Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), koji je financijski instrument drugog stupa Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije i jedan od Europskih strukturnih i investicijskih fondova, usmjeren je osnaživanju europske  poljoprivrede, šumarstva i ruralnih područja općenito.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj pridonosi ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 promicanjem održivog ruralnog razvoja u cijeloj Europskoj uniji. Pridonosi ekološkoj i teritorijalnoj ravnoteži, zaštiti klimatskih uvjeta i uvođenju inovacija u poljoprivredni sektor. Fond se financira sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

Europski parlament 19. studenog 2013. godine odobrio je Uredbe br. 1305/2013 (za potporu ruralnom razvoju) i br. 1306/2013 (o financiranju, upravljanju i nadzoru ZPP-a) o novom višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2014. do 2020. godine, kojom su stavljene izvan snage Uredbe br. 1290/2005 i br. 1698/2005.

Proračun

Za razdoblje od 2007. do 2013. godine, programu je bilo namijenjeno 96,4 milijarde eura.

U aktualnom financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, predviđeni proračun za poljoprivredni program i ruralni razvoj iznosi 95,577 milijardi eura, što čini 24,4% ukupnog proračuna.

Ukupna alokacija za Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. iznosi 2,383 milijardi eura, od čega će Republici Hrvatskoj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj na raspolaganju biti 2,026 milijardi eura.

Korisnici

Sredstvima programa mogu se koristiti poljoprivredni gospodarski subjekti, poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati, udruge za zaštitu okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.

Aktivnosti

  • Poticanje transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
  • Jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva
  • Promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi
  • Obnova, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu
  • Promicanje učinkovitosti resursa i pomak potpora prema niskim razinama ugljičnog dioksida i klimatski prilagodljivoj poljoprivredi, prehrani i šumarstvu
  • Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja

EPFRR potpore

EPFRR potpore mogu se pružati kroz bespovratna sredstva te, sve više, kroz financijske instrumente.

Bespovratna sredstva dostupna su putem natječaja koji se raspisuju na temelju Programa ruralnog razvoja. U Republici Hrvatskoj to je u aktualnom razdoblju Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske ima  16 mjera, koje su rasčlanjene na podmjere i tipove operacija. Mjere programa ruralnog razvoja imaju   za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Za razliku od bespovratnih sredstava, financijski instrumenti predviđaju povrat sredstava, a mogu imati oblik zajmova, jamstava ili ulaganja u vlasnički kapital. Revolvirajući su, to jest povrat sredstava se koristi uvijek iznova u istom području. Prikladni su za financijski održive projekte, to jest za one kod kojih se očekuje stvaranje dovoljno prihoda ili ušteda kako bi mogli primljenu potporu vratiti.

Financijski instrumenti mogu biti korišteni kao nadopuna bespovratnim sredstvima, a mogu biti upravljani od strane nacionalnih ili regionalnih banaka, međunarodnih organizacija  kao što su Europska investicijska banka ili Europski investicijski fond, financijskih posrednika i od strane upravljačkih tijela (samo za zajmove i jamstva).

Više informacija o ruralnom razvoju:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_hr.htm