Objavljen Natječaj Ministarstva turizma i sporta

Potpore do 28.000,00 € za udruge u sustavu sporta

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1.veljače 2023. godine novi Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini. Natječaj je otvoren za prijave do 2. ožujka 2023. godine. Natječaj je namijenjen udrugama iz sustava sporta. Ukupna vrijednost natječaja je 2.186.041,00 eura. Ovisno o programskom području, pojedinačne potpore za projekte iznose do 28.000 €, za do 80% troškova projekta. Više u nastavku

Natječaj Ministarstva turizma i sporta

Prijave: Do 02.03.2023.

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini

Prihvatljivi prijavitelji

Udruge iz sustava sporta osnovane sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu koje ispunjavaju sljedeće uvjete

 • upisane su u Registar udruga RH te aktivno i kontinuirano djeluje u RH najmanje jednu (1) godinu, zaključno s danom objave Natječaja (najmanje od 2.3.2022.)
 • upisane u Registar neprofitnih organizacija i vodetransparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • upisane u Registar sportskih djelatnosti ili Evidenciju pravnih osoba u sportu u Nisus-u; ̵
 • uskladile su statut s odredbama Zakona o udrugama
 • statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom
 • ispunile su sve ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna za prethodno odobrena sredstva, a na temelju ranije sklopljenih ugovora o financijskoj potpori za provedbu programa
 • imaju materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa i transparentno upravlja javnim sredstvima
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela sukladno članku 111. Zakona o sportu i članku 48. stavku 2. alineji d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba;
 • za prijavljeni program će osigurati financijska sredstva i iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 20% vrijednosti programa
 • imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuje
 • za 2023. godinu nisu dobile financijska sredstva od Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje programa za koji podnosi prijavu na Natječaj

Prihvatljivi projekti

 • Programska područja Natječaja

Natječaj je podijeljen u tri programska područja:

 1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
 2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz RHte odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan RH
 3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za samo jedno programsko područje.

 • Programi koji se mogu sufinancirati:

• koji su započeli s provedbom od 1. siječnja 2023. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2023. godine;

• koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2023. godine.

Prihvatljive aktivnosti

 • organiziranje programa bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem
 • organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na istima u RH koja nisu međunarodnog karaktera
 • organiziranje sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima izvan RH
 • organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja.

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi prostora neophodni za provedbu programa koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.
 • troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa
 • troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija; ̵ troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….)
 • troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti.
 • troškovi za diplome, pehare, medalje, prehrane za korisnike programa; ̵ troškovi promidžbe programa (plakati, letci, naljepnice, brošure, roll-up banneri, banneri)
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge.

Rokovi

Prijave na natječaj Ministarstva turizma i sporta za potpore udrugama u sustavu sporta se podnose do 02.03.2023. godine.