Otvoren Natječaj za tip operacije 5.2.1.  Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Status: Zatvoren

Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ otvoren je do kraja listopada. Na raspolaganju je ukupno 50 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima, s ciljem održanja poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Pirhvatljivi projekti za koe se može zatražiti bespovratna potpora
a) provodi se na području Republike Hrvatske
b) nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda
c) mjere i aktivnosti koje propisuje i određuje nadležno javno tijelo poduzimaju se na temelju Direktive Vijeća 2000/29/EZ
d) uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom ili provođenjem mjera i aktivnosti iz točke c) mora iznositi najmanje 30 %

e) obnova poljoprivrednog potencijala prihvatljiva je samo na ARKOD parcelama ili katastarskim česticama koje se nalaze na području na kojem je nastala/proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj

f) iznimno od točke e) sadnja višegodišnjeg nasada/bilja nije obvezna na istoj katastarskoj čestici ako sudski vještak nalazom izda mišljenje da sadnja određene kulture višegodišnjeg nasada/ bilja na dosadašnjoj katastarskoj čestici nije moguća ( Napomena: nalaz sudskog vještaka mora sadržavati stručnu analizu na temelju koje se nepobitno može zaključiti da na istoj površini nije moguća sadanja iste kulture.)

g) u slučaju iz točke f) ako korisnik nema u vlasništvu poljoprivredno zemljište na kojem je moguća sadnja tada je prihvatljiv trošak kupnja poljoprivrednog zemljišta slične površine i boniteta tla
Napomena: potrebno je provesti analizu tla novokupljenog poljoprivrednog zemljišta kao dokaz da je kupljeno zemljište sličnog boniteta tla.
h) poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, mora biti registrirano u ARKOD sustavu ili upisano u Upisniku poljoprivrednika. Po završetku projekta korisnik mora poljoprivredno zemljište registrirati u ARKOD sustavu, ako je primjenjivo

i) poljoprivredna gospodarska zgrada koja je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem mora biti zakonito izgrađena ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina
Napomena: kod građenja/rekonstrukcije poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju moguća je obnova gospodarskog objekta istih ili sličnih karakteristika kao što je bio uništeni/oštećeni objekt (npr. ako je objekt bila staja veličine 50m² korisnik ne može tražiti potporu za izgradnju objekta površine veće od 50 m² ili za drugi namjenu).

j) u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja poljoprivredna gospodarska zgrada mora biti u vlasništvu korisnika ili korisnik mora biti ovlaštenik stvarnog ili obveznog prava iz kojeg proizlazi pravo korištenja poljoprivredne gospodarske zgrade koja je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem.
Napomena: ako je u obrascu EN-1 stupanj oštećenja manji od 1, a iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka se nepobitno može zaključiti da nije isplativa ili moguća obnova građevine, korisnik može izgraditi novu građevinu.

k) strojevi i gospodarska vozila koji su zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti registrirani i u vlasništvu u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja
l) iznimno od točke k) za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji mora se dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

m) domaće životinje koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) ili ostale propisane upisnike u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

n) ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koja propisuje građenje, ako je primjenjivo

o) ima proveden postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000, ako je primjenjivo
p) obnovljeni poljoprivredni potencijal mora biti istovjetan poljoprivrednom potencijalu koji je uništen.

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala otvoren je od 2.srpnja 2018. godine od 12 sati do 31. listopada 2018. godine do 12 sati.