Podmjera 6.4. – Potpora za razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti – Novi Pravilnik na javnom savjetovanju

Nove prilike za prijavitelje koji već imaju pokrenutu turističku i/ili drugu nepoljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu

Objavljen novi Pravilnik za Podmjeru 6.4 (4.lipnja 2018.)

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je  prijedlog Pravilnika o provedbi Podmjere 6.4., tipa operacije 6.4.1.  Programa ruralnog razvoja „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Za Podmjeru 6.4. tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ do sada nije bio objavljen niti jedan natječaj. Svi zainteresirani pozvani su da  dostave svoje konstruktivne prijedloge za konačnu verziju Pravilnika.

Novosti u nacrtu pravilnika

U odnosu na postojeći, još uvijek važeći, Pravilnik za podmjeru 6.4., nacrt novog ugovora donosi sljedeće izmjene:

Prihvatljivost prijavitelja 
  • Prijavitelj mora imati započetu nepoljoprivrednu djelatnost za koju traži potporu; mora posjedovati Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela  za  djelatnost za koju traži potporu (djelatnosti iz sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda i/ili sektora tradicijskih i umjetničkih obrta)

Postojeći Pravilnik za Podmjeru 6.4. tip operacije 6.4.1. „Razvoj (i pokretanje) nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ propisivao je prihvatljivost ove skupine korisnika, kao i skupine koja još nije započela novu nepoljoprivrednu djelatnost za koju se traži potpora.

  • Kod fizičkih osoba (obrt i OPG) nositelj/vlasnik poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana, što postojeći pravilnik nije propisivao.
  • Prijavitelji pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na diversificiranoj djelatnosti (za koju se traži potpora) prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. 
  • Fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojemu se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede ili diversificirane djelatnosti u sektoru koji razvija.

U ostalom dijelu, glede prihvatljivosti prijavitelja, nacrt novog Pravilnika za Podmjeru 6.4. tip operacije 6.4.1.  Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima  propisuje jednake uvjete kao u postojećem Pravilniku i to: upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno 12 mjeseci, ekonomska veličina gospodarstva minimalno 2.000 €.

Prihvatljivost projekta
  • Kao i kod podmjere 6.2., tako i za podmjeru 6.4. novi Pravilnik propisuje da su projekti  u sektoru turizma u ruralnim područjima prihvatljivi samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima, što u postojećem Pravilniku nije bio uvjet prihvatljivosti.

Projekti iz ostalih sektora mogu se razvijati  neovisno turističkim razredima, a svi projekti prihvatljivi su samo u naseljima koji imaju manje od 5.000 stanovnika, na području općine/grada u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva

Prihvatljivi troškovi

U pogledu prihvatljivosti troškova za Podmjeru 6.4. tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima  nema većih izmjena. Prihvatljivi su materijalni, nematerijalni i opći troškovi u svrhu obavljanja diversificirane djelatnost i to:

  • Materijalni troškovi nastali ne prije  predaje zahtjeva za potporu i to:

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata
b) kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
c) računalna oprema uključujući računalni softver, do tržišne vrijednosti imovine

Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz natječaj i sadržavat će dozvoljene materijalne troškove

  • Nematerijalni troškovi nastali ne prije  predaje zahtjeva za potporu i to:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa
b) kupnja prava na patente i licence
c) zaštita autorskih prava
d) registracija i održavanje žigova i
e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

  • Opći troškovi – nastali  ne prije 1. siječnja 2014. godine, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu:
a) troškovi pripreme poslovnog plana mogu iznositi  do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)
b) troškovi pripreme dokumentacije mogu iznositi  do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)
c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b)  i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Visina i intenzitet potpore

Visina potpore za Podmjeru 6.4. tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ po nacrtu novog Pravilnika ostaje nepromijenjena u odnosu na postojeći pravilnik za podmjeru 6.4., odnosno može iznositi od 3.500,00 do 200.000,00 eura, za 70% ulaganja.