Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2. »Korištenje obnovljivih izvora energije« Mjera 4.2.2. Otvoren natječaj za ulaganja u obnovljive izvore energije

Novi natječaj: Mjera 4.2.2. Natječaj 2020.godine

Prihvatljivi prijavitelji

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Prilog I. Ugovoru), prije objave Natječaja, uključujući početnike
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.a

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev početnika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.
Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Prihvatljivi projekti

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:
a) provodi se na području Republike Hrvatske
b) odnosi se na poljoprivredne proizvode iz Priloga I. Ugovora
c) rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru
d) nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni
e) ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta u skladu s točkom 13.4 ovog Natječaja
f) ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
g) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su isključivo zajednički projekti korisnika koji su podnijeli zahtjev za potporu za zajednički projekt na Natječaj za tip operacije 4.2.1 od 28. svibnja 2018. godine.

U slučaju potrebe izmjene Partnerskog sporazuma zbog financijske, sadržajne ili vremenske izmjene projekta, sklopit će se aneks Partnerskog sporazuma. Promjena nositelja zajedničkog projekta nije dozvoljena.

Prihvatljivi troškovi

a) prihvatljivi opći troškovi
b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i
c) prihvatljivi materijalni troškovi.

Visina i intenzitet potpore

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.
Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.
Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.