Državne  potpore u određenim, najslabije razvijenim regijama Europske unije, a  čija je svrha potpora gospodarskom razvoju i stvaranju radnih mjesta u tim regijama nazivaju se regionalne potpore.  

Regionalne potpore mogu biti

  • regionalne potpore za ulaganje
  • regionalne operativne potpore
  • regionalne potpore za urbani razvoj.

Regionalne potpore za ulaganje  znači regionalne potpore dodijeljene za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti pri čemu

Početno ulaganje (eng initial investment) znači:

(a) ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice; ili

(b) stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila ili bi se bila ugasila da nije bila kupljena, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, isključujući jednostavno stjecanje udjela u poduzetniku;

Početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti ‘initial investment in favour of new economic activity’’ znači

a) ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice ili diversifikacijom djelatnosti poslovne jedinice, pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala u poslovnoj jedinici;

b) stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila ili bi se bila ugasila da nije bila kupljena, a kupio ju je ulagač koji nije povezan s prodavateljem, pod uvjetom da nova djelatnost koja će se obavljati uporabom stečene imovine nije ista ili slična djelatnosti koju je poslovna jedinica obavljala prije stjecanja;

Kome se, gdje i za što mogu dodijeliti regionalne potpore za ulaganje?

Regionalne potpore za ulaganje mogu se dodijeliti u potpomognutim područjima koja ispunjuju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) za početno ulaganje, bez obzira na veličinu korisnika uz sljedeća ograničenja

  • malim i srednjim poduzećima  za bilo koju vrstu početnog ulaganja
  • Velikim se poduzećima potpore mogu dodijeliti isključivo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost u dotičnom području.
DOPUŠTENI TROŠKOVI

(a) troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

b) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine; ili

(c) kombinacija troškova iz točaka (a) i (b), pod uvjetom da kombinirani iznos ne premašuje iznos iz točke (a) ili iznos iz točke (b), ovisno o tome koji je veći.
(a) troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu;

INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne premašuje maksimalni intenzitet potpore utvrđen u karti regionalnih potpora na snazi u trenutku kad se potpora dodjeljuje u dotičnom potpomognutom području

Prema karti regionalnih potpora 2014-2020:

Područja koja mogu dobiti potpore Veliki poduzetnici Srednje veliki poduzetnici Mali poduzetnici
% prosjeka EU BDP po stanovniku Intenzitet potpore
do 45% 50% 60% 70%
45% do 60% 35% 45% 55%
60% – 75% 25% 35% 45%
Bivša “a” područja 15% 25% 35%
Rijetko naseljena područja 15% 25% 35%
Područja s vanjskim granicama

Europska komisija je 2013. usvojila kartu regionalnih potpora za RH kojom je cijelo područje Republike Hrvatske, kao države s BDP-om nižim od 75 % prosjeka EU, prihvatljivo za odobravanje regionalnih potpora u programskom razdoblju 2014. –  2020 godine, u odgovarajućem intenzitetu.