Neodržavanje redovnih skupština udruge razlog je za prestanak djelovanja udruge

Sjednice Skupštine definirane Statutom

U skladu sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 dalje: Zakon) udruge već  prilikom osnivanja moraju u svoj Statut unijeti odredbe o održavanju redovnih skupština, uključujući i rokove. Uobičajeno je to jednom godišnje.

Redovne sjednice skupštine moraju se održavati se u roku koji je propisan Statutom, a izvanredne prema potrebi. Nakon održavanja redovne sjednice skupštine udruge  osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je jedan primjerak zapisnika s održane sjednice skupštine dostaviti Uredu državne uprave prema sjedištu udruge (čl. 18. st. 2. i 19. Zakona)

Skupštinu udruge čine svi članovi udruge, a statutom se može dopustiti i postojanje predstavnika članova te odrediti način na koji se predstavnici biraju.  Također, ako su statutom udruge određene kategorije članstva, statutom se može odrediti da samo pojedine kategorije članstva čine skupštinu udruge, odnosno da imaju pravo odlučivanja na skupštini.

Ozbiljne posljedice za udruge koje ne održavaju redovne sjednice Skupštine

Neodržavanje redovne skupštine Udruge u roku dvostruko dužem od vremena  propisanog Statutom razlog je za prestanak udruge.

Za udruge koje se nađu u takvoj situaciji likvidator u propisanom roku mora podnijeti  zahtjev za upis postojanja razloga za prestanak udruge (čl. 48. st. 2. Zakona). Ukoliko likvidator ne postupi tako, udruga može biti kažnjena novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00  za prekršaj (čl. 54.st.1 Zakona).

Dnevni red sjednice skupštine udruge

Na dnevni red redovite sjednice skupštine udruge uvrštava se u pravilu izvješće i rasprava o dosadašnjem djelovanju udruge, kao i iznošenje plana za naredno razdoblje i rasprava o tome, te druge specifične  teme po potrebi.

Budući da Skupština udruge mora usvojiti financijski plan udruge, isti se može predstaviti na redovitoj sjednici udruge.

Ostale obveze  udruga financiranih iz javnih izvora

Udruge koje su u proteklom razdoblju ostvarile bilo koju vrstu donacije sredstava iz javnih izvora moraju također najmanje jednom godišnje putem web stranice, društvenih mreža ili na drugi prikaldan način izvijestiti javnost o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava.

O istome se, dostavom izvješća, obavještava i davatelj javnih sredstava.