Otvoreno javno savjetovanje za Pravilnik za Podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Pravilnik za sve tipove operacija iz Podmjere 8.6. (8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima; 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva te 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda) upućen je na javno savjetovanje na portalu e-savjetovanje. Svi zainteresirani mogu svojim prijedlozima i komentarima doprinijeti kvaliteti budućeg pravilnika za ove tipove operacija.

U nastavku najvažniji uvjeti tipova operacija podmjere 8.6.

Podmjera 8.6.1.

Iznos i intenzitet potpore:  Visina tražene potpore u okviru Operacije 8.6.1. iznosi od  5.000 eura do  700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji: Korisnici u okviru Operacije 8.6.1. su:

a) šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika;
b) udruženja šumoposjednika/šumovlasnika registrirano sukladno nacionalnim propisima;
c) obrti, mikro, mala i srednja poduzeća  licencirana izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije;

Prihvatljivi materijalni troškovi

Svi prihvatljivi materijalni troškovi bit će dio popisa u prilogu Pravilniku/Natječaju, a odnose se na troškove vezane uz:

a) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile itd.);
b) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže itd.);
c) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači itd.);
d) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva (prikolice, hidraulične dizalice itd.);
e) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju (malčeri itd.);
f) izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.).
(2)Prihvatljiv trošak za sufinanciranje u okviru Operacije 8.6.1. je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Podmjera 8.6.2.

Iznos i intenzitet potpore:Visina tražene potpore u okviru Operacije 8.6.2. iznosi od 10.000 do 1.000.000 eura.

Prihvatljivi prijavitelji: Korisnici u okviru Operacije 8.6.2. su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.

Korisnici moraju biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda;

Korisnici moraju dokazati da ulazna količina oblovine u zadnje dvije godine koje prethode
godini podnošenja Zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje;

Prihvatljivi materijalni troškovi

Svi prihvatljivi materijalni troškovi bit će dio popisa u prilogu Pravilniku/Natječaju, a odnose se na troškove vezane uz:

a) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.);
b) kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.);
c) instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva;
d) izgradnju i rekonstrukciju objekata te kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje u okviru Operacije 8.6.2. je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Podmjera 8.6.3.

Iznos i intenzitet potpore:Visina tražene potpore u okviru Operacije 8.6.32. iznosi od 5.000 do 30.000 eura.

Prihvatljivi prijavitelji: Korisnici u okviru Operacije 8.6.3. su:

a) šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika; ;

b)  udruženja šumoposjednika/šumovlasnika registrirano sukladno nacionalnim propisima; ;

c) obrti, mikro, mala i srednja poduzeća;

d )jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

Uvjeti za korisnike pod  c) i d).

kao glavni predmet marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda šuma moraju imati proizvod i/ili uslugu šuma s popisa drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma iz Priloga IV. ovog Pravilnika.

Prihvatljivi materijalni troškovi

a) gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.);
b) zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama;
c) kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče i sučelja i sl.);
d) izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke i suveniri od drva i sl.);
e) kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).
(2) Za ulaganja u okviru Operacije 8.6.3. minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja.

Odredbe za rabljenu opremu

Kupnja rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme, a sukladno Listi prihvatljivih troškova, prihvatljiva je za ulaganja u okviru Operacije 8.6.1. i Operacije 8.6.2. pod sljedećim uvjetima:
a) strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri (4) godine;
b) prodavatelj strojeva, alata, uređaja ili opreme mora osigurati izjavu o porijeklu te izjavu da kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima.
c) o prema mora imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama operacije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima.

Prihvatljivi opći troškovi za sva tri tipa operacije

Ukupna vrijednost općih troškova prihvatljiva je u tipovima operacija 8.6.1., 8.6.2. i 8.6.3. do 10% ukupnih prihvatljivih troškova  projekta bez općih troškova i to sljedeće vrste troškova, do sljedećih ukupnih iznosa:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 10.000 eura
b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 20.000 eura
c) troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b)   i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).