Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja faza II

Status: Zatvoren

11.prosinca 2019.godine objavljen je novi natječaj – javni poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II.  Putem natječaja potporama od milijun do 25 milijuna kuna sufinancirat će se IRI projekti u tzv. S3 područjima (Zdravlje i kvaliteta života; Energija i održivi okoliš; Promet i mobilnost; Sigurnost i Hrana te Bio-ekonomija). 

Više: Što su S3 područja

Prihvatljive aktivnosti za financiranje su vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanja te  aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta.

U okviru navedenih aktivnosti prihvatljivi su troškovi  plaća osoblja, troškovi savjetodavnih usluga, Trošak izrade studije izvedivosti, ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta  (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema) i drugi.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici koji

  • su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga (osim ako se radi o organizaciji za istraživanje i širenje znanja)
  • u trenutku podnošenja projektnog prijedloga su registrirani za prihvatljive djelatnosti u okviru Poziva
  • u trenutku podnošenja projektnog prijedloga imaju registriran poslovni nastan u RH ili  u okviru projektnog prijedloga dokazuju da će isti registrirati najkasnije do trenutku plaćanja potpore
  • imaju minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
  • imaju iskazan pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija)
  • ispunjavaju ostale (opće) uvjete)

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Prihvatljivi partneri moraju ispuniti sve gore navedene uvjete za prijavitelje, a mogu biti:

  • poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja
  • oni koji, uz prijavitelja, doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima za provedbu, što dokazuju dokumentacijom priloženom uz Prijavni obrazac.
  • i oni koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

Natječaj je objavljen 11. prosinca 2019. godine a prijave se zaprimaju od   31.01.2020. do 29.06.2020.godine ili do ranijeg iskorištenja sredstava. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.