Poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prihvatljivi prijavitelji Poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta  MSP su mikro, mala ili srednja poduzeća,  do trenutka prijave projekta  registrirani u sektorima u kojima će se  odvijati aktivnosti projekta i to (prema NKD 2007):

– C Prerađivačka industrija
– J Informacije i komunikacije

s izuzetkom onih koje spadaju u djelatnosti:

 • Ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća;
 • Primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • Djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim
  slučajevima:

  • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici
  • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 • Trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava
 • Proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja
  zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD Područje J oznaka 59)
 • Emitiranje programa (NKD Područje J oznaka 60)
 • Telekomunikacije (NKD Područje J oznaka 61)
 • Informacijske uslužne djelatnosti (NKD Područje J oznaka 63)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu (minimalno 70% vrijednosti projekta)
Vrsta potpore: Regionalna potpora
Namjena: Za početno ulaganje
Intenzitet potpore:  Mikro i mala poduzeća 45%
Srednja poduzeća 35%
Visina potpore:  Minimalno 500.000,00 kn

Maksimalno  15.000.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:
 1. Ulaganje u materijalnu imovinu
 • priprema zemljišta;
 • krčenje zemljišta;
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;
 •  nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu:

 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 •  troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora.

Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s

 • osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili
 • temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Stjecanje udjela u poduzetniku ne smatra se početnim ulaganjem

 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
Vrsta potpore: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
Namjena: Za savjetodavne usluge povezane s projektom
Intenzitet potpore:  Do 50%
Visina potpore:  Maksimalno 1.000.000,00
Prihvatljivi troškovi:
 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

 

 • Sudjelovanje na sajmovima
Vrsta potpore: Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
Namjena: Za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
Intenzitet potpore:  Do 50%
Visina potpore:  Maksimalno 1.000.000,00 kn
Prihvatljivi troškovi:
 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora.

 

 • Usavršavanje
Vrsta potpore: Potpore za usavršavanje
Namjena izravno povezane s projektom
Intenzitet potpore:  za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova
za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova
Za srednja poduzeća 70% prihvatljivih troškova ako se
usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
Visina potpore: Maksimalno 1.000.000,00 kn
Prihvatljivi troškovi:  
 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

 

 • Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
Vrsta potpore: De minimis
Namjena: Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga
Intenzitet potpore: Do 50%
Visina potpore: Do 4% ukupne vrijednosti projekta

Zbroj svih de minimis potpora jednom prijavitelju ne smije preći iznos od 200.000 eura u tri uzastopne fiskalne godine

 Prihvatljivi troškovi:
 •  troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave Poziva)

 

 • Uvođenje grijanja i hlađenja
Vrsta potpore: De minimis
Namjena: Troškovi grijanja i hlađenja povezani s projektom
Intenzitet potpore: Do 50%
Visina potpore: Zbroj svih de minimis potpora jednom prijavitelju ne smije preći iznos od 200.000 eura u tri uzastopne fiskalne godinee
 • troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)

 

 • Promidžba i vidljivost 
Vrsta potpore: De minimis
Namjena: Troškovi informiranja i vidljivosti sukladno Uputama Javnog poziva
Intenzitet potpore: Do 50%
Visina potpore: Zbroj svih de minimis potpora jednom prijavitelju ne smije preći iznos od 200.000 eura u tri uzastopne fiskalne godine
 • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava 

200.000.000,00 HRK

Visina i intenzitet potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

1. Regionalne potpore:

Za početno ulaganje   u iznosu od 500.000 do 15.000.000,00 kuna i to:

 • 35% za srednje poduzetnike i
 • 45% za mikro i male poduzetnike.

2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova:

savjetodavne usluge povezane s projektom u maksimalnom iznosu do   1.000.000,00 kuna za 50% prihvatljivih troškova.

3. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50%

4. Potpore za usavršavanje:
– 60% srednji poduzetnici (70% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju)
– 70% mikro i mali poduzetnici

5. Potpore male vrijednosti – de minimis:

Maksimalan ukupni iznos potpore male vrijednosti za tri godine ne smije premašiti 200.000 eura. Intenzitet u ovom pozivu je 50% prihvatljivih troškova. 

Rokovi

Poziv Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta  MSP objavljen je 2. veljače 2018. godine.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 23.05.2018 10:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.12.2018 00:00:00

Zatražite više informacija i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.