Podmjera 6.2. Objavljen natječaj za Operaciju 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Status: Zatvoren 7. svibnja 2018. godine

Novi natječaj u najavi za 2019.!

Agencija za plaćanja  objavila je 31.siječnja 2018.godine  Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Bespovratna potpora u Podmjeri 6.2. iznosi Visina potpore iznosi 372.000,00 kuna po korisniku (kunska protuvrijednost iznosa od 50.000 eura) za 100% ulaganjaTroškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su i mogu se isplatiti iz potpore. Zatražite neobvezujuću ponudu za konzultantske usluge i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

AKTIVNOSTI  NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA POTREBNIH ZA USPOSTAVU DJELATNOSTI  (minimalno 70% iznosa potpore)

Primjeri aktivnosti:

 • Građenje, rekonstrukcija i ili opremanje objekta

Maksimalni iznosi prihvatljivih troškova ( HRK ) bez PDV-a za ugostiteljske i stambene objekte po m2:

 • Izgradnja plivačkih bazena po m2 do 3.900,00 kn
 • Izgradnja stambene/ugostiteljske građevine po m2 do 5.200,00 kn
 • Opremanje stambene građevine po m2 do 1.040,00 kn 
 • Rekonstrukcija stambene građevine po m2 do 2.500,00 kn

 

 • Nabava vozila:        
  • Gospodarska vozila do iznosa od 150.000,00 kuna, najmanje EURO5 norme
 • Nabava plovila: (SAMO ZA SEKTORE TURIZMA I PRUŽANJA USLUGA)
  • Do iznosa od 150.000,00 kuna, najmanje EURO5 norme    
 •  Nabava strojeva i opreme
 •  Kupnja zemlijšta/objekata  (do 10% vrijednosti ukupne potpore)                                                                         

NABAVA KRATKOTRAJNE IMOVINE:       

Primjeri aktivnosti:                                              

 • Nabava licenci, patenta i sl.  
 • Edukacija
 • Sudjelovanje na sajmovima  
 • Promotivne aktivnosti vezane uz projekte  

 

PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE    (Maksimalno do 10% iznosa potpore)        

Primjeri aktivnosti:                                             

 • izrada projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata
 • usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana
 • usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu

Neprihvatljive aktivnosti

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

Prihvatljivi sektori

Sve navedene prihvatljve aktivnosti moraju se odvijati u prihvatljivim sektorima – u svrhu pokretanja djelatnosti iz jednog od prihvatljivih sektora. Prihvatljivi sektori su:

 1. Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda  

Rezultat prerade (izlazni proizvod)  mora biti »nepoljoprivredni proizvod« što znači proizvod koji nije naveden na popisu iz Priloga I. UFEU.

2. Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima,

u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

3. Sektor turizma u ruralnom području 

 • Projekti pokretanja ruralnog turizma se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika
 • Projekti pokretanja ruralnog turizma se moraju provoditi u naseljima koje pripada  jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.
 • Projekti pokretanja ruralnog turizma prihvatljivi su samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i u  nerazvrstanim naseljima, sukladno nadležnim propisima.

4. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta 

Iznos potpore

U okviru Podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima dodjeljuje se fiksni iznos bespovratne potpore od 375.575,00 kuna (kunska protuvrijednost iznosa od 50.000 eura).

Intenzitet bespovratne potpore je 100%, što znači da se od korisnika ne traži da ulože vlastita sredstva u realizaciju prijavljenog projekta.

Jedan korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu, za jedan prihvatljivi sektor u okviru ovog Natječaja.

Tko može ostvariti bespovratna sredstva iz Podmjere 6.2. ?

Diverzificirana djelatnost nije pokrenuta: Uvjet za prijavitelje i projekte na podmjeru 6.2. je da djelatnost za koju traže potporu još nije pokrenuta, odnosno da nije izdano niti je u postupku izdavanje rješenja nadležnog tijela za obavljanje te djelatnosti.  Za one koji već imaju pokrenutu  djelatnost ruralnog turizma dostupna su bespovratna sredstva Podmjera 6.4.

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava: Nadalje, uvjet za sve prijavitelje da najmanje godinu dana na dan prijave projekta budu upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Ekonomska veličina: Propisana je minimalna ekonomska veličina prijavitelja od najmanje 1.000 eura (maksimalna ekonomska veličina nije ograničena).

Potvrdu o ekonomskoj veličini izdaje Savjetodavna poljoprivredna služba. Informativni izračun ekonomske veličine možete izvršiti uz pomoć FADN kalkulatora: EVPG_kalk_2018_web

Bez izmjena ekonomske veličine nakon objave natječaja

Izmjenama Natječaja određeno je da se neće se uzimati u obzir promjene nastale nakon dana objave prve verzije natječaja, 31. siječnja 2018. godine.

Pravni oblik: Prijaviti se mogu OPG-ovi, obrti, poduzeća i druge pravne osobe koji ispunjavaju navedene uvjete.

Porezi i doprinosi:

 • Fizičke osobe: Dodatni uvjeti  za fizičke osobe (obrti i OPG) su da osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora, najkasnije na dan predaje projekta, biti upisana u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti”   (porez na dohodak ili porez na dobit) te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje  po bilo kojoj osnovi.

Odredba za doprinose ne odnosi se na umirovljenike, koji inače ne plaćaju doprinose, a odredba o upisu u RPO odnosi se na sve. 

Više: RPO – porezi i doprinosi u OPG 

 • Pravne osobe (d.o.o.), za koje se i podrazumijeva da su upisane u RPO, dodatno moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (Zbroj sati rada svih zaposlenika u 2017. godini mora iznositi minimalno 2080 sati, pri čemu nije važno jesu li zaposleni na puno ili skraćeno radno vrijeme),

Opći uvjeti:

Svi prijavitelji u trenutku prijave moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća; imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu RH, ne smiju biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca te ne smiju biti “poduzetnici u teškoćama”.

Korisnik i nositelj nove djelatnosti

Svaki korisnik mora u zahtjevu za potporu definirati nositelja diversificirane djelatnosti.

 • Korisnik  je poljoprivredno gospodarstvo koje je podnijelo Zahtjev za potporu i koje je izravno odgovorno za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta
 • Nositelj diversificirane djelatnosti je član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva koji će provoditi aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za potpor

I korisnik i nositelj diversificirane djelatnosti moraju  zadovoljiti uvjete prihvatljivosti propisane Pravilnikom i  Natječajem.

Tko može biti nositelj diversificirane djelatnosti projekta iz operacije 6.2.1.

Detaljno je pojašnjeno tko može biti nositelj nove dopunske djelatnosti, za koju se potpora traži, u odnosu na organizacijski oblik prijavitelja:

 

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

 

Podnositelj zahtjeva za potporu

 

OPG

 Nositelj diverzificirane djelatnosti može biti: 

(definira se u zahtjevu za potporu)

Nositelj OPG-a
 Član O PG-a
 

OBRT

 

Podnositelj zahtjeva za potporu

 

Obrt

 

 Nositelj  diversificirane  djelatnosti  može  biti

(definira se u zahtjevu za potporu)

 

Vlasnik obrta

 

Suvlasnik obrta

 

PRAVNA OSOBA

 

Podnositelj zahtjeva za potporu

 

Pravna osoba

 

Nositelj diversificirane djelatnosti mora biti

 

 Osoba  ovlaštena  za  zastupanje  za p oslena  u  toj  pravnoj osobi u  trenutku podnošenja  zah tjeva   za potporu

Mjesto prebivališta nositelja diversificirane djelatnosti

Korisnik i nositelj diversificirane djelatnosti moraju  imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt.

Obveze nakon isplate potpore

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate:

Obveze korisnika:

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika
 • pripadati ekonomskoj veličini od najmanje 1.000 eura
 • kod fizičkih osoba (OPG i obrti) nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti  Više o iznosima poreza i doprinosima za OPG 
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika
 • Izmjena dodano: Ako je korisnik/ umirovljenik ujedno i nositelj diversificirane djelatnosti, tada mora imati zaposlenu najmanje jednu osobu na diversificiranoj djelatnosti.

Obveze nositelja diversificirane djelatnosti

(nove djelatnosti ruralnog turizma ili druge nepoljoprivredne djelatnosti)

 • plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili nepoljoprivredne djelatnosti koja je predmet projekta
 •  imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.
 • Izmjenama dodano: Pet godina  nakon datuma konačne isplate nositelj diversificirane djelatnosti mora biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu koje je ostvarilo potporu u tipu operacije 6.2.1. te mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
 • Zapošljavanje

Pet godina  nakon datuma konačne isplate nositelj diversificirane djelatnosti mora biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu koje je ostvarilo potporu u tipu operacije 6.2.1. te mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta

Ako je korisnik/ umirovljenik ujedno i nositelj diversificirane djelatnosti, tada mora imati zaposlenu najmanje jednu osobu na diversificiranoj djelatnosti.

Također takav nositelj mora ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

 • Prihodi i poslovanje

U slučaju aktivnosti kupovine mehanizacije/strojeva/opreme u sektoru pružanja usluga u ruralnom području korisnik mora imati godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK tijekom svake godine u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate.

Nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju/strojeve/opremu iz tipa operacije 6.2.1. Računi koji se odnose na djelatnost pružanja usluga biti će predmet provjere tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate.

Financijske korekcije

U slučaju da se u fazi praćenja projekta utvrdi da korisnik ne ostvaruje planiranu razinu pokazatelja po pitanju doprinosa stvaranju novih – zadržavanju postojećih radnih mjesta, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, sukladno Prilogu 7 Natječaja.

Promjena organizacijskog oblika

Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je isključivo u slučaju kada korisnik – OPG namjerava pokrenuti novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima.

Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.

Agencija za plaćanja će zaprimljene obavijesti o promjeni organizacijskog oblika razmatrati od slučaja do slučaja. Prilikom ocjene prihvatljivosti takve promjene, Agencija za plaćanja uzima u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, te zadovoljava li korisnik sve kriterije navedene u Pravilniku i ovom Natječaju. Agencija za plaćanja će korisniku izdati Pismo obavijesti je li promjena prihvatljiva/nije prihvatljiva vezano uz provedbu tipa operacije 6.2.1., te u slučaju da je promjena prihvatljiva sklopiti s korisnikom dodatak ugovoru o financiranju. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete promjene organizacijskog oblika, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Mogućnost financijskih korekcija

U slučaju da se u fazi praćenja projekta utvrdi da korisnik ne ostvaruje planiranu razinu pokazatelja po pitanju doprinosa stvaranju novih – zadržavanju postojećih radnih mjesta, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, sukladno Prilogu 7 Natječaja.

Bodovi – kriterij za ocjenjivanje projekta iz Podmjere 6.2.

Za ocjenjivanje projekata iz podmjere 6.2. predviđen je raspon od 0 do 100 bodova, a minimalan potreban broj bodova je 40. Svi oni čiji projekti ne ostvare minimalno 40 bodova bit će eliminirani u prvoj, administrativnoj fazi obrade, tako da ovaj broj bodova svi korisnici mogu smatrati još jednim uvjetom za prijavu.

Popis kriterija za vrednovanje projekta, broj moguće ostvarivih bodova i ostale pojedinosti vezane za bodovanje projekata iz podmjere 6.2. nalaze se u Prilogu 4.  Natječaja za provođenje Mjere 6. Podmjere 6.2. Operacije 6.2.1.PRILOG 4 Natječaj Podmjera 6.2.

Više: Bodovi i rangiranje projekata za Podmjeru 6.2. 

Bespovratna potpora u Podmjeri 6.2. iznosi 375.575,00 kuna (kunska protuvrijednost iznosa od 50.000 eura) za 100% ulaganja.

Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su i mogu se isplatiti iz potpore, što praktički znači da korisnik preuzima na sebe nizak ili nikakav financijski rizike kod prijave projekta. Zatražite neobvezujuću ponudu za konzultantske usluge i pripremite svoj projekt iz Podmjere 6.2. kvalitetno i na vrijeme.