Podmjera 4.4. TO 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Bespovratne potpore za stočarstvo i peradarstvo;  od 400 do  150.000 eura iz EU fondova za 100% troškova kupnje električnog pastira ili pastirskog psa tornjaka, izgradnju i obnovu nastambi za stoku, kupnju zemljišta…

Status: PONIŠTEN!

Novi natječaj bit će objavljen u veljači 2019.

14.12. 2018.godine objavljen je natječaj za provedbu Mjere 4, Podmjere 4.4.  Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva Tip operacije 4.4.1. “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”. Prijave – zahtjevi za bespovratne potpore zaprimaju se od 11. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 10. svibnja 2019. godine do 12:00 sati.

Zatražite dodatne informacije i neobvezujuću ponudu, pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme i ne propustite priliku za bespovratna sredstva.

Prihvatljivi korisnici – Tko može ostvariti potporu?

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode

koji se u trenutku objave ovog Natječaja (14.12.2018.) bave  stočarskom ili peradarskom proizvodnjom i upisani su u   Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).

Prihvatljivi troškovi

 • materijalni troškovi
  • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom (47,00 HRK/m)
  • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) (3.000,00 HRK/kom)
  • Izgradnja novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri ( 1.119,74 HRK/m2)
  • Obnova postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (Iznos iz ponude sa najnižom cijenom od minimalno dvije prikupljene ponude putem Portala ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju)
  • Kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganje u izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (Iznos iz ponude/predugovora, ali maksimalno do iznosa iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti zemljišta)
 • nematerijalni troškovi
  • kupnja ili razvoj računalnih programa
  • kupnja prava na patente i licence
  • zaštita autorskih prava
  • registracija i održavanje žigova i
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
 • opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova)
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Projekti prihvatljivi za bespovratne potpore:

Korisnik je u obvezi prilikom podnošenja zahtjeva za potporu priložiti kratak opis projekta koji treba zadovoljiti specifikacije prihvatljivih troškova

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • Lokacija ulaganja mora biti na zemljištu koje se koristi ili se koristilo u poljoprivredne svrhe, koje je evidentirano u  ARKOD-u ili je u zemljišnim knjigama označeno kao poljoprivredno zemljište  u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ili korisnik ima obvezu evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 • Ulaganje u kupnju električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku se provodi na području rasprostranjenosti velikih zvijeri (prikazano u Prilogu 7 Natječaja za TO 4.4.1.)
 • Ako se ulaganja provodi na zemljištu u zakupu potreban je valjani ugovor o zakupu na najmanje 10 godina računajući od dana podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Ulaganje ne smije imati značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela, poduzete su korektivne mjere.
 • Za ulaganja u gradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku potrebno je ishoditi akt nadležnog tijela o prihvatljivosti ulaganja za ekološku mrežu.

Bodovi

Korisnik mora ostvariti minimalno 30 od mogućih 100 bodova, sukladno kriterijima iz Priloga.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Iznos potpore: Najmanje  400 eura, a najviše 150.000 eura.

Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Broj projekata po jednom prijavitelju:

Isti (jedan) korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar jednog tipa operacije tijekom jednog natječaja.

Rokovi:

Prijave – zahtjevi za bespovratne potpore zaprimaju se od 11. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 10. svibnja 2019. godine do 12:00 sati.