Mjera 6.2. i Mjera 6.4. – Nacrti natječaja objavljeni na javnom savjetovanju

Natječaji za bespovratna sredstva za ruralni turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti(Mjera 6. Podmjera 6.2 tip operacije 6.2.1. i 6.4. Programa ruralnog razvoja) objavljeni su 14.veljače 2020.g. na portalu e-savjetovanja. Putem poveznice  svi zainteresirani mogu se uključiti u javnu raspravu te svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima doprinijeti oblikovanju konačne verzije Natječaja.

Novo: Završeno javno savjetovanje za mjere 6.2. i 6.4. 

Podmjere 6.2. i 6.4. namijenjene su financiranu projekata  nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama; mjera 6.2. za pokretanje, a mjera 6.4. za razvoj već pokrenute djelatnosti.

Bespovratna sredstva za ruralni turizam

Putem Mjere 6.2. s fiksnih 50.000 eura bespovratnih sredstava financira se izgradnja, adaptacija i opremanje objekata koji će postati nove ruralne  kuće za odmor, izletišta, kušaonice i drugi objekti ruralnog turizma, kao i izgradnja bazena, nabava vozila, plovila i druge opreme za ruralni turizam. Kupnja nekretnine može se financirati do iznosa od 37.200,00 kuna. Intenzitet potpore za mjeru 6.2. je 100 posto.

U okviru Mjere 6.4. financiraju se ista ulaganja ali za korisnike koji već imaju pokrenutu i registriranu nepoljoprivrednu djelatnost na koju se odnosi potpora a iznos potpore je od 3.500 do 200.000 eura, za 70 posto ulaganja.

Osim projekata ruralnog turizma, Mjera 6.2. i Mjera 6.4. financira i razne druge nepoljoprivredne djelatnosti i to usluge, društvene djelatnosti, preradu te proizvodnju tradicijskih proizvoda, sve u ruralnim sredinama.

Prihvatljivi su i troškovi izrade dokumentacije, uključujući i konzultantske usluge  Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Izmjene uvjeta lokacije 

Putem mjera 6.2. i 6.4. financiraju se projekti koji se provode u ruralnim sredinama – naseljima s manje od 5.000 stanovnika, a u sektoru ruralnog turizma dodatni uvjet je da naselje ne pripada JLS u VII ili VIII skupini po indeksu razvijenosti.  Isto predstavlja izmjenu u odnosu na prvi natječaj, u kojem su bile prihvatljive sve skupine razvijenosti, a za isključenje se primjenjivala pripadnost turističkom razredu.

Isključivanje JLS iz VII i VIII skupine razvijenosti odnosi se samo na projekte u sektoru turizma dok za ostale sektore (usluge, društvene djelatnosti, prerada ili tradicijski obrti) nema ovog ograničenja.

Povoljniji uvjeti za prijavitelje na mjeru 6.2.

Na Natječaj iz Mjere 6. 2. mogu se prijaviti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava barem 12  mjeseci, ekonomske veličine barem 1.000 eura, čije je sjedište/prebivalište u istoj ili susjednoj općini/gradu kao i lokacija projekta, u odnosu na prošli natječaj, kada su bili prihvatljivi samo projekti u općini/gradu sjedišta.

Korisnici Mjere 6.2. moraju se po završetku provedbe projekta upisati u Registar poreznih obveznika (RPO) poreza na dohodak, uz mogućnost paušalnog oporezivanja, za razliku od uvjeta prvog natječaja, kada su  svi prijavitelji već u fazi prijave projekta morali biti upisani u RPO.

Prijavitelji na natječaj za Mjeru 6.2. ne smiju imati registriranu djelatnost za koju traže potporu, do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prijavitelji NE MORAJU biti u sustavu pdv-a.

Ako je prijavitelj poduzeće, dodatni uvjet Mjere 6.2. je da je u 2019.godini imao barem jednog zaposlenika, kao i u prvom natječaju.

U fazi prijave na mjeru 6.2. nije potrebno imati građevinsku dozvolu već idejni projekt s troškovnikom.

Potpora u Mjeri 6.2. iznosi fiksnih 50.000 eura za 100 posto prihvatljivih troškova projekta, a može se iskoristiti za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata, bazena, kupnju opreme za djelatnost, kupnju plovila i vozila, životinja za rekreativne sadržaje, marketing i dr.

Polovina potpore (25.000 €) isplaćuje se korisnicima odmah po izdavanju pozitivne odluke o dodjeli potpore, u vidu predujma, a ostatak se isplaćuje nakon provedenog projekta, za što se u mjeri 6.2., po nacrtu ovog natječaja, odobrava rok od 2 godine.

Korisnik potpore iz Mjere 6.2. prilikom isplate druge rate potpore mora imati registriranu (dopunsku) djelatnost za koju je ostvario potporu te biti upisan u RPO. U roku od 24 mjeseca nakon odobrenja potpore i provedbe kompletnog projekta,  prijavitelj mora imati barem jednog zaposlenika – osobu kojoj je nova nepoljoprivredna djelatnost glavno zanimanje te se novom djelatnošću mora baviti 5 godina. Više o iznosima poreza i doprinosa na OPG,  

Kriteriji bodovanja u nacrtu novog natječaja za mjeru 6.2. u bitnom su jednaki kao u prvom natječaju, uz manje razlike koje se odnose na horizontalne kriterije – ranjive skupine. Više o bodovanju i rangiranju projekata

Ako su Vam potrebne konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekta za mjeru 6.2. obratite nam se s povjerenjem.

Uvjeti i izmjene za Podmjeru 6.4. 

Putem Mjere 6.4. dodjeljuje se bespovratna potpora u iznosu od 3.500,00 do maksimalno 200.000 eura za 70 posto prihvatljivih troškova projekta, a može se također iskoristiti za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata, bazena, kupnju opreme za djelatnost, kupnju plovila i vozila, životinja za rekreativne sadržaje, marketing i dr.

Minimalna ekonomska veličina gospodarstva za Mjeru 6.4. je 2.000 €. Osim uvjeta upisa u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci, korisnici  mjere 6.4.  moraju  najmanje isto toliko vremena biti upisani u RPO te imati registriranu djelatnost za koju traže potporu i baviti se istom, s minimalno jednim zaposlenikom. Ako je prijavitelj obrt ili OPG, ovaj uvjet ispunjava se time što su obrtnik ili nositelj ili član OPG-a obveznici doprinosa u punom iznosu s osnova obrta/OPG-a, odnosno to im je glavno zanimanje. Za provedbu projekta odobrava se također rok od 2 godine.

U fazi prijave na mjeru 6.4. potrebno je imati sve zakon predviđene dozvole za gradnju. 

Uvjeti lokacije jednaki su za obje mjere. Kriteriji bodovanja u nacrtu novog natječaja i za mjeru 6.4. u bitnom su jednaki kao u prvom natječaju, uz manje razlike koje se odnose na horizontalne kriterije – ranjive skupine. Više o bodovanju i rangiranju projekata

Raspoloživi iznos potpore

Natječaj za Mjeru 6.2. Programa ruralnog razvoja prvi put je proveden 2018.godine te je uslijed povećanja alokacije omogućeno financiranje svih pristiglih projektnih prijedloga, naravno, koji su zadovoljili uvjete, izradili valjani poslovni plan i imali svu potrebnu dokumentaciju.

Na natječaj iz Mjere 6.4., također prvi put raspisan 2018.godine, inicijalno raspoloživi iznos sredstava bio je dovoljan za sve prijavljene projekte.

2020.godine za svaki od ova dva natječaja predviđeno je po 100.000.000 kuna.

Aktualni Program ruralnog razvoja odnosi se na razdoblje 2014. – 2020. godina, te su natječaji koji se za ove mjere očekuju u ožujku jedina prilika za iskorištenje ovih atraktivnih potpora, pod uvjetima i u obliku kako ih definira važeći Program.

Ako su Vam potrebne konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekta za mjeru 6.2. i mjeru 6.4. obratite nam se s povjerenjem.