Europski fond za regionalni razvoj –  EFRR

Europski fond za regionalni razvoj  EFRR   (engl. European Regional Development Fund  – ERDF)  jedan je od glavnih instrumenata europske kohezijske politike. Zajedno s   Europskim socijalni fondom čini europske strukturne fondove, te je jedan od pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi ili skraćeno EU fondovi).

Svrha Europskog fonda za regionalni razvoj je ublažiti razlike u razinama razvoja europskih regija i smanjiti nerazvijenost regija u najnepovoljnijem položaju.

Aktivnost ERDF-a osmišljena je za smanjenje gospodarskih, okolišnih i socijalnih problema u urbanim područjima, s posebnim naglaskom na održivi urbani razvoj.

ERDF posvećuje posebnu pozornost na specifična teritorijalna obilježja.  Poseban položaj tako imaju  područja koja su prirodno ugrožena s geografskog stajališta,  koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama  (udaljenim, planinskim ili slabo naseljenim područjima, najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije)  Za rješavanje mogućih nedostataka zbog njihove udaljenosti pružaju se i posebne pomoći ERDF-a.

 Ciljevi Europskog fonda za regionalni razvoj

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) služi kao podrška u ispravljanju glavnih regionalnih nejednakosti u Europskoj uniji (Čl. 176. UFEU-a).  Taj cilj postiže se pružanjem podrške:

 • razvoju i strukturnoj prilagodbi regija koje zaostaju u razvoju
 • preobrazbi industrijskih regija u nazadovanju.

EFRR, Europski socijalni fond (ESF) i Kohezijski fond više su puta reformirani, a za razdoblje od 2014. do 2020. dodijeljena su im dva glavna cilja:

 1. ulaganje u rast i zapošljavanje, u cilju jačanja tržišta rada i regionalnih gospodarstava
 2. europska teritorijalna suradnja, u cilju jačanja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje unutar Unije.

Sredstva namijenjena prvom cilju dodjeljuju se trima različitim kategorijama regija:

 • razvijenijim regijama, čiji je BDP po stanovniku veći od 90 % prosjeka EU-a
 • tranzicijskim regijama čiji je BDP po stanovniku između 75 % i 90 % prosjeka EU-a i
 • manje razvijenim regijama, čiji je BDP po stanovniku manji od 75 % prosjeka EU.

EFRR također podržava održiv urbani razvoj. Najmanje 5 % sredstava EFRR-a za svaku državu članicu mora biti namijenjeno integriranom djelovanju za održiv urbani razvoj koje će se baviti gospodarskim, ekološkim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji utječu na urbana područja.

Detalji namjene i buduće upotrebe fondova EFRR-a određeni su partnerskim sporazumima.  Oni su strateški dokumenti koje sastavlja svaka država članica uz pomoć regionalnih i socijalnih partnera.

Tematska koncentracija – prioriteti

S obzirom na to da EFRR doprinosi strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast, mora se usredotočiti na prioritete navedene u toj strategiji.

Glavni prioriteti su:

 • istraživanja i inovacije
 • informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT)
 • mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)
 • promicanje gospodarstva s niskim emisijama ugljika.

Razvijenije regije moraju dodijeliti barem 80 % svojih sredstava iz EFRR-a najmanje dvama od tih prioriteta i najmanje 20 % gospodarstvu s niskom emisijom ugljika.

Tranzicijske regije moraju dodijeliti barem 60% svojih sredstava iz EFRR-a najmanje dvama od tih prioriteta i najmanje 15% gospodarstvu s niskom emisijom ugljika.

Manje razvijene regije moraju dodijeliti barem 50 % svojih sredstava iz EFRR-a najmanje dvama od tih prioriteta i najmanje 12 % gospodarstvu s niskom emisijom ugljika.

Proračun i financijska pravila

Tijekom razdoblja 2014. – 2020. EU će dodijeliti preko 325 milijardi EUR (u cijenama iz 2011.) kohezijskoj politici, od čega gotovo 256 milijardi EUR dvama strukturnim fondovima, EFRR-u i ESF-u. O udjelu proračuna namijenjenog EFRR-u odlučuje se na razini država članica.