Plan objave natječaja za 2023.godinu

Strateški plan ZPP i Program ruralnog razvoja: Novi natječaji

Bespovratne potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj dodjeljivale su se od 2014.godine temeljem Programa ruralnog razvoja. Program inicijalno namijenjen za period od 2014. do 2020. nastavio se provoditi u još dvije godine prijelaznog razdoblja, te su neki natječaji iz istoga još uvijek u obradi ili otvoreni za prijavu. Na poveznici možete pogledati trenutno otvorene natječaje. Ukupna alokacija Programa ruralnog razvoja iznosi 3,2 milijarde eura. 

Od 2023. do 2027. godine trajat će novo programsko razdoblje, u kojem će se primjenjivati novi strateški dokument – Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike.

Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike, koji je odobrila Europska komisija, s novih 3,8 milijardi eura, temelj je za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (EFJP i EPFRR) i primjenu alata i instrumenata ZPP-a (izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije) u narednom petogodišnjem razdoblju. Predstavlja ključni dokument za raspolaganje sredstvima iz europskih poljoprivrednih fondova.

Novi natječaji za već poznate mjere

U nastavku plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja i Strateškog plana za 2023.godinu, uz napomenu da je datum objave indikativan i podložan promjenama. Detaljnije o mjerama koje su do sada privukle najveći interes hrvatskih poljoprivrednika, a koje se, s nekim izmjenama nastavljaju i u Strateškom planu ZPP možete pogledati na poveznici. Za više informacija i pomoć u pripremi projekata možete nas kontaktirati.

Natječaji otvoreni prije objave ovog Plana:

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

M4 Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energijeOtvoren od 6. 2. 2023
Do 4. 5. 2023
M4 Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaOtvoren od 6. 2. 2023
Do 4. 5. 2023
M5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijalaOtvoren od 23. 1. 2023
Do 17. 3. 2023

Natječaji u najavi

Temeljem “starog” Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 proveden je do 15.veljače natječaj za Mjeru 22 te će se u prvom kvartalu raspisati se još jedan natječaj iz Mjere 4:

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
TOP 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okolišaPrihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave), javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i udruge koje se bave zaštitom i zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode.I.
M 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“ I „MSP-ovi“ zatvoren natječajI.

Slijedi objava natječaja temeljem novog Strateškog plana ZPP 2022-2027, koji zamjenjuje Program ruralnog razvoja. Najavljene natječaje s pozivom na odgovarajuće “stare” mjere PRR, poveznice za više detelja i indikativno vrijeme objave pogledajte u nastavku:

STRATEŠKI PLAN ZPP
Naziv intervencijeKVARTAL 2023.
73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala (Mjera 5, TOP 5.2.1.) Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka. Nadležno javno tijelo mora proglasiti prirodnu nepogodu u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. PO POTREBI
76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje (Mjera 17) Predmet potpore je premija osiguranja za police osiguranja koje pokrivaju gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. I.
78.01. Potpora prenošenju znanja (Mjera 1) Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva.I.
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga (Mjera2 Podmjera 2.1.) Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva te privatni šumoposjednici.I.
72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS)Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici i udruge šumoposjednika čije se površine nalaze u obuhvatu ekološke mreže i/ili ostalih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).II.
77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete (Mjera 3 Podmjera 3.1.) Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u:a) sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijaliteteb) sustav neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvomc) nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”d) sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje (isključivo prerađivači). Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete).II.
77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu (Mjera 3 Podmjera 3.2.) Prihvatljivi korisnici:a) skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta)b) skupine proizvođača koji sudjeluju u nacionalnim sustavima kvalitete “Dokazana kvaliteta”c) udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju.Prihvatljivi korisnici moraju biti organizirani i djelovati kao skupina proizvođača (udruženje), u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, ili kao udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača . Nužno je sudjelovanje najmanje jednog novog proizvođača u sustavu kvalitete, nacionalnom sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje ili kod postojećih korisnika uvođenje nove aktivnosti.II.
77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija (Mjera 9) Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije (pravne osobe) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2022. godine.II.
77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu (Mjera 19) Natječaj za LAG-ove II.
73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Mjera 4) Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.III.
73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma (Mjera 8. Tip operacije 8,5,1,) Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) te udruge šumoposjednika.IV.
73.12. Potpora malim poljoprivrednicima (Mjera 6.3.1.) Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.IV.
73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima (Mjera 6.4.1.) Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.IV.

Detaljnije o mjerama koje su do sada privukle najveći interes hrvatskih poljoprivrednika, a koje se, s nekim izmjenama nastavljaju i u Strateškom planu ZPP možete pogledati na poveznici.

Za više informacija i pomoć u pripremi projekata možete nas kontaktirati.