Značajke LEADER programa i njegova provedba u Hrvatskoj

LEADER  (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – Veze među
aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike
ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

LEADER predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora.
Opće značajke LEADER programa
LEADER program određen je sljedećim elementima:
 • lokalne strategije razvoja koje se temelje na području, predložene za dobro identificirane podregionalne ruralne teritorije,
 • javno-privatno partnerstvo uz tijelo upravljanja koje donosi odluke predstavljajući interes različitih skupina ruralnog stanovništva,
 • bottom-up pristup koji u suštini znači kako odluke koje se odnose na pripremu i provedbu lokalnih razvojnih strategija donose lokalne akcijske grupe, multi-sektorska izrada i provedba strategije koja se temelji na interakciji između sudionika projekata različitih sektora lokalne ekonomije,
 • provedba inovativnog pristupa,
 • provedba projekata suradnje,
 • mrežni rad lokalnih partnerstava.
Lokalna akcijska grupa – LAG

Lokalne akcijske grupe – LAG-ovi, predstavljaju tijela lokalnog partnerstva temeljenog na LEADER programu.

LAG ima zadatak identificirati i implementirati lokalnu razvojnu strategiju, donositi odluke vezane za alokaciju svojih  financijski izvora te njihovo upravljanje. U cilju provedbe LEADER programa LAG-ovi  :
 • agregiraju i kombiniraju ljudske i financijske resurse iz javnog sektora, privatnog sektora, civilnog i dobrovoljnog sektora,
 • udružuju lokalne aktere u zajedničke projekte i multi-sektorske aktivnosti u cilju postizanja sinergije, zajedničkog vlasništva, i kritične mase potrebne za unapređenje ekonomske konkurentnosti područja,
 • jačaju dijalog i suradnju između različitih  ruralnih aktera, koji često imaju malo
 • iskustva u zajedničkom radu, putem smanjenja potencijalnog konflikta i olakšavajući pregovaračke solucije kroz konzultacije i diskusije,
 • olakšavaju, kroz interakciju različitih partnera, proces adaptacije i promjene u poljoprivrednom sektoru.
Najaktivniji ruralni akteri u lokalnim inicijativama su najčešće:
 • profesionalne organizacije i udruženja (predstavljajući poljoprivrednike, nepoljoprivredne profesionalce i mikro poduzeća
 • trgovačke udruge, građani,
 • stanovnici i njihove lokalne organizacije,
 • udruge za zaštitu okoliša,
 • pružatelji kulturnih i društvenih usluga, uključujući medije,
 • udruge žena,
 • mladi.
LEADER u Republici Hrvatskoj
Za uvođenje i provedbu LEADER programa u Hrvatskoj zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja koje djeluje putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
U okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 mjere  M19 – LEADER (CLLD) predviđene su za odabir za financiranje rada  LAG-ova.