InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Europski strukturni i investicijski fondovi

Pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Kohezijska politika EU financira se iz tri glavna fonda:

 1. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
 2. Europski socijalni fond (ESF)
 3. Kohezijski fond (KF)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Europski socijalni fond (ESF) nazivaju se strukturnim fondovima.

Zajednička poljoprivredna politika EU (drugi stup ZPP) financira se kroz:

 1. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Zajedničke ribarstvene politika (ZRP) i promicanje Integrirane pomorske politika  (IPP) EU financira se kroz:

 1. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

 

Više od polovine sredstava EU-a usmjerava se preko pet europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).

Njima zajednički upravljaju Europska komisija i zemlje EU-a.

Važni dokument:Temeljni propis koji regulira svih 5 ESIF: UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA d 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, dostupna na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?uri=celex%3A32013R1303

Tematski ciljevi ESI fondova i Zajedničkog strateškog okvira prema navedenoj uredbi, svaki ESI fond podupire sljedeće tematske ciljeve:

 1. jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija;
 2. poboljšanje pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te njezine uporabe i kvalitete;
 3. jačanje konkurentnosti MSP-ova, poljoprivrednog sektora (u sklopu EPFRR-a) te sektora ribarstva i akvakulture (u sklopu EFPR-a);
 4. podršku prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima;
 5. promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i upravljanje njima;
 6. očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa;
 7. promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža;
 8. promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage;
 9. promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije;
 10. ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje;
 11.  jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave.

Tematski ciljevi pretaču se u prioritete za pojedine ESI fondove i utvrđuju u pravilima za pojedine fondove.

%d blogeri kao ovaj: