Bespovratne potpore do 25.000 eura za 70% ulaganja u razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti

Natječaj je zatvoren.

LAG Baranja objavila je novi natječaj za provedbu LAG mjere 2.1.1. Potpora razvoju ruralnog turizma i nepoljoprivrednih usluga (Mjera 6.4.1. Programa ruralnog razvoja). Putem natječaja mogu se ostvartit bespovratne potpore u iznosu od najmanje 3.500 eura do najviše 25.000 eura po jednom projektu, za razna ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti ruralnog turizma, prerade i prodaje, tradicijskih obrta, izrade suvenira i usluga u ruralnim sredinama. Projektom korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta.

Područje obuhvata LAG Baranja je: Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac te gradovi: Grad Beli Manastir i dio Grada Osijeka, odnosno naselje Tvrđavica i Podravlje

  Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Kakvi projekti se mogu prijaviti?

 • Sektori: Putem mjere 6.4.1. financiraju se projekti razvoja postojećih nepoljoprivredne djelatnosti iz sljedećih sektora:
  • turizam u ruralnim područjima
  • tradicijski i umjetnički obrti, obrti za izradu suvenira,
  • usluge u ruralnim područjima
   • usluge u poljoprivrednim djelatnostima
   • usluge u šumarskim djelatnostima
   • usluge u veterinarskim djelatnostima
   • usluge u društvenim djelatnostima
   • intelektualne usluge
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (primjer)
 • Prihvatljivi troškovi: Izgradnja ili rekonstrukcija te opremanje objekata, kupnja vozila i plovila, strojeva i opreme za djelatnost, marketing i opći troškovi (troškovi dokumentacije)…
 • Lokacija projekta:
  • Svi projekti moraju se provoditi na području LAG-a (Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac te gradovi: Grad Beli Manastir i dio Grada Osijeka, odnosno naselje Tvrđavica i Podravlje). Na području LAG-a mora biti i sjedište prijavitelja.
  • Projekti se moraju provoditi u naseljima s manje od 5.000 stanovnika
  • Projekti se moraju provoditi u naseljima koja su na području općine/grada (JLS) u kojoj se nalazi sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči

Putem mjere 6.4.1. financiraju se projekti razvoja postojećih nepoljoprivredne djelatnosti. Na natječaj se mogu se prijaviti isključivo poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno 12 mjesecikoji već imaju registriranu djelatnost na koju se odnosi projekt, najmanje 90 dana računajući od dana objave natječaja, odnosno najmanje od 20.8.2020.godine.

Iznos i intenzitet potpore

 • Iznos bespovratne potpore: Od najmanje 3.500 eura do najviše 25.000 eura po jednom projektu.
 • Intenzitet bespovratne potpore je 70% prihvatljivih troškova projekta.
 • Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 1.115.925,00 kn

Tko se može prijaviti?

 • Lokacija:
  • Prijavitelj mora imati sjedište na području LAG-a (Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac te gradovi: Grad Beli Manastir i dio Grada Osijeka, odnosno naselje Tvrđavica i Podravlje-)
  • Projekti se moraju provoditi u naseljima koja su na području općine/grada (JLS) u kojoj se nalazi sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči (kopnom ili morem)
 • Upisnik poljoprivrednika: Na natječaj za mjeru 6.4.1. mogu se prijaviti isključivo poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno 12 mjeseci (od dana predaje projekta).
 • Ekonomska veličina gospodarstva: Minimalno 2.000 eura
 • Pravni oblik: Poljoprivredno gospodarstvo – prijavitelj može biti registrirano kao OPG, obrt, poduzeće (d.o.o. ili j.d.o.o.) ili zadruga
 • Vlasništvo: Ako je prijvitelj pravna osoba, Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ne smiju imati 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u izravnom ili neizravnom vlasništvu korisnika ili pod zajedničkom ili pojedinačnom kontrolom  
 • Registrirana djelatnost: Prijavitelj mora imati registriranu djelatnost za koju prijavljuje projekt i baviti se istom najmanje 90 dana računajući od dana objave natječaja, odnosno najmanje od 20.8.2020.godine.

Obveze korisnika potpore iz mjere 6.4.1.

Očuvanje radnog mjesta ili novo zapošljavanje: Projektom korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta u razdoblju unutar 24 mjeseca od dana podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu. Korisnik može očuvati/zdržati ili stvoriti barem jedno radno mjesto, zapošljavanjem ili samozapošljavanjem. Uvjet jednog radnog mjesta može biti ispunjen zapošljavanjem na puno radno vrijeme ili više zapošljavanja sezonski ili nepuno radno vrijeme.

Poslovanje u djelatnosti: Korisnik potpore iz mjere 6.4.1. je obvezan od trenutka prijave projekta na Natječaj sve do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore:
• baviti se djelatnošću koju razvija i za koju je ostvario potporu
• biti upisan u Upisnik poljoprivrednika
• ne promijeniti organizacijski oblik, osim ako takva promjena ne utječe na uvjete i kriterije za dodjelu sredstava iz EPFRR ili ako je promjena nastala kao posljedica zakonske obveze.
• ne smije biti pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak sukladno posebnim propisima

Lokacija/Sjedište: Od trenutka prijave projekta na Natječaj sve do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore iz mjere 6.4.1. mora imati sjedište/prebivalište unutar područja LAG obuhvata.

Rokovi

Prijava projekta: Natječaj LAG Baranja za mjeru 6.4.1. otvoren je 8.ožujka 2021. godine, do kada se može podnijeti zahtjev za potporu (prvi dio).

Postupak nabave: Korisnik koji je ishodio pozitivnu odluku za projekt i sklopio ugovor o financiranju u roku od 8 mjeseci od sklapanja tog ugovora provodi postupak nabave putem AGRONET-a.

Provedba projekta: Korisnik potpore putem mjere 6.4.1. provodi i završava projekt u roku od najviše 24 mjeseca od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2023. godine.

Putem LAG Natječaja za mjeru 6.4.1. dodjeljivat će se bespovratne potpore u iznosu od 15.000 eura do 60.000 eura po projektu, za razna ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti.   Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.