Što su de minimis potpore? 

De minimis potpore su državne potpore male vrijednosti ograničene iznosom od 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti za jednog poduzetnika u razdoblju od tri fiskalne godine, odnosno na 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti za djelatnost  cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu.

Pritom se pojam “državne potpore” odnosi  jednako na potpore davatelja iz RH kao i sredstva iz Europske unije, a obuhvaća bespovratne potpore, povlaštene kamate na kredite, porezne olakšice i dr. 

Pojam “jedan poduzetnik”

U kontekstu de minimis potpora važna je definicija poduzetnika. “Jednim poduzetnikom” smatraju se  se svi poduzetnici koji su u jednom ili više sljedećih međusobnih odnosa:

 •  jedan poduzetnik ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzetniku
 • jedan poduzetnik ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzetnika
 • jedan poduzetnik  ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugog  poduzetnika prema
 • ugovoru sklopljenom s tim poduzetnikom ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzetnika
 • jedan poduzetnik koji je dioničar ili član u drugom poduzetniku, kontrolira sam, u skladu  s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzetnika, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzetniku

Kod navedenih slučajeva ostvarene potpore male vrijednosti se zbrajaju.

Isključenje djelatnosti i slučajeva

Iz definicije de minimis potpora isključeni su određeni slučajevi, pa tako potpore male vrijednosti ne mogu biti  potpore:

 •  poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom Vijeća (EZ -a) broj 104/2000(1);
 • poduzetnicima u primaninoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
 • poduzetnicima u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
  • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u
   pitanju
  • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače
 • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznim djelatnošću
 •  koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih

Također, ako poduzetnik djeluje u nekoj  od djelatnosti izuzetih od potpora male vrijednosti, isti može ostvariti takvu potporu za svoje druge djelatnosti, ako ih ima, s tim da  se na primjeren način osigura da dodijeljena potpora neće biti iskorištena u korist izuzetih djelatnosti  (primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova).

Više: Državne potpore za poljoprivredu i de minimis potpore u poljoprivredi

De minimis potpora  poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg ekonomskog interesa

Posebna kategorija potpora male vrijednosti su de minimis potpore  poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg ekonomskog interesa u smislu čl. 106.st.2. Ugovora o funkcioniranju EU. One se mogu dodijeliti u iznosu do  500 000  eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, u kunskoj protuvrijednosti, s tim da su izuzeti:
 • poduzetnici  koji djeluju u sektoru ugljena, kako su definirani Odlukom Vijeća EU 2010/787 (OJ L 336, 21.12.2010.)
 • poduzetnici  koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu,
 • poduzetnici  u teškoćama, sukladno svakodobno važećim Smjernicama za potpore za  sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama.

Uredba Komisije   (EU)  br.  1407/2013 оd  18.  prosinca  2013.  propisuje da  de minimis potpore  ne   podliježu   postupku  prijave iz čl. 108.  Ugovora  o  funkcioniranju  Europske  unije.

Što sve to u praksi znači?

Konkretno, na Javni poziv u kojem je naznačeno da potpora koja će se dodijeliti predstavlja de minimis potporu možete se, naravno, ako ispunjavate ostale uvjete,  prijaviti

 • ako djelatnost za koju tražite sredstva ne spada u gore navedene isključene djelatnosti te
 • ako zbroj de minimis potpora koje ste, kao jedan poduzetnik, ostvarili u razdoblju od 3 godine i nove potpore, za koju se prijavljujete, ne prelazi iznos od 200.000 eura, iz definicije de minimis potpore.