Do kraja godine udruge moraju izraditi financijski plan za sljedeću godinu

Jedan od dokumenata koji svaka udruga u Republici Hrvatskoj, koja je  obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva mora imati, je financijski plan. Financijski plan udruge su dužne donijeti najkasnije do 31. 12. tekuće godine za sljedeću godinu.

Svaka novoosnovana udruga prve je tri godine svoga djelovanja obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva.  Udruge kojima je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000 kuna, i godišnji prihod uzastopno u svakoj od prethodne tri godine manji od 230.000 kuna godišnje, mogu donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva. 

Financijski plan navedene udruge moraju sačiniti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu. Sadržaj i metodologija izrade financijskog plana propisani su Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15).

Donošenje financijskog plana povezano je s Godišnjim programom rada, kojim se određuju programi udruge za iduću godinu i razvrstavaju na programe koje je obvezno provesti (za koje su prihodi osigurani iz sredstva proračuna) i  programe koje bi bilo poželjno provesti, ako se osiguraju sredstva.

Financijski plan udruge obvezno sadrži plan prihoda, plan rashoda, plan zaduživanja i otplata te obrazloženje financijskog plana.

Financijskim planom udruge, dakle, definiraju se planirani prihodi i njihov izvor,  rashodi, zaduživanje i otplata dugova.

Planirani programi za koje izvori financiranja nisu u potpunosti osigurani ne smiju se izvršavati dok se prihodi stvarno ne ostvare i postupanje protivno ovom načelu podliježe sankcijama po Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Osobe ovlaštene za zastupanje udruge imaju javnu i fiskalnu odgovornost za stvaranje manjkova odnosno gubitaka, stoga treba veliku pažnju posvetiti računovodstvenom evidentiranju i praćenju naplate planiranih prihoda i izvršenju rashoda. Ukratko, trošenje u sljedećoj godini mora se bazirati na financijskom planu, uz dodatni uvjet da su prihodi ostvareni.

Stoga izradi financijskog plana treba pristupiti ozbiljno, po pravilima dobrog upravljanja, a nikako shvatiti isto kao puku formalnost.