Mjere informiranja i komunikacije projekata sufinanciranih iz  europskih strukturnih i investicijskih fondova

Korisnici bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih fondova obvezni su provesti mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti sufinanciranog projekta. Ove se mjere provode u cilju podizanja svijesti građana Unije o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova, kao i o rezultatima i učincima ove podrške.

Dokumenti koji propisuju informiranje i vidljivost EU projekata

Za programsko  razdoblje 2014.-2020. mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti propisane su  Uputama za korisnike vezane uz mjere informiranja i komunikaciju o projektima  sufinanciranima u okviru europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u razdoblju 2014. – 2020.  od 1. lipnja 2015. godine.

Ove su upute obvezujuće su za sve  korisnike sredstava čiji su projekti (operacije) sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni  razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF), u navedenom programskom razdoblju.

Dokumenti koji definiraju mjere vezane uz informiranje i komunikaciju o projektima
(operacijama) sufinanciranima u okviru (operativnih) programa za razdoblje 2014. – 2020. u zemlji članici su:

1 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
2 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014
3 Opći i posebni uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Elementi informiranja i vidljivosti projekta

Sve aktivnosti informiranja i komunikacije vezane uz projekt moraju sadržavati sljedeće
elemente:

 • Amblem (zastavicu) Unije i tekst „Europska unija
 • Napomenu o fondu koji podupire projekt (operaciju):  „Projekt je sufinancirala Europska unija iz… (naziv fonda):

o Europski fond za regionalni razvoj
o Kohezijski fond
o Europski socijalni fond

 • Izjavu/slogan: „Zajedno do fondova EU“
 • Logotip europski strukturni i investicijski fondovi
 •  Isključenje odgovornosti „Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost (ime korisnika).“

Obveze korisnika bespovratnih sredstava iz EU fondova

Tijekom provedbe projekta  korisnik je dužan informirati javnost o potpori dobivenoj iz fondova putem svoje  internetske stranice, ako ista postoji te putem plakata.

Za projekte koji se sastoje od financiranja infrastrukture ili građevinskih  radova, a za koji iznos javne potpore za operaciju premašuje 500 000 eura  korisnik  postavlja privremenu informacijsku ploču.   Za projekte kojima ukupna javna potpora za  projekt  prelazi iznos od 500 000 EUR  projekt obuhvaća kupovinu  fizičkog predmeta ili financiranje  infrastrukture ili građevinskih  radova korisnik postavlja i  trajnu ploču ili pano. 

Internetska stranica

Internetska stranica korisnika, ukoliko ista postoji, mora sadržavati sljedeće informacije:
naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projekt

 • kratki opis projekta
 • ciljeve i očekivane rezultate
  projekta ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU
 • razdoblje provedbe projekt
 • kontakt osobe za više informacija.

Elementi vidljivosti –  amblem Unije,tekst: „Europska unija“ i napomena o relevantnom
fondu moraju biti prikazani odmah po pristupu internetskoj stranici   bez  potrebe pomicanja prozora;

Na stranicu treba uključiti poveznice na relevantne internetske stranice: link na
http://www.strukturnifondovi.hr link na stranicu operativnog programa iz kojeg je  sufinanciran projekt.

Ukoliko je internetska stranica korisnika ili projekta izrađena u sklopu projekta, osnovni
elementi vidljivosti (vidi točku 4.) treba ju se nalazit i na naslovnoj stranici i ponavljati se na svakoj podstranici.

Plakat

Ako je tako predviđeno Uputama, korisnik treba izraditi najmanje jedan plakat s  informacijama o projektu,  najmanje veličine A3 te ga postaviti ga na frekfentno mjesto u svom prostoru, koje mjesto koje je javnosti jasno vidljivo.
Plakat treba sadržavati minimalno sljedeće  informacije o projektu:

 • naziv projekta,
 • ime korisnika,
 • ukupan iznos projekta i iznos EU potpore
 • osnovne elemente vidljivosti
Privremena informacijska ploča
Za projekte koji se sastoje od financiranja infrastrukture ili građevinskih  radova, a za koji iznos javne potpore za operaciju premašuje 500 000 eura  korisnik  postavlja privremenu informacijsku ploču koja  mora uključivati
 • Amblem Unije i tekst: „Europska unija“
 • Napomena o fondu iz kojeg je su financiran projekt: „Projekt je sufinancirala Europska unija iz … (naziv fonda).
 • Izjavu / slogan „Zajedno do fondova EU“
  Navedeni sadržaj mora zauzimati najmanje 25% ploče. Preostali dio informacijske ploče
75%) namijenjen je opisu projekta. Minimalno treba sadržavati
 • Logotip europski strukturni i investicijski fondovi
 • Naziv projekta (operacije)
 • Naziv korisnika
 • Vrijednost projekta i iznos EU sufinanciranja izraženo u kunama
 • Razdoblje provedbe projekta

Informacijske ploče postavljaju se uz prilazne pravce lokaciji gdje se projekt provodi.

Trajna ploča ili pano

Najkasnije tri mjeseca nakon dovršetka provedbe projekta korisnik   na mjestu koje je javnosti lako vidljivo  postavlja  trajnu  ploču značajne veličine ako:

 • ukupna javna potpora za  projekt  prelazi iznos od 500 000 EUR
 • projekt obuhvaća kupovinu  fizičkog predmeta ili financiranje  infrastrukture ili građevinskih  radova

Trajna ploča mora uključivati sljedeći sadržaj:

 • Amblem Unije i  tekst „ Europska unija”
 • Hrvatsku zastavu
 • Napomena o fondu iz kojeg je  sufinanciran projekt:  „Projekt je sufinancirala Europska unija iz… (naziv fonda).
 • Naziv i glavni cilj  projekta
 • Izjavu / slogan „ Europska unija Zajedno do fondova EU“

Trajna ploča mora biti dovoljno velika da njezin sadržaj bude jasno vidljiv; preporučene dimenzije oko 65×50 cm ako  okolnosti dopuštaju.  Navedeni  sadržaj mora zauzimati najmanje 25% ploče.

.Na trajnu ploču korisnik mora uključiti i logotip europski strukturni i investicijski fondovi.  Trajna ploča treba biti postavljena na vidljivom mjestu (npr. pročelje građevine.