Izmjene natječaja za Mjeru 6 Operacija 6.2.1. za nepoljoprivredne djelatosti.

Status: Prijave se zaprimaju od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do  7. svibnja 2018. godine do 12:00 sati

Natječaj za Operaciju 6.2.1., Podmjeru 6.2., Mjera 6. izmijenjen je 9. ožujka 2018. godine. U nastavku donosimo najvažnije izmjene, a cjelovite informacije o Natječaju, uključujući izmjene potražite na poveznici.

Izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. uključuju:

Rokovi

Ranijom verzijom natječaja rok za podnošenje prijava bio je određen od 12. ožujka do 23. travnja, dok je sada određeno da se prijave se zaprimaju od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do  7. svibnja 2018. godine do 12:00 sati. 

Bez izmjena ekonomske veličine nakon objave natječaja

Prijavitelj mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva minimalno 1.000 eura. Neće se uzimati u obzir promjene nastale nakon dana objave prve verzije natječaja, 31. siječnja 2018. godine.

Tko može biti nositelj diversificirane djelatnosti projekta iz operacije 6.2.1.

Detaljno je pojašnjeno tko može biti nositelj nove dopunske djelatnosti, za koju se potpora traži, u odnosu na organizacijski oblik prijavitelja:

 

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

 

Podnositelj zahtjeva za potporu

 

OPG

 Nositelj diverzificirane djelatnosti može biti: 

(definira se u zahtjevu za potporu)

Nositelj OPG-a
 Član O PG-a
 

OBRT

 

Podnositelj zahtjeva za potporu

 

Obrt

 

 Nositelj  diversificirane  djelatnosti  može  biti

(definira se u zahtjevu za potporu)

 

Vlasnik obrta

 

Suvlasnik obrta

 

PRAVNA OSOBA

 

Podnositelj zahtjeva za potporu

 

Pravna osoba

 

Nositelj diversificirane djelatnosti mora biti

 

 Osoba  ovlaštena  za  zastupanje  za p oslena  u  toj  pravnoj osobi u  trenutku podnošenja  zah tjeva   za potporu

Mjesto prebivališta nositelja diversificirane djelatnosti

Korisnik i nositelj diversificirane djelatnosti moraju  imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt.

Obveze nakon ostvarivanja potpore iz Podmjere 6.2. 

  • Zapošljavanje

Pet godina  nakon datuma konačne isplate nositelj diversificirane djelatnosti mora biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu koje je ostvarilo potporu u tipu operacije 6.2.1. te mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta

Ako je korisnik/ umirovljenik ujedno i nositelj diversificirane djelatnosti, tada mora imati zaposlenu najmanje jednu osobu na diversificiranoj djelatnosti.

Također takav nositelj mora ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

  • Prihodi i poslovanje

U slučaju aktivnosti kupovine mehanizacije/strojeva/opreme u sektoru pružanja usluga u ruralnom području korisnik mora imati godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK tijekom svake godine u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate.

Nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju/strojeve/opremu iz tipa operacije 6.2.1. Računi koji se odnose na djelatnost pružanja usluga biti će predmet provjere tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate.

Promjena organizacijskog oblika

Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je isključivo u slučaju kada korisnik – OPG namjerava pokrenuti novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima.

Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.

Agencija za plaćanja će zaprimljene obavijesti o promjeni organizacijskog oblika razmatrati od slučaja do slučaja. Prilikom ocjene prihvatljivosti takve promjene, Agencija za plaćanja uzima u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, te zadovoljava li korisnik sve kriterije navedene u Pravilniku i ovom Natječaju. Agencija za plaćanja će korisniku izdati Pismo obavijesti je li promjena prihvatljiva/nije prihvatljiva vezano uz provedbu tipa operacije 6.2.1., te u slučaju da je promjena prihvatljiva sklopiti s korisnikom dodatak ugovoru o financiranju. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete promjene organizacijskog oblika, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Mogućnost financijskih korekcija

U slučaju da se u fazi praćenja projekta utvrdi da korisnik ne ostvaruje planiranu razinu pokazatelja po pitanju doprinosa stvaranju novih – zadržavanju postojećih radnih mjesta, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, sukladno Prilogu 7 Natječaja.

Iznos potpore i ukupna financijska omotnica

Visina potpore iznosi 372.000,00 kuna po korisniku, umjesto do sada naznačenog iznosa od 375.575  kuna.

Za ovaj Natječaj iznosi raspoloživo je ukupno  186.000.000,00 kuna  umjesto do sada naznačenog iznosa od  187.787.500 kuna.